Fournitures - 369748-2019

06/08/2019    S150

Pays-Bas-Uden: Moniteurs à écran tactile

2019/S 150-369748

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 242-552523)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Stichting Kiem Onderwijs
Numéro national d'identification: 421931007
Adresse postale: Meerloseweg 3
Ville: Uden
Code NUTS: NL NEDERLAND
Code postal: 5402 XH
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Inkoop Meesters
Courriel: c.vanmoorsel@kiemuden.nl
Téléphone: +31 413332396
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kiemuden.nl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

DAS ICT Hardware – touchscreens

II.1.2)Code CPV principal
30231320 Moniteurs à écran tactile
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware – touchscreens voor Stichting Kiem Onderwijs. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze touchscreens ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
01/08/2019
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 242-552523

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Beschrijving van de aanbesteding
Au lieu de:

Alle door de betrokken onderwijsorganisaties te bestellen touchscreens.

Lire:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle touchscreens die nodig zijn voor een organisatie als Stichting KIEM onderwijs met 2 835 leerlingen en 284 medewerkers (2018).

Numéro de section: II.2.5)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Gunningscriteria
Au lieu de:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 60

Prijs - Weging: 40

Lire:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 30

Prijs - Weging: 70

Numéro de section: II.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Au lieu de:

Aanvang: 15.1.2019

Einde: 31.12.2099

Lire:

Aanvang: 15.1.2019

Einde: 1.8.2029

Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Au lieu de:
Date: 13/12/2099
Heure locale: 11:30
Lire:
Date: 01/08/2029
Heure locale: 11:30
VII.2)Autres informations complémentaires: