Supplies - 369192-2021

21/07/2021    S139

Czechia-Prostějov: Hospital beds

2021/S 139-369192

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
National registration number: 27797660
Postal address: Mathonova 291/1
Town: Prostějov
NUTS code: CZ071 Olomoucký kraj
Postal code: 796 04
Country: Czechia
Contact person: Ing. Pavel Špunar
E-mail: tibor.durik@agel.cz
Telephone: +420 581271236
Internet address(es):
Main address: https://stredomoravskanemocnicni.agel.cz/index.html
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/SMN_zadavatel
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderarena.cz/profily/SMN_zadavatel
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderarena.cz/profily/SMN_zadavatel
I.4)Type of the contracting authority
Other type: § 4 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. (dotovaný zadavatel)
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

2 ks resuscitačních lůžek a 3 ks transportní lehátko pro Nemocnici AGEL Prostějov

Reference number: 1584-3/VZ-2021
II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem této VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks resuscitačních lůžek pro intenzivní péči a 3 ks transportního lehátka pro Nemocnici AGEL Prostějov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 856 795.99 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

2 ks resuscitačních lůžek pro intenzivní péči

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ071 Olomoucký kraj
Main site or place of performance:

Nemocnice AGEL Prostějov, Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této části VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks resuscitačních lůžek pro intenzivní péči v Nemocnici AGEL Prostějov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Nabídková cena / Weighting: 100
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 583 051.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001584 Přístrojová obměna a modernizace operačních sálů a lůžkového fondu oborů návazné péče Nemocnice Prostějov.

II.2.14)Additional information

Zadavatel z důvodu omezeného rozpočtu vycházejícího z finanční dotace stanovuje maximální celkovou nabídkovou cenu VZ pro jednotlivé části, z důvodu dotace je rozhodná celková částka vč. DPH:

1. část: 2 ks resuscitačních lůžek pro intenzivní péči max. 583 051 CZK bez DPH, tj. 670 508,65 CZK vč. DPH.

II.2)Description
II.2.1)Title:

3 ks transportní lehátko

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ071 Olomoucký kraj
Main site or place of performance:

Nemocnice AGEL Prostějov, Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této části VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 3 ks transportního lehátka pro Nemocnici AGEL Prostějov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Nabídková cena / Weighting: 100
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 273 744.99 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001584 Přístrojová obměna a modernizace operačních sálů a lůžkového fondu oborů návazné péče Nemocnice Prostějov.

II.2.14)Additional information

Zadavatel z důvodu omezeného rozpočtu vycházejícího z finanční dotace stanovuje maximální celkovou nabídkovou cenu VZ pro jednotlivé části, z důvodu dotace je rozhodná celková částka vč. DPH:

2. část: 3 ks transportní lehátko max. 273 744,99 CZK bez DPH, tj. 331 231,44 CZK vč. DPH.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Není vyžadováno.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Není vyžadováno.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/08/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/08/2021
Local time: 09:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/07/2021