Fournitures - 369749-2019

06/08/2019    S150

Pays-Bas-Leiderdorp: Matériel informatique

2019/S 150-369749

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 135-307509)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Numéro national d'identification: 512106347
Adresse postale: Elisabethhof 21
Ville: Leiderdorp
Code NUTS: NL NEDERLAND
Code postal: 2353 EW
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Inkoop Meesters
Courriel: c.vonk@prooleiden.nl
Téléphone: +31 715247670
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.prooleiden.nl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

DAS ICT hardware – computertoebehoren

II.1.2)Code CPV principal
30230000 Matériel informatique
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware – computertoebehoren voor PROOLeiden. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van computertoebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
01/08/2019
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 135-307509

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Beschrijving van de aanbesteding
Au lieu de:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle uitvragen naar computerapparatuur voor PROOLeiden zolang zij deelnemen aan het DAS.

Lire:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle uitvragen naar computertoebehoren die nodig zijn voor een organisatie als PROOLeiden met 4 234 leerlingen en 223 medewerkers (2018).

Numéro de section: II.2.5)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Gunningscriteria
Au lieu de:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 60

Prijs - Weging: 40

Lire:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 30

Prijs - Weging: 70

Numéro de section: II.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Au lieu de:

Aanvang: 1.9.2018

Einde: 31.12.2099

Lire:

Aanvang: 1.9.2018

Einde: 1.8.2029

Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Au lieu de:
Date: 13/12/2099
Heure locale: 14:30
Lire:
Date: 01/08/2029
Heure locale: 14:30
VII.2)Autres informations complémentaires: