Leveringen - 369776-2019

06/08/2019    S150    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Nederland-Leiderdorp: Computerapparatuur

2019/S 150-369776

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 135-307507)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
512106347
Elisabethhof 21
Leiderdorp
2353 EW
Nederland
Contactpersoon: Inkoop Meesters
Telefoon: +31 715247670
E-mail: c.vonk@prooleiden.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.prooleiden.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS ICT Hardware - Chromebooks

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware - Chromebooks voor PROOLeiden. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van chromebooks en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 135-307507

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle uitvragen naar Chromebooks voor PROOLeiden zolang zij deelnemen aan het DAS.

Te lezen:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle uitvragen naar chromebooks die nodig zijn voor een organisatie als PROOLeiden met 4 234 leerlingen en 223 medewerkers (2018).

Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gunningscriteria
In plaats van:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 60

Prijs - Weging: 40

Te lezen:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 30

Prijs - Weging: 70

Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Aanvang: 1.9.2018

Einde: 31.12.2099

Te lezen:

Aanvang: 1.9.2018

Einde: 1.8.2029

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 13/12/2099
Plaatselijke tijd: 14:30
Te lezen:
Datum: 01/08/2029
Plaatselijke tijd: 14:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: