Fournitures - 369725-2019

06/08/2019    S150

Pays-Bas-Leusden: Moniteurs à écran tactile

2019/S 150-369725

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 135-307538)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: CorDeo Scholengroep
Numéro national d'identification: 55683247
Adresse postale: Burgemeester de Beaufortweg 16
Ville: Leusden
Code NUTS: NL NEDERLAND
Code postal: 3833 AG
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Inkoop Meesters
Courriel: e.aalbers@haal-veluweplus.nl
Téléphone: +31 334324258
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.haal-veluweplus.nl/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

DAS ICT hardware – touchscreens

II.1.2)Code CPV principal
30231320 Moniteurs à écran tactile
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware – touchscreens voor CorDeo Scholengroep. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze touchscreens ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
01/08/2019
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 135-307538

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Beschrijving van de aanbesteding
Au lieu de:

De omvang van de opdracht financieel is niet te duiden. Het betreft hier alle touchscreens voor CorDeo scholengroep gedurende de looptijd van het DAS.

Lire:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle touchscreens die nodig zijn voor een organisatie als Cordeo Scholengroep met 3 396 leerlingen en 373 medewerkers (2018).

Numéro de section: II.2.5)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Gunningscriteria
Au lieu de:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 60

Prijs - Weging: 40

Lire:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 30

Prijs - Weging: 70

Numéro de section: II.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Au lieu de:

Aanvang: 1.9.2018

Einde: 31.12.2099

Lire:

Aanvang: 1.9.2018

Einde: 1.8.2029

Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Au lieu de:
Date: 13/12/2099
Heure locale: 15:30
Lire:
Date: 01/08/2029
Heure locale: 15:30
VII.2)Autres informations complémentaires: