TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Usługi - 368750-2017

20/09/2017    S180    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

2017/S 180-368750

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie
ul. Basztowa 22
Kraków
31-156
Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Cyz, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Tel.: +48 126303222
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL21

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.malopolska.pl/umwm/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych
ul. Racławicka 56
Kraków
30-017
Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Cyz
Tel.: +48 126303222
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL21

Adresy internetowe:

Główny adres: www.malopolska.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Dziennik Podawczy
ul. Racławicka 56
Kraków
30-017
Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Cyz
Tel.: +48 126303222
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.malopolska.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przeprowadzenie kampanii outdoorowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Numer referencyjny: ZPO-IX.272.40.2017
II.1.2)Główny kod CPV
79341400
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii outdoorowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

a) dla Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącej promocji Funduszy Europejskich;

b) dot. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce realizowanego w ramach projektu „Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

2. Na przedmiot zamówienia składa się:

a) Część 1 – kampania outdoorowa dot. promocji naborów wniosków realizowana na terenie miasta Krakowa;

b) Części 2 – kampania outdoorowa dot. promocji naborów wniosków realizowana na terenie miast powiatowych województwa małopolskiego z wyłączeniem miasta Krakowa;

c) Części 3 – kampania outdoorowa Światowego Tygodnia Przedsiębior.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 294 729.39 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przeprowadzenie kampanii outdoorowej dot. promocji naborów wniosków realizowana na terenie miasta Krakowa

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii outdoorowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dla Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącej promocji Funduszy Europejskich – dot. promocji naborów wniosków realizowana na terenie miasta Krakowa.

3. Warunki wykonania zamówienia dla części 1 zawarte są we wzorze umowy – załącznik nr 4a a także w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. 3a.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe nośniki w ramach zamówienia (ponad wymagane 40 szt.) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 55 113.06 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.13.01.00-12-0001/15-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. dot. II.2.7) Zamówienie dla części 1 należy wykonać w terminie od dnia zawarcia umowy, przy czym czas ekspozycji bilbordów lub innych nośników reklamowych to: 1 – 28.11.2017 r.

2. Przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz z programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przeprowadzenie kampanii outdoorowej dot. promocji naborów wniosków realizowanej na terenie miast powiatowych województwa małopolskiego z wyłączeniem miasta Krakowa

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii outdoorowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dla Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącej promocji Funduszy Europejskich – dot. promocji naborów wniosków realizowana na terenie miast powiatowych województwa małopolskiego z wyłączeniem miasta Krakowa.

3. Warunki wykonania zamówienia dla części 2 zawarte są we wzorze umowy – załącznik nr 4b a także w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. 3b.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe nośniki w ramach zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 180 900.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.13.01.00-12-0001/15-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. dot. II.2.7) Zamówienie dla części 2 należy wykonać w terminie od dnia zawarcia umowy, przy czym czas ekspozycji bilbordów lub innych nośników reklamowych to: 1 – 28.11.2017 r.

2. Przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz z programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przeprowadzenie kampanii outdoorowej b) dot. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce realizowanego w ramach projektu „Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii outdoorowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego b) dot. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce realizowanego w ramach projektu „Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

2. Kampania outdoorowa Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce obejmuje następujące elementy:

Opracowanie projektu graficznego na podstawie przekazanego przez Zamawiającego key visuala oraz druk, montaż i ekspozycję reklamy na nośnikach typu billboard

Opracowanie projektu graficznego na podstawie przekazanego przez Zamawiającego key visuala oraz druk, montaż i ekspozycję reklamy na nośnikach typu citylight.

3. Warunki wykonania zamówienia dla części 3 zawarte są we wzorze umowy – załącznik nr 4c a także w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. 3c.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba dodatkowych nośników typu billboard w Krakowie / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba dodatkowych nośników typu citylight w Krakowie / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba zaproponowanych nośników typu billboard o powierzchni 18 m² / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba zaproponowanych podświetlanych nośników typu billboard / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 58 716.33 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.03.02.00-12-0593/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. dot. II.2.7) Zamówienie dla części 3 należy wykonać w terminie od dnia zawarcia umowy, przy czym kampania realizowana będzie w okresie od dnia 1.11.2017 r. do dnia 20.11.2017 r.

Raporty końcowe z wykonania usługi zostaną dostarczone przez Wykonawcę do 23.11.2017 r.

2. W ramach projektu „Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

VII.1) – Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

1. Do oferty wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (dalej oświadczenie JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

4. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 164 z późniejszymi zmianami)).

VII.2) – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

3. Oświadczenie składane jest w oryginale.

Adres Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Zamówień Publicznych, Dziennik Podawczy (budynek B), ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

4. Wzór oświadczenia wraz w informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której była zamieszona siwz wraz z załącznikami.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

VII.3) – Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 składane na wezwanie Zamawiającego:

1. Zamawiający, wezwie do złożenia następujących dokumentów:

1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1):

1) lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) lit. b – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) i ust. 2 pkt. 2) lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt. 1 lit. a), składa dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

VII.4) – Forma składania dokumentów:

1. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określają, odpowiednio dla każdej części, wzory umów i SOPZ stanowiące załączniki do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamawiający opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne w Dz.U. UE i zamieścił jej na profilu nabywcy, który znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 048-088038
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/10/2017
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/10/2017
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, w pok. nr 607a.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

2. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą, w wysokości:

dla części 1 – 800 PLN, słownie: osiemset złotych,

dla części 2 – 1 600 PLN, słownie: jeden tysiąc sześćset złotych,

dla części 3 – 1 000 PLN, słownie: jeden tysiąc złotych.

3.Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
nie dotyczy
Polska

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2017