Tjenesteydelser - 369567-2015

Vis forkortet udgave

21/10/2015    S204    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: 15.CAT.OP.120 Forretningsplan vedrørende »multikrypteringsmiljø«

2015/S 204-369567

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Det Europæiske Forsvarsagentur
Postadresse: rue des Drapiers 17-23
By: Bruxelles
Postnummer: 1050
Land: Belgien
Att: enheden for kontrakter
Mailadresse: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.eda.europa.eu

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

Yderligere oplysninger fås her:
Officielt navn: AED
Postadresse: rue des Drapiers 17-23
By: Bruxelles
Postnummer: 1050
Land: Belgien
Kontaktperson: AED indkøb
Mailadresse: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Internetadresse: http://www.eda.europa.eu

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Forsvar
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
15.CAT.OP.120 Forretningsplan vedrørende »multikrypteringsmiljø«.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Udførelsessted: i kontrahentens lokaler.
Leveringssted: AED's lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Den kommende forretningsplan har som formål at analysere konsekvenser for implementering af et »multikrypteringsmiljø« til aktiviteter vedrørende fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, hvilke muliggør en sikker informationsudveksling for multiple sikkerhedsdomæner. Denne forretningsplan vil tage højde for spørgsmål, der er identificeret i forundersøgelsen, med henblik på at tilbyde muligheder for en sikker udveksling af informationer mellem aktører inden for fælles sikkerheds- og forsvarspolitik i et »multikrypteringsmiljø« og samtidig håndtering af tværfaglige forretningsspørgsmål. Et sådant miljø er højt prioriteret både hvad angår sikkerheden i forbindelse med forsyningen og innovation.
Et »multikrypteringsmiljø« kan beskrives som de driftsmæssige forhold, inden for hvilke multiple og forskelligartede sikkerhedsdomæner fungerer og anvendes sammen med behovet for udveksling af informationer. Kompleksiteten skyldes, at der kan eksistere forskellige niveauer i forbindelse med klassifikationer af informationssikkerhed, og at der dermed er indsat forskellige sikkerhedsmekanismer i hvert enkelt domæne. Krypteringsforvaltning er af afgørende betydning for at bevare effektiviteten, robustheden og fleksibiliteten i forbindelse med telekommunikations- og informationssystemer vedrørende fælles sikkerheds- og forsvarspolitik.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

75220000, 73210000, 75221000, 73400000, 64200000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 1 og 70 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 10 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Finder ikke anvendelse.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på »e-tendering«-webstedet på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på »e-tendering«-webstedet på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på »e-tendering«-webstedet på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på »e-tendering«-webstedet på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på »e-tendering«-webstedet på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
15.CAT.OP.120.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
30.11.2015 - 17:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
Andet: Bud skal afgives på 1 af Den Europæiske Unions officielle sprog. Kontrakten (og dens projektleverancer) skal udføres på engelsk. Tilbudsgivere opfordres til at fremlægge en kopi af deres tekniske forslag på engelsk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 1.12.2015

Sted:

AED's lokaler, rue des Drapiers 17-23, Bruxelles, BELGIEN.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja

Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Én bemyndiget repræsentant for hver tilbudsgiver må være til stede ved åbningen af bud. Virksomheder, der ønsker at deltage, bedes meddele dette ved fremsendelse af en e-mail til procurement@eda.europa.eu senest 48 timer i forvejen. Denne meddelelse skal underskrives af en bemyndiget ansat ved tilbudsgiveren og skal angive navnet på den person, der skal overvære åbningen af bud på tilbudsgiverens vegne.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.1. Webstedet vil blive opdateret løbende, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i udbudsperioden.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der er sket fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.

Indtil 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
9.10.2015