Fournitures - 369754-2019

06/08/2019    S150

Pays-Bas-Utrecht: Matériel informatique

2019/S 150-369754

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 100-241545)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens
Numéro national d'identification: 422385294
Adresse postale: Savannahweg 50
Ville: Utrecht
Code NUTS: NL NEDERLAND
Code postal: 3542 AW
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: DAS makkelijk
Courriel: bestuur@rksvdmh.nl
Téléphone: +31 307371237
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rkscholenvdmh.nl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

DAS ICT Hardware - Laptops

II.1.2)Code CPV principal
30230000 Matériel informatique
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Welkom op het DAS voor de levering van ICT hardware - Laptops voor Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van laptops en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
01/08/2019
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 100-241545

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Beschrijving van de aanbesteding
Au lieu de:

Het is niet duidelijk wat de omvang van de opdracht gaat zijn. Het betreft alle laptops voor Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens. Hier kan echter geen financiële waarde aan gekoppeld worden.

Lire:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle laptops die nodig zijn voor een organisatie als Stichting R.K Basisscholen Vleuten, de Meern, Haarzuilens met 3 785 leerlingen en 83 medewerkers (2018).

Numéro de section: II.2.5)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Gunningscriteria
Au lieu de:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 30

Kostencriterium - Naam: Prijs

Kostencriterium - Weging: 70

Lire:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 30

Prijs - Weging: 70

Numéro de section: II.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Au lieu de:

Aanvang: 21.5.2019

Einde: 13.12.2099

Lire:

Aanvang: 21.5.2019

Einde: 1.8.2029

Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Au lieu de:
Date: 13/12/2099
Heure locale: 15:00
Lire:
Date: 01/08/2029
Heure locale: 15:00
VII.2)Autres informations complémentaires: