Fournitures - 369752-2019

06/08/2019    S150

Pays-Bas-Eersel: Matériel informatique

2019/S 150-369752

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2017/S 247-518078)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: InkoopMeesters namens Kempenkind
Numéro national d'identification: 16086263
Adresse postale: Mortel 1
Ville: Eersel
Code NUTS: NL NEDERLAND
Code postal: 5521 TP
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: InkoopMeesters
Courriel: das@inkoopmeesters.nl
Téléphone: +31 413745086
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.inkoopmeesters.nl
Adresse du profil d’acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=80165

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

DAS ICT hardware – tablets

II.1.2)Code CPV principal
30230000 Matériel informatique
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware – tablets voor Onderwijsstichting KempenKind. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze tablets ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
01/08/2019
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 247-518078

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: I.1)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Officiële benaming
Au lieu de:

InkoopMeesters namens Kempenkind

Lire:

DASmakkelijk namens Onderwijsstichting Kempenkind

Numéro de section: I.1)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Contactpersoon
Au lieu de:

InkoopMeesters

Lire:

DASmakkelijk

Numéro de section: I.1)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Telefoon
Au lieu de:

+31 413745086

Lire:

+31 413726006

Numéro de section: I.1)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: E-mail
Au lieu de:
Lire:
Numéro de section: I.1)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Adres van de aanbestedende dienst
Au lieu de:
Lire:
Numéro de section: II.1.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: CPV-classificatie
Au lieu de:
30200000 Matériel et fournitures informatiques
Lire:
30230000 Matériel informatique
Numéro de section: II.1.4)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Korte beschrijving
Au lieu de:

Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware – tablets. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze tablets ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Lire:

Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware – tablets voor Onderwijsstichting KempenKind. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze tablets ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Numéro de section: II.2.3)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Voornaamste plaats van uitvoering
Au lieu de:

Lire:

Eersel

Numéro de section: II.2.4)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Beschrijving van de aanbesteding
Au lieu de:

DAS ICT hardware – tablets

Lire:

Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware – tablets voor Onderwijsstichting KempenKind. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze tablets ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle tablets die nodig zijn voor een organisatie als Onderwijsstichting KempenKind met 3 320 leerlingen en 495 medewerkers (2018).

Numéro de section: II.2.5)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Kwaliteitscriterium
Au lieu de:
Lire:

Criteria: Kwaliteit

Weging: 30

Numéro de section: II.2.5)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Prijs
Au lieu de:
Lire:

Weging: 70

Numéro de section: II.2.5)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
Au lieu de:

Lire:
Numéro de section: II.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Voltooiing
Au lieu de:
Date: 27/11/2099
Lire:
Date: 01/08/2029
Numéro de section: III.1.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
Au lieu de:

De gegadigde is minimaal verzekerd voor een bedrag van 1 250 000 EUR per gebeurtenis. De gegadigde levert hiervoor aan: een kopie van een geldige verzekeringspolis waaruit blijkt dat de gegadigde afdoende is verzekerd.

Lire:

De inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het DAS genoemde bedrag.

Bewijsstuk: een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat de inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het DAS genoemde bedrag.

Numéro de section: III.1.3)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
Au lieu de:

De gegadigde heeft ervaring met het leveren van minimaal 50 tablets in 1 levering ten behoeve van een onderwijsorganisatie, inclusief het uitpakken, installeren, werkend opleveren op de gevraagde locatie en het meenemen van verpakkingsmaterialen.

Hiervoor dient de gegadigde een referentiebeschrijving aan. Hierbij worden ook de organisatiegegevens van de referent verstrekt. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de referenties te controleren bij de door de gegadigde opgegeven referent.

Lire:

De inschrijver beschikt over de kerncompetenties zoals gesteld in het DAS.

Bewijsstuk: een referentiebeschrijving die, naar oordeel van de opdrachtgever, onomstotelijk aantoont dat de inschrijver beschikt over de vereiste kerncompetenties. De referentie mag niet ouder zijn dan 3 jaar op het moment van inschrijven. Per competentie dient er 1 referentie te worden ingediend. In het geval van meerdere competenties mogen deze ook in 1 referentie worden voldaan, mits duidelijk en ondubbelzinnig beschreven. Meerdere referenties mogen niet gecombineerd worden om aan 1 competentie te voldoen.

Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Au lieu de:
Date: 27/11/2099
Lire:
Date: 15/07/2029
Numéro de section: IV.2.3)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Geraamde datum van verzending datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Au lieu de:
Lire:
Date: 01/08/2029
Numéro de section: II.2.1)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Benaming
Au lieu de:

Computeruitrusting en -benodigdheden

Lire:

Computerapparatuur

Numéro de section: Titel
Au lieu de:

Nederland-Eersel: Computeruitrusting en -benodigdheden

Lire:

Nederland-Eersel: Computerapparatuur

VII.2)Autres informations complémentaires: