Servicii - 369308-2020

07/08/2020    S152

Belgia-Bruxelles: Studiu privind datele de monitorizare a operațiunilor FEDR și ale Fondului de coeziune și privind sistemele de monitorizare operate în perioada 2014-2020 (2019CE16BAT214/2020CE16BAT075)

2020/S 152-369308

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, REGIO — Regional and Urban Policy, REGIO.A.3 — Budget and Financial Management
Adresă: Avenue de Beaulieu 1
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: B-1160
Țară: Belgia
E-mail: regio-contracts@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6943
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6943
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind datele de monitorizare a operațiunilor FEDR și ale Fondului de coeziune și privind sistemele de monitorizare operate în perioada 2014-2020 (2019CE16BAT214/2020CE16BAT075)

Număr de referinţă: REGIO/2020/OP/0010
II.1.2)Cod CPV principal
79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul studiului este de a furniza date de monitorizare fiabile și solide care vor sta la baza evaluării ex-post de către Comisie a programelor politicii de coeziune cofinanțate de FEDR și de Fondul de coeziune în perioada de programare 2014-2020. Activitățile desfășurate în baza acestui contract vor contribui la evaluarea ex post în ceea ce privește:

1) crearea unei baze de date unice a operațiunilor finanțate și clasificarea acestora în funcție de domeniul de intervenție, forma de finanțare și tipul de beneficiar; și

2) colectarea, clasificarea și evaluarea calității datelor indicatorilor de realizare colectate de autoritățile de management.

Studiul va exploata, analiza și sintetiza vastul volum de date de monitorizare disponibile în cadrul sistemelor de monitorizare naționale/regionale, astfel încât acestea să poată fi prelucrate în continuare și utilizate pentru activități de analiză și de evaluare ulterioare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul studiului este de a furniza date de monitorizare fiabile și solide care vor sta la baza evaluării ex-post de către Comisie a programelor politicii de coeziune cofinanțate de FEDR și de Fondul de coeziune în perioada de programare 2014-2020. Activitățile desfășurate în baza acestui contract vor contribui la evaluarea ex post în ceea ce privește:

1) crearea unei baze de date unice a operațiunilor finanțate și clasificarea acestora în funcție de domeniul de intervenție, forma de finanțare și tipul de beneficiar; și

2) colectarea, clasificarea și evaluarea calității datelor indicatorilor de realizare colectate de autoritățile de management.

Studiul va exploata, analiza și sintetiza vastul volum de date de monitorizare disponibile în cadrul sistemelor de monitorizare naționale/regionale, astfel încât acestea să poată fi prelucrate în continuare și utilizate pentru activități de analiză și de evaluare ulterioare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 14
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/09/2020
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/09/2020
Ora locală: 10:00
Locul:

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/07/2020