Tjänster - 369308-2020

07/08/2020    S152

Belgien-Bryssel: Studie avseende övervakningsdata om Erufs och Sammanhållningsfondens insatser och om de övervakningssystem som används under perioden 2014–2020 (2019CE16BAT214/2020CE16BAT075)

2020/S 152-369308

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, REGIO – Regional and Urban Policy, REGIO.A.3 – Budget and Financial Management
Postadress: Avenue de Beaulieu 1
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: B-1160
Land: Belgien
E-post: regio-contracts@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6943
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6943
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Studie avseende övervakningsdata om Erufs och Sammanhållningsfondens insatser och om de övervakningssystem som används under perioden 2014–2020 (2019CE16BAT214/2020CE16BAT075)

Referensnummer: REGIO/2020/OP/0010
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med studien är att tillhandahålla tillförlitliga och stabila övervakningsdata som ska ligga till grund för kommissionens efterhandsutvärdering av sammanhållningspolitiska program som medfinansieras av Eruf och Sammanhållningsfonden under programperioden 2014–2020. Det arbete som utförs inom ramen för detta kontrakt kommer att bidra till efterhandsutvärderingen med avseende på:

1) upprättande av en enda databas över de finansierade insatserna och klassificering av dem efter omfattning, finansieringsform och typ av mottagare

2) insamling, klassificering och kvalitetsbedömning av de resultatindikatordata som samlas in av förvaltningsmyndigheterna.

Studien ska utnyttja, analysera och sammanställa den stora mängd övervakningsdata som finns tillgänglig i de nationella/regionala övervakningssystemen så att de kan bearbetas vidare och användas för senare analys- och utvärderingsarbete.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
79400000 Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med studien är att tillhandahålla tillförlitliga och stabila övervakningsdata som ska ligga till grund för kommissionens efterhandsutvärdering av sammanhållningspolitiska program som medfinansieras av Eruf och Sammanhållningsfonden under programperioden 2014–2020. Det arbete som utförs inom ramen för detta kontrakt kommer att bidra till efterhandsutvärderingen med avseende på:

1) upprättande av en enda databas över de finansierade insatserna och klassificering av dem efter omfattning, finansieringsform och typ av mottagare

2) insamling, klassificering och kvalitetsbedömning av de resultatindikatordata som samlas in av förvaltningsmyndigheterna.

Studien ska utnyttja, analysera och sammanställa den stora mängd övervakningsdata som finns tillgänglig i de nationella/regionala övervakningssystemen så att de kan bearbetas vidare och användas för senare analys- och utvärderingsarbete.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 14
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 11/09/2020
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 14/09/2020
Lokal tid: 10:00
Plats:

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/07/2020