Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Fournitures - 369736-2019

06/08/2019    S150

Nederland-Veghel: Computerapparatuur

2019/S 150-369736

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 247-518069)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DASmakkelijk namens Onderwijsstichting Kempenkind
Nationaal identificatienummer: 16086263
Postadres: Frisselsteinstraat 5
Plaats: Veghel
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5461 AD
Land: Nederland
Contactpersoon: DASmakkelijk
E-mail: info@das-makkelijk.nl
Telefoon: +31 413726006
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.das-makkelijk.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=80163

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS ICT hardware – desktops

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op de DAS voor de levering van ICT Hardware - Desktops voor Onderwijsstichting KempenKind. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze desktops ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU. Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 247-518069

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Officiële benaming
In plaats van:

InkoopMeesters namens Onderwijsstichting Kempenkind

Te lezen:

DASmakkelijk namens Onderwijsstichting Kempenkind

Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contactpersoon
In plaats van:

InkoopMeesters

Te lezen:

DASmakkelijk

Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Telefoon
In plaats van:

+31 413745086

Te lezen:

+31 413726006

Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: E-mail
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Adres van de aanbestedende dienst
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: II.1.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: CPV-classificatie
In plaats van:
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
Te lezen:
30230000 Computerapparatuur
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Korte beschrijving
In plaats van:

Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware – desktops voor diverse onderwijsorganisaties. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze desktops ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Te lezen:

Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware – desktops voor Onderwijsstichting KempenKind. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze desktops ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:

DAS ten behoeve van desktops

Te lezen:

Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware – desktops voor Onderwijsstichting KempenKind. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze desktops ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle desktops die nodig zijn voor een organisatie als Onderwijsstichting KempenKind met 3 320 leerlingen en 495 medewerkers (2018).

Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Kwaliteitscriterium
In plaats van:
Te lezen:

Criteria: Kwaliteit

Weging: 30

Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Prijs
In plaats van:
Te lezen:

Weging: 70

Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
In plaats van:

Te lezen:
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Voltooiing
In plaats van:
Datum: 27/11/2099
Te lezen:
Datum: 01/08/2029
Afdelingsnummer: III.1.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
In plaats van:

De gegadigde is minimaal verzekerd voor een bedrag van 1 250 000 EUR per gebeurtenis. De gegadigde levert hiervoor aan: een kopie van een geldige verzekeringspolis waaruit blijkt dat de gegadigde afdoende is verzekerd.

Te lezen:

De inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het DAS genoemde bedrag.

Bewijsstuk: een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van de verzekeraar waaruit blijkt dat de inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het DAS genoemde bedrag.

Afdelingsnummer: III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
In plaats van:

De gegadigde heeft ervaring met het leveren van minimaal 50 desktops in 1 levering ten behoeve van een onderwijsorganisatie, inclusief het uitpakken, installeren, werkend opleveren op de gevraagde locatie en het meenemen van verpakkingsmaterialen.

Hiervoor dient de gegadigde een referentiebeschrijving aan. Hierbij worden ook de organisatiegegevens van de referent verstrekt. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de referenties te controleren bij de door gegadigde opgegeven referent.

U dient het volgende document te uploaden: een referentie aan waaruit bovenstaande ervaring blijkt.

Te lezen:

De inschrijver beschikt over de kerncompetenties zoals gesteld in het DAS.

Bewijsstuk: een referentiebeschrijving die, naar oordeel van de opdrachtgever, onomstotelijk aantoont dat de inschrijver beschikt over de vereiste kerncompetenties. De referentie mag niet ouder zijn dan 3 jaar op het moment van inschrijven. Per competentie dient er 1 referentie te worden ingediend. In het geval van meerdere competenties mogen deze ook in 1 referentie worden voldaan, mits duidelijk en ondubbelzinnig beschreven. Meerdere referenties mogen niet gecombineerd worden om aan 1 competentie te voldoen.

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 27/11/2099
Te lezen:
Datum: 15/07/2029
Afdelingsnummer: IV.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geraamde datum van verzending datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
In plaats van:
Te lezen:
Datum: 01/08/2029
Afdelingsnummer: II.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Benaming
In plaats van:

Computeruitrusting en -benodigdheden

Te lezen:

Computerapparatuur

VII.2)Overige nadere inlichtingen: