Paslaugos - 368694-2020

05/08/2020    S150

Polska-Warszawa: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

2020/S 150-368694

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Kowalska
E-mail: emilia.kowalska@wody.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wody.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu

Numer referencyjny: ROZ.8210.36.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Zduńskiej Woli

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Cieki i rzeki na terenie działania NW w Zduńskiej Woli

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namułu, wywozem pozyskanego materiału drzewnego i uporządkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie występowania tam bobrowych w czasie trwania umowy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji. określa opis przedmiotu zamówienia i mapki poglądowe – załączniki nr 8 do SIWZ.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 30/11/2020
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 147-361645

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 12
Część nr: 12
Nazwa:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Zduńskiej Woli

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
07/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Dariusz Ryl R-mel
Krajowy numer identyfikacyjny: 101045757
Adres pocztowy: Emilii Sczanieckiej 5 lok. 21
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 93-342
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 10 800.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215).

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2020

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Cieki i rzeki na terenie działania NW w Zduńskiej Woli

VII.1.4)Opis zamówienia:

Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namułu, wywozem pozyskanego materiału drzewnego i uporządkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie występowania tam bobrowych w czasie trwania umowy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji, określa opis przedmiotu zamówienia i mapki poglądowe – załączniki nr 8 do SIWZ.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 30/11/2020
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 15 600.00 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Dariusz Ryl R-mel
Krajowy numer identyfikacyjny: 101045757
Adres pocztowy: Emilii Sczanieckiej 5 lok. 21
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 93-342
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Błąd ludzki. Do umowy zostały wpisane złe wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 10 800.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 15 600.00 PLN