Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 368721-2022

08/07/2022    S130

Pologne-Varsovie: Logiciels et systèmes d'information

2022/S 130-368721

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Narodowy Bank Polski
Adresse postale: Świętokrzyska 11/21
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 00-919
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Małgorzata Miazga
Courriel: DKRZprzetargi@nbp.pl
Téléphone: +48 221852359
Fax: +48 221851211
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.nbp.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Autre activité: polityka pieniężna

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Modernizacja sieci dla systemów zabezpieczeń technicznych w Centrali NBP

Numéro de référence: SEZ/DKRZ-WPO1-MM-241-0232/DIT/22
II.1.2)Code CPV principal
48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci dla systemów zabezpieczeń technicznych w Centrali NBP, w tym:

1) Wykonanie przez Wykonawcę Projektu Technicznego, a także przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Projektu Technicznego;

2) Dostarczenie przez Wykonawcę Urządzeń, których specyfikacja została określona w pkt 2 załącznika nr 1 do Umowy, z zainstalowanym w nich oprogramowaniem systemowym oraz niezbędnymi licencjami na korzystanie z oprogramowania systemowego w ilości niezbędnej do wdrożenia Urządzeń do Lokalizacji Zamawiającego;

3) Wykonanie przez Wykonawcę Usług instalacyjno-wdrożeniowych, zgodnie z Projektem Technicznym, zaakceptowanym przez Zamawiającego w tym wykonanie Dokumentacji Powdrożeniowej, a także przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do raportu z przeprowadzonych testów akceptacyjnych oraz Dokumentacji Powdrożeniowej w zakresie i na zasadach określonych w Umowie;

4) Zapewnienie przez Wykonawcę świadczenia Serwisu;

5) Udzielenie przez Wykonawcę Gwarancji na Urządzenia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określony jest w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 142 100.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48000000 Logiciels et systèmes d'information
48730000 Logiciels de sécurité
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci dla systemów zabezpieczeń technicznych w Centrali NBP, w tym:

1) Wykonanie przez Wykonawcę Projektu Technicznego, a także przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Projektu Technicznego;

2) Dostarczenie przez Wykonawcę Urządzeń, których specyfikacja została określona w pkt 2 załącznika nr 1 do Umowy, z zainstalowanym w nich oprogramowaniem systemowym oraz niezbędnymi licencjami na korzystanie z oprogramowania systemowego w ilości niezbędnej do wdrożenia Urządzeń do Lokalizacji Zamawiającego;

3) Wykonanie przez Wykonawcę Usług instalacyjno-wdrożeniowych, zgodnie z Projektem Technicznym, zaakceptowanym przez Zamawiającego w tym wykonanie Dokumentacji Powdrożeniowej, a także przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do raportu z przeprowadzonych testów akceptacyjnych oraz Dokumentacji Powdrożeniowej w zakresie i na zasadach określonych w Umowie;

4) Zapewnienie przez Wykonawcę świadczenia Serwisu;

5) Udzielenie przez Wykonawcę Gwarancji na Urządzenia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określony jest w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:

Zamówienie zostało opublikowane we Wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, które zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego i zostało zamieszczone w profilu nabywcy, na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, stosownie do art. 138 ust. 2 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych, umożliwia skrócenie terminu składania ofert.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 087-235413
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SEZ/DKRZ-WPO1-MM-241-0232/DIT/22
Intitulé:

Modernizacja sieci dla systemów zabezpieczeń technicznych w Centrali NBP

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S&T Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 039 866.83 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 1 142 100.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 23 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Część Projektu Technicznego, część usług instalacyjno-wdrożeniowych, część Dokumentacji Powdrożeniowej.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
05/07/2022