The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 369282-2022

08/07/2022    S130

România-București: Servicii de recondiţionare a locomotivelor

2022/S 130-369282

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Număr naţional de înregistrare: RO1590120
Adresă: Strada: Petricani, nr. 9A
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023842
Țară: România
Persoană de contact: DANIEL ROBU
E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Telefon: +40 213171005
Fax: +40 213169745
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.rosilva.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100150360
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: regie autonoma
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Silvicultura si exploatari forestiere

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Modernizare locomotiva de ecartament ingust 760 mm L45H-79

Număr de referinţă: 13057
II.1.2)Cod CPV principal
50223000 Servicii de recondiţionare a locomotivelor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Modernizare 1 bucata locomotiva de ecartament ingust 760 mm L45H-79, conform caiet de sarcini

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Autoritatea

contractantă va răspunde în mod clar si compet tuturor solicitărilor de clarificari/informații suplimentare cu 11 zile inainte de data

limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

NOTA: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare care nu au fost

adresate in termenul stabilit la Sectiunea I.3 din Fisa de date a achizitiei.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 690 828.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Locul principal de executare:

La sediul prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

modernizare locomotiva diesel de ecartament ingust 760 mm 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Daniel Paicu , Iacob Andreica, Claudia

Tatar,Alexandra Dana Pop, Ana Maria Sofian,

, Marcel Cosma, Mihai Lesan , Vlad Vasile ,Veronica Maris, Alin Georgiu.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

- Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea

autoritatii

contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente justificative pot fi:

1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul

general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al

respectivului

operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din

certificatul

constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.

166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;4.• alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru persoanele juridice straine:

Se vor depune documente echivalente emise in tara de rezidenta

Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de

rezidenta, din

care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si

faptul

ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Justificare: Cerinta a fost impusa în virtutea. art. 173 din Legea nr. 98/2016.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la

procedura

de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin

completarea DUAE,

respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta,

urmeaza

sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit

la

finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 2

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa fie autorizati si vor prezenta si certificat AFER insotit de agrementele legale,conform

prevederilor AFER în calitate de furnizor feroviar cu omologările şi agrementările tehnice, conform prevederilor O.M.T. nr. 290/2000 pentru produsele şi serviciile ofertate.,valabil la data prezentarii .

Justificare: Cerinta a fost impusa în conform prevederilor O.M.T. nr. 290/2000

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la

procedura

de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin

completarea DUAE,

respectiv autorizatie- certificat AFER insotit de agrementele legale sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea

autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani, raportat la data limita de depunere a ofertei , a prestat servicii similare celeisupuse prezentei proceduri în valoare cumulată de cel puțin 690828 lei .

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre agentii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv experienta similara, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit lafinalizarea evaluarii ofertelor

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/08/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 11/10/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 11/08/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanti sau reprezentanti ai acestora

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

a) Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de

valabilitate a

ofertei, prelungirea acestei perioade.

b) ofertantul are obligatia de a comunica Autoritatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a

ofertei.

c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa

atraga pierderea garantiei de participare.

- Limba de redactare a ofertei - Romana.

Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.In

cazul in care operatorii economici participanti la procedura de atribuire uzeaza de drepturile prevazute la art 193 din Legea 98/2016

prin

completarea DUAE, documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la

solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de

atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari”

din

cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare

decat

cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor.Comisia de

evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor

transmite

raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Intrebari”),

integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu

semnatura electronica.

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin

intermediul SICAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere

financiara va

fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.

Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire.

Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale îi sunt în defavoarabile, poate solicita autoritatii contractante

clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel încat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor

operatorilor economici interesati, înainte de data limita de depunere a ofertelor. Amendamentele la clauzele contractuale pot fi

prezentate si odata cu depunerea ofertei urmând ca autoritatea contractanta sa aplice corespunzator prevederile art. 137alin. (3) lit. (b)

din H.G. nr. 395/2016 cu moficarile si completarile ulterioare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul

de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. În

cazul unor situatii neprevazute autoritatea contractanta poate modifica contractul în baza art 221 din Legea 98/2016. In situatia in care

ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, in afara documentelor solicitate expres la Cap.

III.1 – Conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si Angajament(e)+declaratii tert sustinator /acord asociere declaratie privind

partile din contract care se subcontracteaza, dupa caz, intocmite in conformitate cu prevederile legale. In temeiul Art. 217 din Legea nr. 98

/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, documentele prezentate de ofertanti au caracter de documente publice. Accesul oricarei

persoane la acestea nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un

drept de proprietate intelectuala. Conform Art. 123 alin. (1) din HG 395 /2016, ofertantii vor indica informatiile prezentate in cadrul

procedurii ce sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

conform Legii 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Directia Silvica Maramures
Adresă: str 22 decembrie nr 36
Localitate: Baia Mare
Cod poștal: 430314
Țară: România
E-mail: marcel@marasilva.ri
Telefon: +40 262211963
Fax: +40 262211794
Adresă internet: www.rosilva.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/07/2022