Roba - 369348-2016

Prikaži smanjeni prikaz

21/10/2016    S204

Hrvatska-Zagreb: Cjepiva

2016/S 204-369348

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nacionalni registracijski broj: 75297532041
Poštanska adresa: Rockefellerova 7
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za epidemiologiju
Na pažnju (osoba za kontakt): Goranka Petrović, dr. med.
Telefon: +385 14863279

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0023197

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava cjepiva protiv difterije i tetanusa, adsorbirano, smanjenog(ih) sadržaja antigena, za 2016. – 2018. godinu.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Centralno skladište za pohranu i distribuciju cjepiva, Zagreb.

NUTS kod HR011 Grad Zagreb

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 3
Obrazloženje razloga za trajanje duže od četiri godine: Naručitelj smatra da je temeljem odredbe članka 38. stavka 6. Zakona o javnoj nabavi opravdano i svrhovito sklopiti okvirni sporazum na razdoblje od 3 godine uzimajući u obzir trogodišnje programe cijepljenja, specifičnost nabavne kategorije te složenost provedbe nabave vezano uz cjelokupni proces proizvodnje cjepiva koje se temelji na unaprijed ugovorenim količinama.

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 355 564 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava cjepiva protiv difterije i tetanusa, adsorbirano, smanjenog(ih) sadržaja antigena, za 2016. – 2018. godinu.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33651600 Cjepiva

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina predmeta nabave navedena je u Troškovniku (prilog 7.2).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 355 564 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
6.3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Gospodarski subjekt obvezan je u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude koje može biti u obliku bankarske garancije ili u obliku novčanog pologa.
6.3.1.1. U bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedeće:
— da je korisnik garancije Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb,
— da se garant obvezuje neopozivo, bezuvjetno na „prvi poziv” korisnika garancije, „bez prigovora”, isplatiti iznos 467 770 HRK.
6.3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj obvezan je u roku 8 dana od sklapanja pojedinačnog ugovora na temelju okvirnog sporazuma dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza, u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora (bez PDV-a).
Traženo sredstvo jamstva je bankarska garancija.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Predujma i osiguranja plaćanja nema. Ponuditelj u svojoj ponudi treba dostaviti izjavu da prihvaća mogućnost plaćanja isporučene robe od strane treće osobe temeljem Ugovora o preuzimanju duga. Ukupna plaćanja (bez poreza na dodanu vrijednost) na temelju svih pojedinačnih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja i dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje
Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
3.1.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena dijela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 67.
4.1. Pravna i poslovna sposobnost
Uvjeti pravne sposobnosti koje ponuditelj mora zadovoljiti te isprave koje u svrhu dokaza pravne sposobnosti mora dostaviti:
4.1.1. Upis u registar ili odgovarajuća izjava
Ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabave, u skladu s člankom 70. stavcima 1., 2. i 3. Zakona, tj. mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
4.1.2. Dozvola Agencije za lijekove i medicinske proizvode (u daljnjem tekstu: Agencija/HALMED) ili nadležnog tijela druge države članice EU za obavljanje djelatnosti prometa na veliko lijekova (veleprodaje lijekova).
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.2. Tehnička i stručna sposobnost
Kao dokaz minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj mora dostaviti:
— odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj koju daje Agencija ili Europska komisija ili izjavu da će ishoditi Suglasnosti Agencije za unošenje lijeka za koji nije dano odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
EVV 22/16
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
1.12.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 1.12.2016 - 10:00

Mjesto:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
18.10.2016