Paslaugos - 368694-2020

05/08/2020    S150

Lenkija-Varšuva: Apsaugos nuo gamtinių pavojų paslaugos

2020/S 150-368694

Skelbimas apie pakeitimą

Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nacionalinis registracijos Nr.: 368302575
Adresas: ul. Grzybowska 80/82
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 00-844
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Emilia Kowalska
El. paštas: emilia.kowalska@wody.gov.pl

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.wody.gov.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu

Nuorodos numeris: ROZ.8210.36.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90721800 Apsaugos nuo gamtinių pavojų paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Zduńskiej Woli

Pirkimo dalies Nr.: 12
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45246400 Apsisaugojimo nuo potvynių darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL71 Łódzkie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Cieki i rzeki na terenie działania NW w Zduńskiej Woli

II.2.4)Pirkimo aprašymas sudarant sutartį:

Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namułu, wywozem pozyskanego materiału drzewnego i uporządkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie występowania tam bobrowych w czasie trwania umowy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji. określa opis przedmiotu zamówienia i mapki poglądowe – załączniki nr 8 do SIWZ.

II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Pabaiga: 30/11/2020
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 147-361645

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: 12
Pirkimo dalies Nr.: 12
Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Zduńskiej Woli

V.2)Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas
V.2.1)Sutarties sudarymo ar sprendimo dėl koncesijos suteikimo data:
07/07/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Dariusz Ryl R-mel
Nacionalinis registracijos Nr.: 101045757
Adresas: Emilii Sczanieckiej 5 lok. 21
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL71 Łódzkie
Pašto kodas: 93-342
Šalis: Lenkija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (sutarties sudarymo metu;be PVM)
Bendra pirkimo vertė: 10 800.00 PLN

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1) Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215).

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
31/07/2020

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1)Pirkimo aprašymas po pakeitimų
VII.1.1)Pagrindinis BVPŽ kodas
90721800 Apsaugos nuo gamtinių pavojų paslaugos
VII.1.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45246400 Apsisaugojimo nuo potvynių darbai
VII.1.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL71 Łódzkie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Cieki i rzeki na terenie działania NW w Zduńskiej Woli

VII.1.4)Pirkimo aprašymas:

Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namułu, wywozem pozyskanego materiału drzewnego i uporządkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie występowania tam bobrowych w czasie trwania umowy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji, określa opis przedmiotu zamówienia i mapki poglądowe – załączniki nr 8 do SIWZ.

VII.1.5)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Pabaiga: 30/11/2020
VII.1.6)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė: 15 600.00 PLN
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Dariusz Ryl R-mel
Nacionalinis registracijos Nr.: 101045757
Adresas: Emilii Sczanieckiej 5 lok. 21
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL71 Łódzkie
Pašto kodas: 93-342
Šalis: Lenkija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: taip
VII.2)Informacija apie pakeitimus
VII.2.1)Pakeitimų aprašymas
Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus):

Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

VII.2.2)Pakeitimo priežastys
Būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies c punktas)
Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina atlikti pakeitimą, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl šių aplinkybių nebuvo įmanoma numatyti:

Błąd ludzki. Do umowy zostały wpisane złe wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

VII.2.3)Padidėjusi kaina
Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM: 10 800.00 PLN
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM: 15 600.00 PLN