Fournitures - 368737-2022

08/07/2022    S130

Nederland-Eindhoven: Software en informatiesystemen

2022/S 130-368737

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Eindhoven
Nationaal identificatienummer: 261529808
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5611 EM
Land: Nederland
Contactpersoon: H Kriek
E-mail: hugo.kriek@eindhoven.nl
Telefoon: +31 649328120
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eindhoven.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

GIS software

Referentienummer: EHV-2021-JA-002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit het werkend opleveren en vervolgens het ter beschikking stellen, inclusief onderhouden en ondersteunen, van een ICT-oplossing voor GIS software, in dit document verder ook aangeduid als ICT-oplossing of als GIS Software.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72263000 Software-implementatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eindhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie Beschrijvend Document

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: K1 Implementatieplan / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: K2 Conversieplan / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: K3 Promotieplan / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: K4 Demo aan de hand van casussen / Weging: 300
Kwaliteitscriterium - Naam: K5 Aanvullende wensen / Weging: 300
Kwaliteitscriterium - Naam: K6 Partnership / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: K7 Service management / Weging: 40
Prijs - Weging: 360
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opdrachtgever heeft 3 maal eenzijdig de mogelijkheid om de Overeenkomst onder dezelfde condities te verlengen met telkens maximaal 24 maanden. Hiermee zou de maximale looptijd van de Overeenkomst uitkomen op tien jaar en acht maanden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 028-071037
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

GIS software

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Esri Nederland
Nationaal identificatienummer: 24372523
Postadres: Weena 695 (B2.036)
Plaats: ROTTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3013AM
Land: Nederland
E-mail: gisinfo@esri.nl
Telefoon: +31 102170700
Internetadres: http://www.esri.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's Hertogenbosch
Postadres: Leeghwaterlaan 8
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5223 BA
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202020
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's Hertogenbosch
Postadres: Leeghwaterlaan 8
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5223 BA
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202020
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/07/2022