Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 369472-2022

Submission deadline has been amended by:  527562-2022
08/07/2022    S130

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 130-369472

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamás Noémi
E-mail: tamas.noemi@nkk.hu
Telefon: +36 303740016
Fax: +36 14454501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nkk.hu/
A felhasználói oldal címe: https://nkk.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000614382022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000614382022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Cinkota hév-járműtelep engedélyezési tervezés

Hivatkozási szám: EKR000614382022
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Hosszú megnevezés:

Engedélyezési tervek és tenderdokumentáció készítése Cinkota hév-járműtelep fejlesztésére

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71311230 Vasútmérnöki szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya:

Engedélyezési terv és tenderdokumentáció készítése a H8/H9-es hévvonalakhoz kapcsolódó Cinkota járműtelep fejlesztésére

Nyertes Ajánlattevő tervezési feladata a H8/H9-es hévvonal Cinkota hév-járműtelep fejlesztése körében a vasúti járműtelep teljes rekonstrukciójának, új kialakításának tervezése kapcsolódva a további vonalszakaszok tervezéséhez. A járműtelep vágánykapcsolattal rendelkezik a rekonstrukció alá vont szakaszhoz. A meglévő pályán közlekedő hév-szerelvényeket a meglévő járműtelepen javítják, tisztítják, üzemszünetben parkoltatják.

A tervezendő járműtelep üzemeltetésével kapcsolatos paraméterek, adatok a műszaki leírás elkészítésének idején tájékoztató jelleggel adhatók meg, azoknak a véglegesítése a Tervező feladata a járműtelep belső üzemeltetési - karbantartási rendjének meghatározása során. A járműtelepet nagyságrendileg 20-30 db egyenként 120 m hosszú hibrid hév-szerelvény és üzemi gépek, dízelmozdonyok befogadására kell megtervezni úgy, hogy legalább 2 db, a hibrid hév-szerelvény teljes hosszán aknás vágány is tervezendő. A jelen közbeszerzéssel párhuzamosan futó, teljesítés alatt álló tervezési szerződés tárgya egyebek mellett ezen paraméterek véglegesítése a menetrendi koncepció alapján. Ajánlatkérő a hévjárműre elvi előzetes típusengedéllyel rendelkezik, amely a műszaki leírásban részletesen kifejtésre került. A járműtelepen a Tervező által elhelyezendő oktató-, forgalomirányító (KÖFI)-központ, valamint a karbantartó-, raktározási- és szakszolgálati telephelyi funkciók elhelyezésének területigényét a Megrendelő nagyságrendileg 5000 m2-re becsüli, amelynek teljeskörű építészeti és tartószerkezeti tervezése is feladat. A feladat magában foglalja a kapcsolódó és keresztező közúti, gyalogos és kerékpáros forgalmi létesítmények teljeskörű tervezését is. A tervezési terület alapvetően a 115789, 118716, 116177/5, 116177/4, 115841, 115840, 115852, 115853, 115854, 118727, 118725, 118724 HRSZ-ú ingatlanokra terjed ki, illetve szükség esetén a tervezési területbe bevonásra kerülhetnek még a 115736, 115787, 115786, 115855 HRSZ-ú és más környező ingatlanok is.

A tervezési feladat három fő szakaszban végzendő el: nyertes Ajánlattevő elsőként meghatározza a járműtelep belső üzemeltetési - karbantartási rendjét, véglegesíti a tervezés paramétereit egyeztetve a Műszaki leírás 1.4. fejezete szerinti kapcsolódó vonali tervekkel, tervezőkkel. Ezek alapján el kell készíteni minden olyan szakági tervet, amely szükséges a járműtelep teljeskörű engedélyezéséhez. A tervezési feladat legalább az alábbi szakágak tervezését és szükség szerinti engedélyezését: vágány építés tervezése, felsővezetéki rendszer és áramellátás, elektronikus biztosítóberendezési rendszer, szükséges vasúti műtárgyak, szolgálati peron, támfal, magasépítmények, épületgépészet, épületvillamosság, forgalomtechnika, építés alatti organizáció tervezését stb., valamint környezetvédelmi hatástanulmány és engedélyeztetés, teljeskörű engedélyeztetés.

A Nyertes Ajánlattevő köteles továbbá az engedélyezési tervek alapján lehetséges teljeskörű hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatására, valamint a szükséges kezelői, üzemeltetői, tulajdonosi és egyéb jóváhagyások megszerzésére.

Az engedélyek megszerzését követően az engedélyes tervek alapján tenderdokumentáció készítendő.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. M/2.1. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett szakmai gyakorlatán felüli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. M/2.2. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett szakmai gyakorlatán felüli szakmai tapasztalata hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. M/2.3. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett szakmai gyakorlatán felüli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. M/2.4. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett szakmai gyakorlatán felüli közlekedési rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó épületek építészeti tervezése területén szerzett szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 420
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.1.0-15-2021-00023

II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. AK a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja az AT-et, hogy tárgyi eljárásban előzetes piaci konzultációt folytatott le, amelyet azalábbi linken találnak: https://ekr.gov.hu/ekr-em/folyamat/kozbeszerzes/cselekmenyek.xhtml?kozbeszerzesAzonosito=EKR000423692022

2. AK rögzíti, hogy a teljesítés végső határideje az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt 420 naptári nap azzal, hogy a projekt zárására (2023. december 31. napja) tekintettel a teljesítési véghatáridő nem lehet későbbi, mint 2023. november 30. napja. A projektzárás esetleges módosítása nem vonja maga után a teljesítési határidő hosszabbítását, és a projektzárás hosszabbítása esetén a tárgyi szerződés teljesítése kapcsán a jelen pontban rögzítettek az irányadók.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási módok:

Előzetes igazolás:

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Magyarországon letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) nek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.

- Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is EKR űrlap)

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő (k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a Kr. 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. Többek között a Kbt. 62. § (1) bek. c) pont és a Kr. 1. § (2)-(3a) bekezdései és 2. § (4) bekezdése, valamint 8. § c) pontja és 10. § c) pontja rendelkezései is irányadóak.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Kr. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kr. 3. § (2) és (3) bekezdésére.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§-ra, 69.§(11a) bek-re, a 74.§(1) bek.-re, valamint a Kr. 1-8,10,12-16. §-okra.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ/1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján AK előírja a szolg. tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU ie. XI. melléklet szerinti hasonló nyilv.-ban való szereplés követelményét. A kamarai nyilvántartásban a tervezői tevékenységet végző gazdasági szereplőnek szükséges szerepelnie.

SZ/1. Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.

A fenti névjegyzékek adatait Mo-on letelepedett gazd.-i szereplők esetén az AK ellenőrzi, nem Mo-on letelepedett gazd.-i szereplők esetén a 2014/24/EU ie. XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti ig.-t (kivonatot) vagy egyéb ig.-t, vagy nyilatkozatot kell ig.-ként benyújtani az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására.

A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazd.-i szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerz. megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névj.-ében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (vasúti közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv és/vagy tenderterv készítési feladatok ellátása) származó általános forgalmi adó nélkül számított, árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re, a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3), 69. (11) bek-ben foglaltakra.

AK a Kr. 19. (5) bek. foglaltaknak megfelelően AK jogosult kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozat benyújtását előírni. Ha az AT a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az AK által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az AK nem határoz meg a minden AT tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított a közbeszerzés tárgya szerinti (vasúti közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv és/vagy tenderterv készítési feladatok ellátása) árbevétele összesen nem éri el a nettó 150 000 000,-Ft-ot, azaz a nettó százötvenmillió Ft-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. (alfa) pont kitöltése.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

AT köteles csatolni:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. a) pontja és (3a) bek. b) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 9 évben megkezdett és 6 évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb szolgáltatás teljesítéséből származó referenciáit, melyeket a Kr. 21/A. § és 22. § (1) bek. meghatározottak szerint kell igazolni az alábbi tartalmú referencianyilatkozattal vagy referenciaigazolással:

- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

- a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),

- a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),

- az igazolás, vagy nyilatkozat kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát/referenciákat közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges. A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek képzettségüknek, illetve végzettségüknek, szakmai tapasztalatuknak a megnevezésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Továbbá igazolódokumentumként csatolni kell a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló okirat másolatát.

A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a végzettségre, képzettségre, a szakember által szerzett szakmai tapasztalatra.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő munkakörben végzett munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.

Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott. Ajánlatkérő az azonos típusú [a) pontban lévő vagy b) pontban lévő] párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe. A Jogosultsággal már rendelkező szakemberek vonatkozásában az önéletrajzban a kamarai azonosítószámot, a jogosultság megszerzésének pontos idejét, illetve kódját is szükséges megadni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

A fentiek vonatkozásában ugyanakkor kérjük figyelembe venni a jelen felhívás VI.3) pont 18. alpontját is, amely az M.2.1.-M.2.4. pontok szerinti, értékelt szakemberek esetében a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján az ajánlat körében benyújtandó igazolásokra vonatkozóan tartalmaz külön rendelkezéseket.

Az M.2.1.-M.2.4. szakemberek (mint értékelt szakemberek) tekintetében a Kbt. 71. § (9a) bek. szabályai is irányadóak.

Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett végezettségek egyenértékűségének bizonyítása AT kötelessége és felelőssége. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6) és (11) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 24. § (1) bek. és 30. § (4) bek is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M/1. összesen nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben (72 hónap) teljesített, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett, az alábbi, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített befejezett munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § (1) bek. szerint igazolt referenciával:

M/1.1. Legalább 1 db vasúti járműtelep felújítás és/vagy átépítés és/vagy új építésű tervezése, amely minimum 8 jármű tárolására alkalmas

a) hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési terveinek és/vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező kiviteli terveinek és/vagy tenderterveinek elkészítése tárgyú referenciával,

b) amely magában foglalta a vasúti áramellátást és legalább 2 kitérőt és legalább 500 m vasúti vágányépítést, amelyből legalább 60 m aknás vágány.

AK lehetővé teszi a referencia követelmények több szerződésből való igazolását.

M/1.2. Legalább 1 db , minimum 2 250 m² alapterületű, nem lakás céljára szolgáló épület építésének és/vagy az épület tartószerkezetét is magában foglaló átépítésének tervezése.

Az M/1.2. referencia követelmény 1 szerződésből teljesíthető.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető, és/vagy projektvezető-helyettes aki rendelkezik:

a) felsőfokú mérnöki végzettséggel és

b) vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett min. 36 hónap projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi gyakorlattal.

A Projektvezetői, projektvezető-helyettesi gyakorlat a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan gyakorlata, amely kiterjed a projekt teljes körű tervezésének az összefogására.

M/2.2. legalább 1 fő tervező, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-VA - (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, és szakmai tapasztalattal.

AK vasúti közlekedési létesítmények alatt érti:

2005. évi CLXXXIII. törvényben szereplő 2. § 2. Vasúti pályákkal, vasúti létesítményekkel, vasúti pályahálózatokkal és azok létesítésével kapcsolatos fogalmakat kell érteni.

M/2.3. Legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-VV - (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

M/2.4. Legalább 1 fő tervező, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

AK a szakemberek közti átfedést biztosítja.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a szakemberek rendelkezzenek 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes szakértői jogosultsággal:

- KÉ-VA

- KÉ-VV

- É

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Finanszírozás formája: szállítói finanszírozás

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (4)-(6), (9), és (11) bek.; 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek.;

Ak előleget biztosít. Előleg mértéke: maximum a Szerződés szerinti Tervezési Díj ÁFA nélkül számított értékének 30%-a

További részletek a szerződésterv.-ben.

Előleg visszafizetési biztosíték: a teljes, ÁFA nélkül számított Vállalkozási Díj 10%-a és a Vállalkozó által igényelt Előleg összegének különbözete.

Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó Tervezési Díj 20 %-a.

A finanszírozás forrása: Tárgyi eljárás várhatóan az IKOP-3.1.0-15-2021-00023 uniós forrás terhére került megvalósításra, a támogatás intenzitása 100%

A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi, szerződésszegési és meghiúsulási kötbér; teljesítési biztosíték; amelyek részleteit és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit (különösen részszámlázás) a Szerződéstervezet tartalmazza (teljesítési bizt. mértéke.: nettó ellenszolg. 5 %-a; jótállási bizt. mértéke: nettó ellenszolg. 5 %-a).

A Késedelmi Kötbér napi mértéke a Tervezési Ütemterv és a Szerződés 9.5 pontja szerint, adott Teljesítési Szakaszhoz(okhoz) kapcsolódó Tervezési Díj részlet nettó összegének 0,5 %-a. Késedelmi Kötbér maximuma a teljesítési Szakaszhoz kapcsolódó Tervezési Díj részlet nettó összegének 20 %-a.

A Szerződésszegési Kötbér mértéke szerződésszegésenként a Tervezési Díj nettó értékének 0,05 %--a, amely folyamatos vagy ismétlődő szerződésszegés esetén alkalmanként fizetendő. Az egyértelműség kedvéért nem terheli a Tervezőt a jelen pont szerinti kötbérfizetési kötelezettség, ha az adott szerződésszegést a Megrendelő első felszólítására orvosolja. A Szerződésszegési Kötbér nem haladhatja meg a Tervezési Díj nettó értékének 2,5 %-át (Szerződésszegési Kötbér maximuma).

A szerződés mellékletét képező Ütemterv részletesen tartalmazza a kifizetés/számlázás részleteit.

Amennyiben a Megrendelő bármely okból megállapítja a szerződés Meghiúsulását, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljes Tervezési Díj 20%-ának megfelelő mértékű kötbért (Meghiúsulási Kötbér) fizetni. A Meghiúsulási Kötbér érvényesítése a Késedelmi Kötbér és a Szerződésszegési Kötbér érvényesítését kizárja.

További részletek a Szerződésben találhatók.

A jótállás időtartama 36 hónap a szerződéstervezet 10.4. pontjában foglaltak szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/08/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/08/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. alapján 8:00-16:00 óra közötti időpont adható meg óra, perc pontossággal.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

1. Kbt. 50. § (1) bekezdés k) pont szerinti részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja szakmai és ésszerűségi okokból. A beszerzés tárgyát képező szolgáltatások teljesítése komplex módon történik. A tervezés folyamata során az egyes részfeladatok összefüggnek, a műszaki kialakítás iterációval kerül kidolgozásra, a feladatrészek egymásra épülnek, így értelemszerűen lehatárolható részek meghatározása nem lehetséges. A feladat elvégzéséhez a közbeszerzés tárgyában jelzett kapcsolódó tervezési projekt holisztikus ismerete és folyamatos, naprakész nyomonkövetése elengedhetetlen. Amennyiben a részajánlattételt engedélyeznénk, úgy a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges vizsgálatok átfedésben lennének, ezáltal a kettős finanszírozás tilalmának, a közpénzek hatékony felhasználásának, az azokkal való felelős gazdálkodás elve sérülne (Kbt. 2. § (4) bekezdés). A részajánlattétel rendkívül magas koordinácós terhet róna az ajánlatkérőre. A nyertes részajánlattevők által elkészített tervek esetleges inkompatibilitásával a kapcsolatos felelősség szerződéses rendezése rendkívül komplex és kockázatos lenne. A tervezési projekt önmagában egy oszthatatlan egységet képez.

2. A közb. elj. a Kbt. 40. § (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12. §-ai is irányadóak.

3. Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyilatkozatminták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az Ajánlati Dokumentáció I. kötetében rendelkezésre bocsátott egyéb nyilatkozatminták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dokumentumokban foglaltak szerint.

4. AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.

6. Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált.bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbej.-i elj. nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.

7. Csatolni kell a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a Kbt 66. § (6) bekezdés szerinti (adott esetben nemleges) nyilatkozatot, valamint az adatkezelési nyilatkozatot, valamint az adatkezelési nyilatkozatot.

8. AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hp.-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

9. Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: SZ/1., M/1. M/2.

10. AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas

11. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési megállapodást. A közös ajánlattevőkre (többek között) a Kbt. 35. § (7) bekezdése is irányadó.

12. AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli.

I. Ár szempont és a hozzárendelt súlyszám:

Nettó ajánlati ár (átalánydíj): Súlyszám: 50.

II. Minőségi szempont és a hozzárendelt súlyszám: 10-15-10-15;

A fenti I. ért.-i szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza AK.

Az 1-4-minőségi értékelési részszempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza AK.

13. A IV.2.6. pont (és a Kbt. 81. § (11) bekezdésben foglaltak) alapján az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

14. AK az egyes ért.-i szemp.-ok tekintetében 0,00-tól 10,00-ig ad pontot.

15. FAKSZ: Dr. Tamás Noémi, lajstromszáma: 01312

16. Az ajánlathoz csatolandó az AK által a Szerződéstervezet 16.1. pontjában meghatározott paraméterekkel rendelkező szakmai felelősségbiztosítás benyújtásáról szóló nyilatkozata. Továbbá Nyertes AT a szerződés hatálybalépésétől számított 15 (tizenöt) napon belül bocsátja rendelkezésre a Szerződés szerinti Szolgáltatásokat is lefedő szakmai tervezői felelősségbiztosítását, amelynek kárérték limitje: legalább 25 millió HUF/káresemény, és legalább 50 millió HUF/kár év a szerződésben foglaltak szerint.

17. Ajánlatkérő a Kbt. 81 § (4)-(5) bek.-et alkalmazza.

18. A jelen közbeszerzési eljárás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

19. Az ajánlatban csatolni kell az AF II.2.5) pontban megadott szakember időbeli többlettap. értékelési szempontra hiv.-sal az AF III.1.3) pont M/2.1.-M.2/3. alkalmassági min.köv.-ek vonatkozásában: Nyilatkozatot a bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével + A szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz saját kezűleg aláírt scannelt pld.-át + Az iskolai végzettséget igazoló iskolai oklevél scannelt pld.-át és remdelkezésre állási nyilatkozatát.

20. AK felhívja AT figyelmét arra, hogy a 833/2014/EU tanácsi rendeletből származó kötelezettségre tekintettel AT az ajánlat részeként köteles csatolni „az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról” szóló nyilatkozatot (lsd. nyilatkozatminták).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/07/2022