Leveringen - 369753-2019

06/08/2019    S150

Nederland-Alphen aan den Rijn: Computerapparatuur

2019/S 150-369753

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 135-307501)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Morgenwijzer
Nationaal identificatienummer: 172066848
Postadres: Henry Dunantweg 30
Plaats: Alphen aan den Rijn
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2402 NR
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoop Meesters
E-mail: secretariaat@morgenwijzer.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.skba.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.morgenwijzer.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS ICT hardware – desktops

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware – desktops voor Stichting Morgenwijzer. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van desktops. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 135-307501

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle uitvragen naar desktops voor Stichting Morgenwijzer zolang zij deelnemen aan het DAS.

Te lezen:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle desktops die nodig zijn voor een organisatie als Stichting Morgenwijzer met 4 779 leerlingen en 460 medewerkers (2018).

Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gunningscriteria
In plaats van:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 60

Prijs - Weging: 40

Te lezen:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 30

Prijs - Weging: 70

Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Aanvang: 1.9.2018

Einde: 31.12.2099

Te lezen:

Aanvang: 1.9.2018

Einde: 1.8.2029

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 13/12/2099
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 01/08/2029
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: