Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 369192-2021

21/07/2021    S139

Česko-Prostějov: Nemocniční lůžka

2021/S 139-369192

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
Národní identifikační číslo: 27797660
Poštovní adresa: Mathonova 291/1
Obec: Prostějov
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 796 04
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Špunar
E-mail: tibor.durik@agel.cz
Tel.: +420 581271236
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://stredomoravskanemocnicni.agel.cz/index.html
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/SMN_zadavatel
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.tenderarena.cz/profily/SMN_zadavatel
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.tenderarena.cz/profily/SMN_zadavatel
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: § 4 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. (dotovaný zadavatel)
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

2 ks resuscitačních lůžek a 3 ks transportní lehátko pro Nemocnici AGEL Prostějov

Spisové číslo: 1584-3/VZ-2021
II.1.2)Hlavní kód CPV
33192120 Nemocniční lůžka
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks resuscitačních lůžek pro intenzivní péči a 3 ks transportního lehátka pro Nemocnici AGEL Prostějov.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 856 795.99 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

2 ks resuscitačních lůžek pro intenzivní péči

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33192120 Nemocniční lůžka
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Nemocnice AGEL Prostějov, Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem této části VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks resuscitačních lůžek pro intenzivní péči v Nemocnici AGEL Prostějov.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium nákladů - Název: Nabídková cena / Váha: 100
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 583 051.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 70
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001584 Přístrojová obměna a modernizace operačních sálů a lůžkového fondu oborů návazné péče Nemocnice Prostějov.

II.2.14)Další informace

Zadavatel z důvodu omezeného rozpočtu vycházejícího z finanční dotace stanovuje maximální celkovou nabídkovou cenu VZ pro jednotlivé části, z důvodu dotace je rozhodná celková částka vč. DPH:

1. část: 2 ks resuscitačních lůžek pro intenzivní péči max. 583 051 CZK bez DPH, tj. 670 508,65 CZK vč. DPH.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

3 ks transportní lehátko

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33192120 Nemocniční lůžka
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Nemocnice AGEL Prostějov, Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem této části VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 3 ks transportního lehátka pro Nemocnici AGEL Prostějov.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium nákladů - Název: Nabídková cena / Váha: 100
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 273 744.99 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 70
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001584 Přístrojová obměna a modernizace operačních sálů a lůžkového fondu oborů návazné péče Nemocnice Prostějov.

II.2.14)Další informace

Zadavatel z důvodu omezeného rozpočtu vycházejícího z finanční dotace stanovuje maximální celkovou nabídkovou cenu VZ pro jednotlivé části, z důvodu dotace je rozhodná celková částka vč. DPH:

2. část: 3 ks transportní lehátko max. 273 744,99 CZK bez DPH, tj. 331 231,44 CZK vč. DPH.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Není vyžadováno.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Není vyžadováno.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 16/08/2021
Místní čas: 09:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 16/08/2021
Místní čas: 09:01

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/07/2021