Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 369313-2021

Submission deadline has been amended by:  420299-2021
21/07/2021    S139

Polska-Lublin: Wozy strażackie

2021/S 139-369313

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000173580
Adres pocztowy: ul. Strażacka 7
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-012
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Brudnowski
E-mail: tbrudnowski@kwpsp.lublin.pl
Tel.: +48 815351240
Faks: +48 815329700
Adresy internetowe:
Główny adres: https://kwpsplublin.bip.gov.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 000173404
Adres pocztowy: ul. Podchorążych 38
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-463
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Stańkowska
E-mail: kstankowska@kgpsp.gov.pl
Tel.: +48 225233334
Faks: +48 225233332
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/kgpsp
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 350132584
Adres pocztowy: ul. Zarzecze 106
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-134
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Buczek
E-mail: wzp@straz.krakow.pl
Tel.: +48 123713150
Faks: +48 478359009
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000173597
Adres pocztowy: ul. Niepodległości 16
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-045
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Grykin
E-mail: m.grykin@kwpsp.olsztyn.pl
Tel.: +48 895229570
Faks: +48 895229505
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/kwpsp-olsztyn
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: 000684493
Adres pocztowy: ul. Masztalarska 3
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-767
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Guzik
E-mail: wt@psp.wlkp.pl
Tel.: +48 477716060
Faks: +48 612220500
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/kwpsp-poznan
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000658142
Adres pocztowy: ul. Mochnackiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-016
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Stanisław Perlak
E-mail: s.perlak@podkarpacie.straz.pl
Tel.: +48 177470200
Faks: +48 177470123
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/kwpsp-rzeszow
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Krajowy numer identyfikacyjny: 000398380
Adres pocztowy: ul. Prosta 32
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Beciński
E-mail: kwatermistrz@kujawy.psp.gov.pl
Tel.: +48 566580157
Faks: +48 566575733
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/kwpsp-torun
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona przeciwpożarowa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 7 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego z podziałem na części

Numer referencyjny: WL.2370.23.2021
II.1.2)Główny kod CPV
34144210 Wozy strażackie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 sztuk średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego z podziałem na następujące części:

a) Część I – 4 średnie samochody ratowniczo – gaśnicze ze zwiększonym potencjalem ratownictwa drogowego;

b) Część II – 3 średnie samochody ratowniczo – gaśnicze ze zwiększonym potencjalem ratownictwa drogowego.

Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, rok produkcji – nie wcześniej niż 2021 r., nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, zgodny z obowiązującymi normami i standardami jakości, kompletny i gotowy do użytkowania, a także musi spełniać minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe określone w Załączniku nr 1 do SWZ. Obowiązuje jeden Opis przedmiotu zamówienia dla obydwu części zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 529 577.25 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 4 sztuk średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31122000 Jednostki prądotwórcze
34144210 Wozy strażackie
35110000 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
35111000 Sprzęt gaśniczy
35111200 Tworzywa gaśnicze
35112000 Sprzęt ratunkowy i awaryjny
35113000 Sprzęt bezpieczeństwa
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca
42652000 Ręczne narzędzia elektromechaniczne
43812000 Piły
44481100 Drabiny strażackie
44482100 Węże gaśnicze
44511110 Szpadle
44511120 Szufle
44511400 Siekiery
44512000 Różne narzędzia ręczne
44512300 Młotki
34144213 Motopompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samochody będące przedmiotem Części I zostaną przekazane do następujących jednostek PSP: SGSP, KP PSP Węgorzewo, KP PSP Śrem, KP PSP Mogilno.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Części I zamówienia jest dostawa 4 sztuk średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego o m.in. następujących parametrach:

— pojazd musi być oznakowany i wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Państwowej Straży Pożarnej,

— silnik o mocy min. 210 kW,

— podwozie pojazdu z układem napędowym 4x4 - uterenowionym,

— pojazd wyposażony w manualną, automatyczną (z przekładnią hydrokinetyczną) lub zautomatyzowaną skrzynię biegów min. 6 biegową + bieg wsteczny,

— kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4 usytuowanych przodem do kierunku jazdy,

— pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny z głośnikiem zewnętrznym,

— w kabinie kierowcy 4 radiotelefony nasobne z zamontowanymi na stałe ładowarkami,

— wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu,

— kolor pojazdu: nadwozie samochodu - RAL 3000, żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium, błotniki i zderzaki - białe,

— pojazd wyposażony we wyciągarkę o maksymalnej sile uciągu min 60 kN,

— pojazd wyposażony w kamerę monitorująca strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu,

— pojazd wyposażony w kamerę samochodową Video-Rejestrator,

— zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe,

— na dachu zamontowane działko wodno-pianowe,

— skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi,

— układ wodno-pianowy,

— wyposażenie dodatkowe m.in:

— agregat prądotwórczy,

— zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego,

— hydrauliczny wyważacz do drzwi,

— piła tarczowa z napędem spalinowym,

— pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym

— wentylator akumulatorowy

Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, rok produkcji – nie wcześniej niż 2021 r., nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, zgodny z obowiązującymi normami i standardami jakości, kompletny i gotowy do użytkowania, a także musi spełniać minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe określone w Załączniku nr 1 do SWZ. Obowiązuje jeden Opis przedmiotu zamówienia dla obydwu części zamówienia.

Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe mające na celu ustalenie wartości szacunkowej zamówienia. Informację o konsultacjach zamieszczono na stronie https://kwpsplublin.bip.gov.pl/ oraz zwrócono się do następujących Wyknawców:

1. "WAWRZASZEK Inżynieria Samochodów Specjalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa, ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała, Polska;

2. SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE SP. Z O.O., ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała;

3. STOLARCZYK TECHNOLOGIA POŻARNICZA, ul. Ściegiennego 268A, 25 – 116 Kielce;

4. MOTO TRUCK SP. Z O.O., ul. Ściegiennego 270, 25 – 116 Kielce;

5. PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE „BOCAR” SP. Z O.O., Korwinów, ul. Okólna 15,

42 – 263 Wrzosowa.

Oferty cenowe przysłali dwaj Wykonawcy, tj. z poz. 2 i 5. Oferty te stały się następnie podstawą do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Moc silnika powyżej 210 kW / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj skrzyni biegów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na samochód powyżej 24 miesięcy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność zbiornika na wodę powyżej 2,0 m3 / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 731 187.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr POIS.03.01.00-00-0036/17 pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”, Działanie 3.1: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, Oś priorytetowa III: Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 3 sztuk średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31122000 Jednostki prądotwórcze
34144210 Wozy strażackie
35110000 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
35111000 Sprzęt gaśniczy
35111200 Tworzywa gaśnicze
35112000 Sprzęt ratunkowy i awaryjny
35113000 Sprzęt bezpieczeństwa
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca
42652000 Ręczne narzędzia elektromechaniczne
43812000 Piły
44481100 Drabiny strażackie
44482100 Węże gaśnicze
44511110 Szpadle
44511120 Szufle
44511400 Siekiery
44512000 Różne narzędzia ręczne
44512300 Młotki
34144213 Motopompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samochody będące przedmiotem Części II zostaną przekazane do następujących jednostek PSP: KP PSP Gorlice, KM PSP Lublin, KP PSP Strzyżów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Części II zamówienia jest dostawa 4 sztuk średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego o m.in. następujących parametrach:

— pojazd musi być oznakowany i wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Państwowej Straży Pożarnej,

— silnik o mocy min. 210 kW,

— podwozie pojazdu z układem napędowym 4x4 - uterenowionym,

— pojazd wyposażony w manualną, automatyczną (z przekładnią hydrokinetyczną) lub zautomatyzowaną skrzynię biegów min. 6 biegową + bieg wsteczny,

— kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4 usytuowanych przodem do kierunku jazdy,

— pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny z głośnikiem zewnętrznym,

— w kabinie kierowcy 4 radiotelefony nasobne z zamontowanymi na stałe ładowarkami,

— wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu,

— kolor pojazdu: nadwozie samochodu - RAL 3000, żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium, błotniki i zderzaki - białe,

— pojazd wyposażony we wyciągarkę o maksymalnej sile uciągu min 60 kN,

— pojazd wyposażony w kamerę monitorująca strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu,

— pojazd wyposażony w kamerę samochodową Video-Rejestrator,

— zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe,

— na dachu zamontowane działko wodno-pianowe,

— skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi,

— układ wodno-pianowy,

— wyposażenie dodatkowe m.in:

— agregat prądotwórczy,

— zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego,

— hydrauliczny wyważacz do drzwi,

— piła tarczowa z napędem spalinowym,

— pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym

— wentylator akumulatorowy

Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, rok produkcji – nie wcześniej niż 2021 r., nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, zgodny z obowiązującymi normami i standardami jakości, kompletny i gotowy do użytkowania, a także musi spełniać minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe określone w Załączniku nr 1 do SWZ. Obowiązuje jeden Opis przedmiotu zamówienia dla obydwu części zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Moc silnika powyżej 210 Kw / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj skrzyni biegów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na samochód powyżej 24 miesięcy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność zbiornika na wodę powyżej 2,0 m3 / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 798 390.25 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr POIS.03.01.00-00-0036/17 pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”, Działanie 3.1: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, Oś priorytetowa III: Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

— posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na następującą minimalną sumę gwarancyjną, tj. 1 500 000,00 zł - dla Części I i 1 000 000,00 zł - dla Części II lub

— posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1 500 000,00 zł - dla Części I i 1 000 000,00 zł - dla Części II.

W przypadku wyrażenia kwot wymienionych w tiret 1 i 2 w innej walucie niż złoty polski, kwoty te należy przeliczyć wg średniego kursu złotego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia

O zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej w celu uzyskania wymaganego minimum w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek ten należy spełnić odrębnie w odniesieniu do każdej z części zamówienia.

2. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, stosuje się następującą zasadę - warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej należy spełnić łącznie w odniesieniu do obydwu części zamówienia, na które Wykonawca składa oferty. Jeżeli zatem Wykonawca składa oferty na Część I i II,

W takiej sytuacji Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zdolność kredytową lub posiadać środki finansowe na kwotę co najmniej 2 500 000,00 zł (1 500 000,00 zł + 1 000 000,00 zł).

3. Warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić w następujący sposób:

a) poprzez przedstawienie jednego dokumentu potwierdzającego, że wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną 1 500 000,00 zł - dla Części I oraz 1 000 000,00 zł – dla Części II lub odrębnie poprzez przedstawienie przez jednego, niektórych lub wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia odrębnych dokumentów potwierdzających, że Wykonawcy ci są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na łączną minimalną sumę gwarancyjną wymienioną powyżej lub równowartość tych kwot wyrażoną w innej walucie na zasadach określonych powyżej albo

b) poprzez przedstawienie przez wszystkich lub niektórych Wykonawców albo jednego Wykonawcę ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na następujące łączne minimalne kwoty - 1 500 000,00 zł - dla Części I oraz 1 000 000,00 zł – dla Części II;

c) Zamawiający dopuszcza również sumowanie potencjałów poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wynikającego z posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zdolności kredytowej oraz posiadanych środków finansowych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:

— dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną 1 500 000,00 zł - dla Części I i 1 000 000,00 zł - dla Części II lub równowartość tych kwot wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub

— informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 1 500 000,00 zł - dla Części I i 1 000 000,00 zł - dla Części II lub równowartość tych kwot wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej w celu uzyskania wymaganego minimum w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Jeżeli natomiast z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. f, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia następujących dokumentów na potwierdzenie tego warunku udziału w postępowaniu dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej albo informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej na zasadach określonych w sekcji III.1.1. (albo inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawcy z uzasadnionej przyczyny nie mogą złożyć ww. podmiotowych środków dowodowych);

3. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) odrębnie dla Wykonawcy, podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, podwykonawców oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne inne struktury lub porozumienia). Zamawiający wymaga wypełnienia oświadczenia JEDZ w zakresie odpowiadającym wszelkim wymaganiom określonym w SWZ, zgodnie z instrukcjami podanymi w części wypełnianej przez Wykonawców. Oświadczenie JEDZ można stworzyć poprzez wypełnienie Załącznika nr 3 do SWZ. Istnieje również możliwość stworzenia tego dokumentu poprzez zaimportowanie pliku „espd-request” w formacie *xml zamieszczonego na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ ->„JEDNOSTKI”, tj. KW PSP Lublin w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania. W oświadczeniu JEDZ należy wskazać, której części zamówienia dotyczy oświadczenie JEDZ. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może złożyć jedno oświadczenie JEDZ wypełnione w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz ze wskazaniem, części zamówienia, na które Wykonawca składa oferty.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową polegającą na należytym wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— dla Części I – dostawy lub dostaw co najmniej 2 sztuk samochodów ratowniczo – gaśniczych o łącznej wartości dostawy lub dostaw co najmniej 1 500 000,00 zł brutto,

— dla Części II - dostawy co najmniej 1 sztuki samochodu ratowniczo – gaśniczego o wartości co najmniej 750 000,00 zł brutto

2. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, stosuje się następującą zasadę - Zamawiający nie wymaga sumowania tych warunków dotyczących Części I i II; jeżeli zatem Wykonawca składa oferty na obydwie części zamówienia, wystarczające jest, jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie tego warunku w odniesieniu do Części I, w takiej sytuacji wystarczającym będzie, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie dostawy lub dostaw co najmniej 2 sztuk samochodów ratowniczo – gaśniczych o łącznej wartości dostawy lub dostaw co najmniej 1 500 000,00 zł brutto.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

6. Zamawiający oceni, czy zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuacja finansowa lub ekonomiczna przez podmioty udostępniające zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy PZP, a także zbada, czy wobec podmiotów tych nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania, które zostały przewidziane wobec Wykonawcy.

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału

W postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda wykazu wykonanych dostaw o parametrach określonych w sekcji III.1.3 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz należy wypełnić w odpowiedniej rubryce oświadczenia JEDZ (Załącznik nr 3 do SWZ), tj. Część IV, litera C pkt 1b.

2. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. doświadczenia w należytym wykonaniu dostaw, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mogą spełnić w ten sposób, że:

— dla Części I - jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże należyte wykonanie dostawy lub dostaw co najmniej 2 sztuk samochodów ratowniczo – gaśniczych o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto albo dwóch Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże należyte wykonanie po jednej dostawie samochodów ratowniczo – gaśniczych o łącznej wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto,

— dla Części II - jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże należyte wykonanie dostawy co najmniej 1 sztuki samochodu ratowniczo – gaśniczego o wartości co najmniej 750 000,00 zł brutto.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania składa również:

— oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów,

— podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania z wyłączeniem oświadczenia w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej oraz podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału

W postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

— zobowiązanie podmiotu trzeciego wg wzoru zawartego w Załączniku nr 6 do SWZ, potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

— obowiązanie podmiotu trzeciego określa w szczególności:

— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

— sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

4. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa również:

— oświadczenie JEDZ dotyczący podwykonawców,

— podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania z wyłączeniem oświadczenia w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej.

5. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ. Obowiązuje jeden projekt umowy na obydwie części zamówienia. Na każdą część zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa w oparciu o projekt, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/08/2021
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert złożonych na stronie https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl. W przypadku awarii strony, otwarcie ofert niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na ww. stronie informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert złożonych na ww. platformie. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP (przesłanki obligatoryjne wykluczenia z postępowania) oraz na podstawie w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP (przesłanka fakultatywna wykluczenia z postępowania). Obowiązują te same podstawy wykluczenia w odniesieniu do obydwu części zamówienia.

a)w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda:

— Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

— oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SWZ),

— odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

— oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.: 108 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy PZP (Załącznik nr 5 do SWZ).

b) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenia wymienione w pkt b oraz następujące dokumenty zastępujące dokumenty wymienione w lit. a:

— zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w lit. a tiret 1 – informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w tym punkcie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,

— zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w lit. a tiret 3 – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w tym punkcie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

c) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. b, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / ul. Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP;

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Organem właściwym w sprawach odwołań jest Krajowa Izba Odwoławcza.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej

Podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

O okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

13. Skargę kasacyjną może wnieść strona. Przepisy części pierwszej księgi pierwszej tytułu VI działu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się.

14. W zakresie niewskazanym w niniejszej sekcji, do środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom stosuje się przepisy Działu IX ustawy PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2021