Tjänster - 369567-2015

Visa förkortad version

21/10/2015    S204

Belgien-Bryssel: 15.CAT.OP.120 – Nyttokalkyl för miljö med flera krypteringsnivåer (multi-crypto)

2015/S 204-369567

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska försvarsbyrån
Postadress: Rue des Drapiers 17–23
Ort: Bryssel
Postnummer: 1050
Land: Belgien
Att: upphandlingsenheten
E-post: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://www.eda.europa.eu

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Officiellt namn: Europeiska försvarsbyrån
Postadress: Rue des Drapiers 17–23
Ort: Bryssel
Postnummer: 1050
Land: Belgien
Kontaktperson: Europeiska försvarsbyråns upphandlingsavdelning
E-post: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Internetadress: http://www.eda.europa.eu

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Försvar
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
15.CAT.OP.120 – Nyttokalkyl för miljö med flera krypteringsnivåer (multi-crypto)
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 11: Organisationskonsulttjänster [6] och därmed sammanhängande tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Plats för utförande: i uppdragstagarens lokaler.
Leveransplats: Europeiska försvarsbyråns lokaler.
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Den kommande nyttokalkylen avser analys av konsekvenser för genomförandet av en miljö med flera krypteringsnivåer (multi-crypto) för GSFP-uppdrag (gemensam säkerhets- och försvarspolitik), för möjliggörande av säkert utbyte av information mellan flera säkerhetsdomäner. I denna nyttokalkyl kommer aspekter som identifierats i den övergripande undersökningen att beaktas i syfte att erbjuda alternativ för säkert utbyte av information mellan GSFP-aktörer i en miljö med flera krypteringsnivåer, samtidigt som tvärvetenskapliga affärsaspekter behandlas. En sådan miljö har hög prioritet både vad gäller säkerhet avseende leverans och innovation.
En miljö med flera krypteringsnivåer kan beskrivas som driftförhållanden där flera och heterogena säkerhetsdomäner interagerar och fungerar med ett behov av informationsutbyte. Komplexiteten beror på det faktum att olika nivåer för klassificering av informationssäkerhet kan finnas och att olika säkerhetsmekanismer därför införs inom varje domän. Krypteringshantering är avgörande för att upprätthålla effektiviteten, robustheten och systemuthålligheten för GSFP:s telekommunikations- och informationssystem.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

75220000 Försvarstjänster, 73210000 Forskningsrådgivning, 75221000 Militära försvarstjänster, 73400000 FoU-tjänster med avseende på säkerhets- och försvarsmateriel, 64200000 Telekommunikationstjänster

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 1 och 70 000 EUR
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 10 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
Ej tillämpligt.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:

Se upphandlingsdokumenten, tillgängliga på webbplatsen för e-upphandling på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:

Se upphandlingsdokumenten, tillgängliga på webbplatsen för e-upphandling på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se upphandlingsdokumenten, tillgängliga på webbplatsen för e-upphandling på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet

Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se upphandlingsdokumenten, tillgängliga på webbplatsen för e-upphandling på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:

Se upphandlingsdokumenten, tillgängliga på webbplatsen för e-upphandling på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
15.CAT.OP.120.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
30.11.2015 - 17:00
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
Annat språk: Anbuden ska avfattas på något av Europeiska unionens officiella språk. Kontraktet (och dess resultat) kommer att avfattas på engelska. Anbudsgivare uppmanas att lämna en kopia av sitt tekniska förslag på engelska.
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 1.12.2015

Plats:

Europeiska försvarsbyråns lokaler, rue des Drapiers 17–23, Bryssel, BELGIEN.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja

Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: En behörig representant för varje anbudsgivare får närvara vid anbudsöppnandet. Företag som önskar närvara ombeds att anmäla detta via e-post till procurement@eda.europa.eu minst 48 timmar i förväg. Anmälan måste undertecknas av en behörig anbudsgivarrepresentant och namnet på den person som ska närvara vid anbudsöppnandet för anbudsgivarens räkning ska uppges.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges under rubrik I.1. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: Anmärkningar om tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndighet som anges i punkt I.1.

Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan ett klagomål framföras till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för begäran om överprövning skjuts upp eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

En begäran om överprövning kan lämnas till det organ som nämns i punkt VI.4.1 inom 2 månader efter meddelandet om beslutet om tilldelning.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
9.10.2015