Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 368641-2020

05/08/2020    S150

Nederland-Veghel: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2020/S 150-368641

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 248-573442)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DASmakkelijk namens Stichting ROC West-Brabant (Curio)
Nationaal identificatienummer: 41105340
Postadres: Frisselsteinstraat 5
Plaats: Veghel
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5461 AD
Land: Nederland
Contactpersoon: Elle Verwegen
E-mail: info@das-makkelijk.nl
Telefoon: +31 413726006
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.das-makkelijk.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=111862

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS inhuur teamleiders onderwijs

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op de DAS voor de inhuur van teamleiders op het gebied van onderwijs voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse teamleiders op het gebied van onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/07/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-573442

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Officiële benaming
In plaats van:

InkoopMeesters namens ROC West-Brabant

Te lezen:

DASmakkelijk namens Stichting ROC West-Brabant (Curio)

Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Telefoon
In plaats van:

+31 413745084

Te lezen:

+31 413726006

Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: E-mail
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Adres van de aanbestedende dienst
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: II.1.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Korte beschrijving
In plaats van:

Welkom op de DAS voor de inhuur van teamleiders op het gebied van onderwijs voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse teamleiders op het gebied van onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Te lezen:

Welkom op de DAS voor de inhuur van teamleiders op het gebied van onderwijs voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse teamleiders op het gebied van onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Afdelingsnummer: II.2.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:

Welkom op de DAS voor de inhuur van teamleiders op het gebied van onderwijs voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze teamleiders op het gebied van onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur van teamleiders op het gebied onderwijs voor ROC West-Brabant. Het is niet mogelijk hier een financiële waarde aan te hangen.

Te lezen:

Welkom op de DAS voor de inhuur van teamleiders op het gebied van onderwijs voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze teamleiders op het gebied van onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur van teamleiders op het gebied onderwijs voor Stichting ROC West-Brabant.

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle externe inhuur van teamleiders voor het onderwijs die nodig is voor een organisatie als Stichting ROC West-Brabant (Curio) met 22407 leerlingen en 2402 medewerkers (2018).

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Kwaliteitscriterium
In plaats van:
Te lezen:

Criteria: Kwaliteit

Weging: 60

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Prijs
In plaats van:
Te lezen:

Weging: 40

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Gunningscriteria
In plaats van:

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Te lezen:
Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Aanvang
In plaats van:
Datum: 22/12/2018
Te lezen:
Datum: 25/12/2018
Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Voltooiing
In plaats van:
Datum: 31/12/2099
Te lezen:
Datum: 01/08/2029
Afdelingsnummer: III.1.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
In plaats van:

Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

Bewijsstuk:

Een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat Inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

Te lezen:

Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het DAS genoemde bedrag.

Bewijsstuk:

Een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat Inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het DAS genoemde bedrag.

Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
In plaats van:

Inschrijver beschikt over de kerncompetenties zoals gesteld in het DAS.

Bewijsstuk:

Een referentiebeschrijving die, naar oordeel van Opdrachtgever, onomstotelijk aantoont dat Inschrijver beschikt over de vereiste kerncompetenties. De referentie mag niet ouder zijn dan drie jaar op het moment van inschrijven. Per competentie dient er één referentie te worden ingediend. In het geval van meerdere competenties mogen deze ook in één referentie worden voldaan, mits duidelijk en ondubbelzinnig beschreven. Meerdere referenties mogen niet gecombineerd worden om aan één competentie te voldoen.

Te lezen:

Inschrijver beschikt over de kerncompetenties zoals gesteld in het DAS. Let op: de referentie is gewijzigd per 1.8.2020.

Bewijsstuk:

Een referentiebeschrijving die, naar oordeel van Opdrachtgever, onomstotelijk aantoont dat Inschrijver beschikt over de vereiste kerncompetenties. De referentie mag niet ouder zijn dan drie jaar op het moment van inschrijven. Per competentie dient er één referentie te worden ingediend. In het geval van meerdere competenties mogen deze ook in één referentie worden voldaan, mits duidelijk en ondubbelzinnig beschreven. Meerdere referenties mogen niet gecombineerd worden om aan één competentie te voldoen.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 13/12/2099
Te lezen:
Datum: 15/07/2029
Afdelingsnummer: IV.2.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geraamde datum van verzending datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
In plaats van:
Datum: 14/12/2099
Te lezen:
Datum: 01/08/2029
VII.2)Overige nadere inlichtingen: