Fournitures - 369148-2022

08/07/2022    S130

Pays-Bas-Den Helder: Mobilier

2022/S 130-369148

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 119-334754)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Stichting Scholen aan Zee
Numéro national d'identification: 442282717
Adresse postale: Sportlaan 54
Ville: Den Helder
Code NUTS: NL Nederland
Code postal: 1782 ND
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Jan Veenstra
Courriel: jveenstra@alpha-adviesbureau.nl
Téléphone: +31 651433062
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.scholenaanzee.nl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

School- en Kantoormeubilair Stichting Scholen aan Zee

Numéro de référence: 2022-ME1605
II.1.2)Code CPV principal
39100000 Mobilier
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Het primaire doel van de aanbestedingsprocedure is om een professionele leverancier te contracteren voor de levering van school- en kantoormeubilair, geschikt voor gebruik door de doelgroepen van het geboden onderwijs, tegen marktconforme prijzen en condities.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
05/07/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 119-334754

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Au lieu de:
Date: 30/08/2022
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 22/09/2022
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Au lieu de:

Datum: 30-08-2022

Plaatselijke tijd: 10:01

Lire:

Datum: 22-09-2022

Plaatselijke tijd: 10:01

VII.2)Autres informations complémentaires:

Rectificatie betreft aanpassing termijndatum deadline stellen vragen voor en termijndatum publicatie van de tweede Nota van Inlichtingen.

Tevens zijn de termijndata vanaf datum indiening inschrijving aangepast, overeenkomstig de beantwoording in de Nota van Inlichtingen.