Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 368693-2021

21/07/2021    S139

Niemcy-Essen: Roboty budowlane

2021/S 139-368693

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lippeverband
Adres pocztowy: Kronprinzenstraße 24
Miejscowość: Essen
Kod NUTS: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 45128
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: 22-LG-10
E-mail: Matulka.Paul@eglv.de
Tel.: +49 201104-2493
Faks: +49 201104-7712493
Adresy internetowe:
Główny adres: https://my.vergabe.rib.de
Adres profilu nabywcy: https://my.vergabe.rib.de
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.vergabe.rib.de
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zulaufpumpwerk 1 und 2 E-Technik

Numer referencyjny: 1-228286
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Der Lippeverband erneuert auf der Kläranlage Hamm-Mattenbecke 2 Zulaufpumpen.

Zur elektrischen Anbindung der 2 neuen Zulaufpumpen wird die elektrotechnische Ausrüstung benötigt. Dazu werden die bestehenden Abgängen umgebaut und mit Frequenzumrichtern (FU) ausgerüstet. Die FU werden dezentral maschinennah installiert. Zusätzlich wird die elektrische Anbindung für einen bauseits gestellten Stellantrieb und Rohrbegleitheizung benötigt.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122220 Pompy ściekowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DEA54 Hamm, Kreisfreie Stadt
II.2.4)Opis zamówienia:

Der Lippeverband erneuert auf der Kläranlage Hamm-Mattenbecke 2 Zulaufpumpen.

Zur elektrischen Anbindung der 2 neuen Zulaufpumpen wird die elektrotechnische Ausrüstung benötigt. Dazu werden die bestehenden Abgängen umgebaut und mit Frequenzumrichtern (FU) ausgerüstet. Die FU werden dezentral maschinennah installiert. Zusätzlich wird die elektrische Anbindung für einen bauseits gestellten Stellantrieb und Rohrbegleitheizung benötigt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/04/2022
Koniec: 01/08/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Folgende Nachweise müssen mit Abgabe des Angebotes eingereicht werden:

— Eigenerklärung gemäß Ziffer 3.2 des Runderlasses des Innenministeriums,

— Angebotskalkulation; Formblätter EFB-Preis; Preisblätter 221-222 Nachweise gemäß § 6a EU Nr. 2 a) bis c) VOB/A.

Folgende Nachweise, Erklärungen und Angaben sind nur auf Verlangen der Vergabestelle einzureichen:

— Bescheinigungen der zuständigen Stellen zu Umständen gemäß § 6b EU VOB/A zum Nachweis des Nichtvorliegens der Ausschlussgründe des § 6e EU VOB/A, soweit hierzu mit Angebotsabgabe nur Eigenerklärungen verlangt wurden.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Siehe III.1.1 (§ 6a EU Nr. 2 a) bis c) VOB/A)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Siehe III.1.1 (§ 6a EU Nr. 3 a) bis i) VOB/A)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niemiecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/10/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 10:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Im Anschreiben aufgeführt
Miejscowość: Münster
Kod pocztowy: 48128
Państwo: Niemcy
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Für die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten die Fristen-Regelungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Die Vergabestelle weist insbesondere und ausdrücklich auf die in den §§ 134, 135 und 160 GWB normierten Fristen hin.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Lippeverband
Adres pocztowy: Kronprinzenstraße 24
Miejscowość: Essen
Kod pocztowy: 45128
Państwo: Niemcy
Tel.: +49 201104-0
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2021