Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 369772-2020

07/08/2020    S152

Magyarország-Karcag: Szabadidős létesítmények kivitelezése

2020/S 152-369772

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Karcag Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_64113944
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobos László
E-mail: phkarcag@ph.karcag.hu
Telefon: +36 59500610
Fax: +36 59311998
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.karcag.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Milánói Világkiállítás – építési beruházás

Hivatkozási szám: EKR001463912019
II.1.2)Fő CPV-kód
45212100 Szabadidős létesítmények kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A beruházás célja a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újjáépítése Karcag városban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212100 Szabadidős létesítmények kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

5300 Karcag, Fürdő utca, hrsz.: 2934/1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pavilon eredetileg ideiglenes létesítménynek készült, valamint a rendeltetése is alapvetően eltér a tervezett épületétől, ezért annak anyagai csak részben használhatóak fel: a teherhordó szerkezet felhasználására nyílik lehetőség. A lebontott pavilonból felhasznált tartószerkezetet a beépítés előtt felül kell vizsgálni, a szerkezeteknek teljesíteni kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 41. § (1) bekezdésében foglalt követelményeket.

A beépítendő építési termékek alapvető jellemzői tekintetében azok elvárt teljesítményét a bontott építési termék beépítése esetében a felelős műszaki vezető építési naplóban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint tett nyilatkozattal igazolja. Az acélszerkezetet kis mértékben át kell alakítani és ki kell egészíteni.

A pavilon eredeti méretei a tervezett rendeltetéshez nem elegendőek, az eredeti kubushoz képest pinceszinttel és előcsarnokkal bővül az épület.

Az épületszerkezeteknek meg kell felelni az épületenergetikai előírásoknak, ezért új határoló szerkezetek kialakítására van szükség.

A tűzvédelmi előírások miatt az acélszerkezetek védelmét elsősorban tűzvédelmi mázolással kell megoldani, de ahol ez nem alkalmazható, ott tűzvédelmi burkolat készül.

Az épületet a környező terepszinttől a megbízó programszolgáltatása alapján kb. 1,5 méterre ki kell emelni.

A jelenleg meglévő, szabályozott vízszintű vízállás partvonalát és kapcsolatait úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen az épülethez kapcsolódó látványelem céljára is, itt egy vízparti látványstég épül. Az épület kiemelése és a záportározó kialakítása miatt jelentős terepalakítás szükséges.

A területre készült Talajvizsgálati Jelentés és Talajmechanikai Szakvélemény szerint a mértékadó talajvízszint a jelenlegi terepszinttől kb. -0,5 méteren található, így a pince padlószintje a mértékadó talajvízszint alatt ~2,70 méterre található. A pince tartószerkezete ennek megfelelően vízzáró vasbetonból készül, emellett talajvíznyomás elleni szigeteléssel is el lesz látva. Az épület pinceszintjének nagy részén kiegészítő helyiségek (gépészet, raktár, ruhatár, vizesblokk, öltözök) és az ügyvitelhez szükséges irodablokkok lesznek elhelyezve. A pinceszintről kijárat vezet a telekbelső felőli oldalra tervezett színpadhoz, amely szabadtéri létesítmény, kisebb előadások megtartására szolgál.

A pince a felsőbb szintek kontúrján túllóg, e túllógások felületén felülvilágítók lesznek megvalósítva és itt lesznek az épületgépészeti berendezések működéséhez szükséges áttörések.

Az épületben két akadálymentesen használható felvonó létesül, az egyik a pinceszintről indul, a másik a földszintről, mindkettő a tetőterasz szintjére érkezik.

Az épület földszintjén helyezkedik el az új előcsarnok, az azzal egy légtérben lévő lépcsőház és az előcsarnokhoz kapcsolódó felvonó. A földszinten kap helyet a rendezvényterem, amelynek a nyugati oldalán technikai helyiség és öltöző egység, a keleti oldalán tároló helyiség kap helyet. A rendezvényteremből a déli oldal felől is ki lehet jutni a szabadtérbe. A rendezvényterem többcélú tér, amelynek a berendezése flexibilisen alakítható, a nézőtér, a színpad és az egyéb, a rendezvényhez kapcsolódó berendezések helye nem fix.

Az emeleti szinten helyezkedik el a lépcsőházból nyíló közlekedő és galéria, valamint a keleti és nyugati oldalon egy-egy kiállítótér. Az új előcsarnok fölött az északi oldalon a területen lévő vízállás és a karcagi fürdő felé néző terasz található.

A földszint és a pince között szerelőszint lesz kialakítva a gépészeti szerelőszint. A szerelőfelület felé búvónyílások lesznek kialakítva a földszint és a pinceszint felől is.

Jelen beruházás vonatkozásában a főbb mennyiségi adatok feltüntetésére azok nagy mennyisége miatt Ajánlatkérőnek nincs lehetősége. A részletes műszaki leírásokat, a beruházás mennyiségi adatait a közbeszerzési dokumentáció, helyszínrajzok és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.1. alkalmasság tek. megajánlott MV-M szakági felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2. alkalmasság tek. megajánlott MV-KÉ szakági felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.3. alkalmasság tek. megajánlott MV-ÉV szakági felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

Jelen eljárás keretében lebonyolítandó, elvégzendő feladatok több munkafázisból és tevékenységből állnak, ugyanakkor ezek egy műszaki-funkcionális és gazdasági egységet alkotnak, ugyanazon épületen belül zajlanak.A tevékenységek részekre bontása nem lehetséges, hiszen ugyanazon munkaterületen, ugyanabban az időben, egymáshoz kapcsolódó tevékenységek.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 227-556153
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Milánói Világkiállítás – építési beruházás

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Eredménytelenné nyilvánítás indoka:

Ajánlatkérő a felhívás III.2.2) bekezdésében rögzítette, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzési eljárásként kerül kiírásra.

A bontási eljárást követően Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és előzetes értékelése során valamennyi ajánlat esetében azt tapasztalta, hogy az ajánlattevők által megajánlott ajánlati ár jelentősen meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezetének összegét. Ezért több alkalommal írásban kérte, kezdeményezte a korábban támogatást biztosító Belügyminisztériumot, illetve egyéb támogató szervezetet, hogy a projekt sikeres megvalósítása érdekében a támogatás összegét szíveskedjenek megemelni. Ugyanakkor a támogatást nyújtó Belügyminisztérium a kérést két alkalommal is visszautasította. Ennek megfelelően Ajánlatkérőnek nem sikerült az építési beruházás megvalósítását fedező megfelelő mértékű támogatást beszereznie, melynek következtében nem áll rendelkezésére elegendő fedezet a projekt megvalósításához, így a felhívásban előzetesen rögzített feltételes közbeszerzési jellegre hivatkozással tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján, 53. § (5)–(6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással eredménytelennek minősítette.

Az eljárás során az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:

1. EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3300 Eger, Árpád út 4.) közös ajánlattevő: MAXICARGÓ Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 85.) adószám: 13646925210

2. VARIABAU Vegyes Profilú Építőipari és Kereskedelmi Kft. (3300 Eger, Trinitárius utca 2.) adószáma: 11160452210

3. PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Kft. (1052 Budapest, Párisi utca 2. 1. em. 1.) közös ajánlattevő: Fensthern Kontakt Kft. (1081 Budapest, Kun utca 4. fsz. 7.) adószám: 11788821241

4. Horváth Építőmester Építőipari Zrt. (6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6.) közös ajánlattevő: VIA NOUVE Építőipari, Kereskedelmi Szolgáltató Bt. (6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.) adószám: 23037108203

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/08/2020