Leveringen - 369781-2019

06/08/2019    S150    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Nederland-Ede: Netwerkcomponenten

2019/S 150-369781

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 097-233869)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
491700860
Groenendaal 7
Ede
6715 BA
Nederland
Contactpersoon: DAS makkelijk
Telefoon: +31 318640405
E-mail: info@bouwcalcede.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skovv.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS ICT hardware – netwerkcomponenten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32422000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op het DAS voor de levering van ICT hardware – netwerkcomponenten voor Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei te Ede. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van netwerkcomponenten. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 097-233869

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Korte beschrijving
In plaats van:

Welkom op het DAS voor de levering van ICT hardware – desktops voor Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei te Ede. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van netwerkcomponenten. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Te lezen:

Welkom op het DAS voor de levering van ICT hardware – netwerkcomponenten voor Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei te Ede. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van netwerkcomponenten. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:

Het is niet duidelijk wat de omvang van de opdracht gaat zijn. Het betreft alle netwerkcomponenten voor Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei. Hier kan echter geen financiële waarde aan gekoppeld worden.

Te lezen:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle netwerkcomponenten die nodig zijn voor een organisatie als Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei met 2 632 leerlingen en 300 medewerkers (2018).

Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gunningscriteria
In plaats van:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 30

Kostencriterium - Naam: Prijs

Kostencriterium - Weging: 70

Te lezen:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 30

Prijs - Weging: 70

Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Aanvang: 16.5.2019

Einde: 31.12.2099

Te lezen:

Aanvang: 16.5.2019

Einde: 1.8.2029

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 31/12/2099
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 01/08/2029
Plaatselijke tijd: 09:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: