Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 369187-2020

06/08/2020    S151

Γερμανία-Βερολίνο: Παροχή υποστήριξης και συμβουλών προς τους επισκέπτες της μόνιμης έκθεσης «Experience Europe» (Erlebnis Europa) στον Οίκο της Ευρώπης, Βερολίνο

2020/S 151-369187

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Verbindungsbüro in Deutschland
Ταχ. διεύθυνση: Unter den Linden 78
Πόλη: Berlin
Κωδικός NUTS: DE30 Berlin
Ταχ. κωδικός: 10117
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tender-epberlin@europarl.europa.eu
Τηλέφωνο: +49 3022801000
Φαξ: +49 3022801111
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/de
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.europarl.europa.eu/germany/de/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5653
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή υποστήριξης και συμβουλών προς τους επισκέπτες της μόνιμης έκθεσης «Experience Europe» (Erlebnis Europa) στον Οίκο της Ευρώπης, Βερολίνο

Αριθμός αναφοράς: BER/COMM/DG/AWD/2020/366
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79610000 Υπηρεσίες τοποθέτησης προσωπικού
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η σύμβαση περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη και την παροχή συμβουλών στους επισκέπτες της μόνιμης έκθεσης «Experience Europe» (Erlebnis Europa) στον Οίκο της Ευρώπης, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, ΓΕΡΜΑΝΙΑ καθώς και την υλοποίηση και ανάπτυξη σύντομων διαλέξεων και εναλλαγής ρόλων.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 700 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Παροχή υποστήριξης και συμβουλών προς τους επισκέπτες της μόνιμης έκθεσης «Experience Europe» (Erlebnis Europa) στον Οίκο της Ευρώπης, Βερολίνο

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79610000 Υπηρεσίες τοποθέτησης προσωπικού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DE30 Berlin
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βερολίνο

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή προσωπικής βοήθειας, συμβουλών και υποστήριξης στους επισκέπτες της μόνιμης έκθεσης «Experience Europe» (Erlebnis Europa). Η έκθεση είναι ανοιχτή από Δευτέρα έως Κυριακή από τις 10.00 έως τις 18.00. Οι ώρες λειτουργίας ισχύουν για ολόκληρο το έτος. Η είσοδος είναι δωρεάν.

Η έκθεση είναι κλειστή μόνο στις 24, 25, 26, 31 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου. Περίπου 150.000 επισκέπτες αναμένονται ετησίως. Το κοινό αποτελείται από κατοίκους του Βερολίνου καθώς και τουρίστες από όλο τον κόσμο.

Για λεπτομέρειες, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην περιγραφή των υπηρεσιών: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5653

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 360 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η ανάθεση μπορεί να ανανεωθεί 3 φορές. Η μέγιστη συνολική αξία της σύμβασης είναι 1 440 000 EUR για 4 έτη.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Υλοποίηση και ανάπτυξη σύντομων διαλέξεων και εναλλαγής ρόλων

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79610000 Υπηρεσίες τοποθέτησης προσωπικού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DE30 Berlin
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βερολίνο

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση διαλέξεων διάρκειας 60 λεπτών για την ΕΕ στα γερμανικά και τα αγγλικά για ομάδες 20 έως 60 ατόμων και η υλοποίηση δραστηριοτήτων εναλλαγής ρόλων διάρκειας 90 λεπτών στα γερμανικά, και περιστασιακά στα γαλλικά και τα αγγλικά, για ομάδες των 20 έως 38 ατόμων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 260 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η ανάθεση μπορεί να ανανεωθεί 3 φορές. Η μέγιστη συνολική αξία της σύμβασης είναι 260 000 EUR για 4 έτη.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε προδιαγραφές και όρους για την υποβολή προσφοράς: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5653

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 11/09/2020
Τοπική ώρα: 23:59
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 15/09/2020
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Verbindungsbüro in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Βλέπε προδιαγραφές και όρους για την υποβολή προσφοράς: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5653

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

2024

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 433766
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Ακριβείς πληροφορίες για τις προθεσμίες υποβολής προσφυγών: Βλέπε: http://curia.europa.eu

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 433766
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
30/07/2020