Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 369187-2020

06/08/2020    S151

Niemcy-Berlin: Pomoc i doradztwo dla osób odwiedzających stałą wystawę „Doświadczanie Europy” (Erlebnis Europa) w Domu Europejskim w Berlinie

2020/S 151-369187

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski – Verbindungsbüro in Deutschland
Adres pocztowy: Unter den Linden 78
Miejscowość: Berlin
Kod NUTS: DE30 Berlin
Kod pocztowy: 10117
Państwo: Niemcy
E-mail: tender-epberlin@europarl.europa.eu
Tel.: +49 3022801000
Faks: +49 3022801111
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/de
Adres profilu nabywcy: https://www.europarl.europa.eu/germany/de/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5653
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pomoc i doradztwo dla osób odwiedzających stałą wystawę „Doświadczanie Europy” (Erlebnis Europa) w Domu Europejskim w Berlinie

Numer referencyjny: BER/COMM/DG/AWD/2020/366
II.1.2)Główny kod CPV
79610000 Zapewnianie usług personelu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje usługi wsparcia i doradztwa dla gości stałej wystawy „Doświadczanie Europy” (Erlebnis Europa) w Domu Europejskim pod adresem: Unter den Linden 78, 10117 Berlin, NIEMCY, oraz przeprowadzenie i opracowanie krótkich wykładów i gier fabularnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 700 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pomoc i doradztwo dla osób odwiedzających stałą wystawę „Doświadczanie Europy” (Erlebnis Europa) w Domu Europejskim w Berlinie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79610000 Zapewnianie usług personelu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE30 Berlin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Berlin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie pomocy indywidualnej, doradztwa i wsparcia dla osób odwiedzających stałą wystawę „Doświadczanie Europy” (Erlebnis Europa). Wystawa jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00–18.00. Godziny otwarcia obowiązują przez cały rok. Wejście jest bezpłatne.

Wystawa jest zamknięta tylko 24, 25, 26, 31 grudnia i 1 stycznia. Oczekuje się około 150 000 odwiedzających rocznie. Publiczność składa się zarówno z Berlińczyków, jak i turystów z całego świata.

Szczegółowe informacje podano w opisie usług: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5653

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 360 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamówienie może być wznowione 3-krotnie. Maksymalna łączna wartość zamówienia wynosi 1 440 000 EUR na 4 lata.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przeprowadzenie i opracowanie krótkich wykładów i gier fabularnych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79610000 Zapewnianie usług personelu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE30 Berlin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Berlin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 60-minutowych wykładów na temat UE w języku niemieckim i angielskim dla grup od 20 do 60 uczestników oraz realizacja 90-minutowej gry fabularnej w języku niemieckim, a czasami w języku francuskim i angielskim, dla grup od 20 do 38 uczestników.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 260 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamówienie może być wznowione 3-krotnie. Maksymalna łączna wartość zamówienia wynosi 260 000 EUR na 4 lata.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia i warunki składania ofert: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5653

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/09/2020
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Parlament Europejski, Verbindungsbüro in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, NIEMCY.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia i warunki składania ofert: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5653

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2024

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
Adres internetowy: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zob. http://curia.europa.eu

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2020