29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 36929-2022

24/01/2022    S16

Belgia-Bruksela: AO 21-063 – Usługi utrzymania i konserwacji elementów stolarki metalowej budynków Parlamentu Europejskiego w Brukseli

2022/S 016-036929

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: Rue Wiertz 60
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE Belgique / België
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Direction de la gestion intégrée des infrastructures – service de l'exécution du budget
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9773
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: Rue Wiertz 60
Miejscowość: Bruxelles
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Service de l'exécution du budget
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Kod NUTS: BE Belgique / België
Adresy internetowe:
Główny adres: www.europarl.europa.eu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

AO 21-063 – Usługi utrzymania i konserwacji elementów stolarki metalowej budynków Parlamentu Europejskiego w Brukseli

Numer referencyjny: 06A50/2021/M063
II.1.2)Główny kod CPV
50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi utrzymania i konserwacji elementów stolarki metalowej budynków Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE Belgique / België
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi utrzymania i konserwacji elementów stolarki metalowej budynków Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 54
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/03/2022
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/03/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Parlament Europejski, bâtiment Wilfried Martens, Rue Belliard 80, Bruxelles, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Patrz zasady rejestracji dostępne w dokumencie „Warunki składania ofert”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Parlament Europejski zorganizuje fakultatywną wizytę w dniu 2.2.2022 (10:00) w pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Do celów przygotowania przepustki wykonawcy prześlą pocztą elektroniczną, na adres: inlo.ao.dira@ep.europa.eu na 2 dni robocze przed datą wizyty, nazwę spółki i nazwisko, funkcję, numer dokumentu tożsamości i datę urodzenia uczestników. Przedstawiciele powinni mieć przy sobie ważny dokument tożsamości.

W przypadku wniosku po terminie, podmiotom gospodarczym można automatycznie odmówić dostępu do budynków.

Dopuszcza się udział w wizycie maksymalnie 2 przedstawicieli każdego podmiotu gospodarczego.

Zachęca się przedstawicieli podmiotów gospodarczych, aby podczas wizyty zadawali pytania, które uznają za istotne i użyteczne pod kątem przygotowania oferty. Spotkanie odbędzie się w języku francuskim.

Wszelkie koszty podróży poniesione w związku z wizytą w lokalu ponosi podmiot gospodarczy i nie będą one zwracane przez Parlament Europejski.

Obecnie, aby wejść na teren Parlamentu Europejskiego, odwiedzający muszą okazać certyfikat szczepienia. Oferenci proszeni są o uwzględnienie tego ograniczenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67000
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Od decyzji instytucji zamawiającej można odwołać się w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia o wyniku procedury. Odwołanie mogą złożyć wykluczeni oferenci lub osoby (fizyczne lub prawne), których, chociaż nie są odbiorcami decyzji, dotyczy ona bezpośrednio i indywidualnie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022