Υπηρεσίες - 369493-2018

24/08/2018    S162

Γερμανία-Βερολίνο: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπή στη Γερμανία — PO/2017-14/BER

2018/S 162-369493

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Communication, Representation in Germany, Berlin
Ταχ. διεύθυνση: Unter den Linden 78
Πόλη: Berlin
Κωδικός NUTS: IE061 Dublin
Ταχ. κωδικός: 10117
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: comm-rep-de-ber-ausschreibung@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπή στη Γερμανία — PO/2017-14/BER

Αριθμός αναφοράς: PO/2017-14/BER
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79410000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γερμανία.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 238 400.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79416200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δημοσίων σχέσεων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DE3 BERLIN
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τεχνική και στρατηγική υποστήριξη σχετικά με τις δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γερμανία και διαφημιστική πλαισίωση για τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο σκοπός είναι να εξηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές και τα θεσμικά της όργανα στο ευρύ κοινό ή σε συγκεκριμένες ομάδες στόχο.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων / Στάθμιση: 60
Τιμή - Στάθμιση: 40
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Δράσεις επικοινωνίας

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 223-462906
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2017-14/BER
Τίτλος:

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γερμανία — PO/2017-14/BER

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
20/06/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 7
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Sebastian Jabbusch
Ταχ. διεύθυνση: Pariser Platz 4a
Πόλη: Berlin
Κωδικός NUTS: DE DEUTSCHLAND
Ταχ. κωδικός: 10117
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 240 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 238 400.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, για τους υποψήφιους ή τους προσφέροντες από το Ηνωμένο Βασίλειο θα ισχύουν, αναλόγως με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, οι κανόνες πρόσβασης σε διαδικασίες συμβάσεων της ΕΕ για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες. Σε περίπτωση που δεν παρέχεται σχετική πρόσβαση βάσει των ισχυουσών νομικών διατάξεων, οι υποψήφιοι ή προσφέροντες από το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να αποκλειστούν από τη διαδικασία διαγωνισμού.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Nedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/08/2018