We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 369282-2022

08/07/2022    S130

Romania-București: Reconditioning services of locomotives

2022/S 130-369282

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
National registration number: RO1590120
Postal address: Strada: Petricani, nr. 9A
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 023842
Country: Romania
Contact person: DANIEL ROBU
E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Telephone: +40 213171005
Fax: +40 213169745
Internet address(es):
Main address: www.rosilva.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100150360
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: regie autonoma
I.5)Main activity
Other activity: Silvicultura si exploatari forestiere

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizare locomotiva de ecartament ingust 760 mm L45H-79

Reference number: 13057
II.1.2)Main CPV code
50223000 Reconditioning services of locomotives
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Modernizare 1 bucata locomotiva de ecartament ingust 760 mm L45H-79, conform caiet de sarcini

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Autoritatea

contractantă va răspunde în mod clar si compet tuturor solicitărilor de clarificari/informații suplimentare cu 11 zile inainte de data

limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

NOTA: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare care nu au fost

adresate in termenul stabilit la Sectiunea I.3 din Fisa de date a achizitiei.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 690 828.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO114 Maramureş
Main site or place of performance:

La sediul prestatorului

II.2.4)Description of the procurement:

modernizare locomotiva diesel de ecartament ingust 760 mm 1 bucata

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Daniel Paicu , Iacob Andreica, Claudia

Tatar,Alexandra Dana Pop, Ana Maria Sofian,

, Marcel Cosma, Mihai Lesan , Vlad Vasile ,Veronica Maris, Alin Georgiu.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

- Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea

autoritatii

contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente justificative pot fi:

1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul

general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al

respectivului

operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din

certificatul

constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.

166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;4.• alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru persoanele juridice straine:

Se vor depune documente echivalente emise in tara de rezidenta

Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de

rezidenta, din

care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si

faptul

ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Justificare: Cerinta a fost impusa în virtutea. art. 173 din Legea nr. 98/2016.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la

procedura

de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin

completarea DUAE,

respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta,

urmeaza

sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit

la

finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 2

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa fie autorizati si vor prezenta si certificat AFER insotit de agrementele legale,conform

prevederilor AFER în calitate de furnizor feroviar cu omologările şi agrementările tehnice, conform prevederilor O.M.T. nr. 290/2000 pentru produsele şi serviciile ofertate.,valabil la data prezentarii .

Justificare: Cerinta a fost impusa în conform prevederilor O.M.T. nr. 290/2000

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la

procedura

de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin

completarea DUAE,

respectiv autorizatie- certificat AFER insotit de agrementele legale sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea

autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani, raportat la data limita de depunere a ofertei , a prestat servicii similare celeisupuse prezentei proceduri în valoare cumulată de cel puțin 690828 lei .

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre agentii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv experienta similara, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit lafinalizarea evaluarii ofertelor

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/08/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 11/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/08/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Ofertanti sau reprezentanti ai acestora

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

a) Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de

valabilitate a

ofertei, prelungirea acestei perioade.

b) ofertantul are obligatia de a comunica Autoritatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a

ofertei.

c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa

atraga pierderea garantiei de participare.

- Limba de redactare a ofertei - Romana.

Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.In

cazul in care operatorii economici participanti la procedura de atribuire uzeaza de drepturile prevazute la art 193 din Legea 98/2016

prin

completarea DUAE, documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la

solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de

atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari”

din

cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare

decat

cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor.Comisia de

evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor

transmite

raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Intrebari”),

integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu

semnatura electronica.

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin

intermediul SICAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere

financiara va

fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.

Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire.

Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale îi sunt în defavoarabile, poate solicita autoritatii contractante

clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel încat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor

operatorilor economici interesati, înainte de data limita de depunere a ofertelor. Amendamentele la clauzele contractuale pot fi

prezentate si odata cu depunerea ofertei urmând ca autoritatea contractanta sa aplice corespunzator prevederile art. 137alin. (3) lit. (b)

din H.G. nr. 395/2016 cu moficarile si completarile ulterioare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul

de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. În

cazul unor situatii neprevazute autoritatea contractanta poate modifica contractul în baza art 221 din Legea 98/2016. In situatia in care

ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, in afara documentelor solicitate expres la Cap.

III.1 – Conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si Angajament(e)+declaratii tert sustinator /acord asociere declaratie privind

partile din contract care se subcontracteaza, dupa caz, intocmite in conformitate cu prevederile legale. In temeiul Art. 217 din Legea nr. 98

/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, documentele prezentate de ofertanti au caracter de documente publice. Accesul oricarei

persoane la acestea nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un

drept de proprietate intelectuala. Conform Art. 123 alin. (1) din HG 395 /2016, ofertantii vor indica informatiile prezentate in cadrul

procedurii ce sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

conform Legii 101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Directia Silvica Maramures
Postal address: str 22 decembrie nr 36
Town: Baia Mare
Postal code: 430314
Country: Romania
E-mail: marcel@marasilva.ri
Telephone: +40 262211963
Fax: +40 262211794
Internet address: www.rosilva.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/07/2022