Roboty budowlane - 369808-2015

Wyświetl widok skrócony

21/10/2015    S204    Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu

2015/S 204-369808

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w imieniu której działa Centrum Realizacji Inwestycji
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, ul. 3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec
Osoba do kontaktów: Włodzimierz Placek
E-mail: wlodzimierz.placek@plk-sa.pl
Tel.: +48 327104994
Faks: +48 327104883

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.plk-sa.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka prawa handlowego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: obsługa sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie przebudowy toru nr 1 linii kolejowej nr 149 na odcinku Knurów – Leszczyny w km 17,500 – 22,667 w ramach projektu pn; „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruchu towarowym na terenie Śląska, etap IV”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Linia kolejowa nr 149.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia uzupełniającego mają być wykonane następujące roboty:
— wymiana nawierzchni kolejowej w torze nr 1 w km 17,500 – 22,667,
— wymiana 1 rozjazdu,
— oczyszczenie mechaniczne podsypki,
— ścięcie ław torowiska,
— podbijanie torów i rozjazdów,
— kompleksowa odbudowy sieci trakcyjnej na odcinku Knurów – Leszczyny w torze nr 1 od km 18,338 do km 21,107,
— regulacja sieci trakcyjnej w torze nr 1 na długości przebudowywanej nawierzchni.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45234000, 71311230, 45234116, 45234113, 45234115, 45111300, 71322000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 10 764 697,47 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.

Uzasadnienie faktyczne zastosowania trybu: Zamawiający w podstawowym ogłoszeniu o zamówieniu nr 2015/S 034-057355, w sekcji VI punkcie VI.3) ppkt 1) tegoż ogłoszenia ustalił, że „Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w zakresie nawierzchni torowej oraz sieci” dookreślił zatem zakres przedmiotowy robót, jakie mogą być objęte zamówieniami uzupełniającymi.

Zatem w niniejszym stanie faktycznym spełniona została przesłanka przewidzenia przez Zamawiającego możliwości udzielania zamówień uzupełniających już na etapie postępowania przetargowego Przedmiotem zamówienia uzupełniającego mają być wykonane między innymi następujące roboty:
— wymiana nawierzchni kolejowej w torze nr 1 w km 17,500–22,667,
— wymiana 1 rozjazdu,
— kompleksowa odbudowy sieci trakcyjnej na odcinku Knurów–Leszczyny w torze nr 1 od km 18,338 do km 21,107 Przedmiotem zamówienia podstawowego były miedzy innymi: – wymiana torów i wstawek,
— wymiana rozjazdów,
— kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na odcinku Knurów–Szczygłowice Kopalnia nad torem nr 1.
Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających na roboty budowlane tylko i wyłącznie w zakresie zamówienia podstawowego. Istnieje zgodność zamówienia uzupełniającego z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Uzasadnienie prawne zastosowania trybu: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadził postępowanie pn.: Przebudowa toru nr 1 linii kolejowej nr 149 na odcinku Knurów–Leszczyny w ramach projektu pn. „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruchu towarowym na terenie Śląska, etap IV”, w trybie art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: Dz. U. UE:2015/S 034-057355 z 18.02.2015, w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej PKP PLK S.A – www.plk-sa.pl. Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego w zakresie prac projektowych i robot budowlanych wynosiła 25 000 000 PLN netto. Zamówienie zostało udzielone (umowa nr 90/106/0020/15/Z/I z 30.4.2015) Konsorcjum: Lider Skanska Spółka Akcyjna ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Partner Konsorcjum Skanska SK a.s, ul. Krajna 29, 821-04 Bratysława

Wykonując dyspozycję zawartą w przepisach art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobligowany jest udzielić zamówienia uzupełniającego tylko i wyłącznie dotychczasowemu Wykonawcy.
Uchwała nr 513/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 3.7.2015 oraz nr 81/2015 r. z 10.02.2015 wyrażająca zgodę na zaciągniecie zobowiązania Spółki do ww. kwoty.
Podejmując decyzję o udzieleniu zamówienia uzupełniającego do ww. zadania podstawowego, Zamawiający dokonał analizy zgodności zamówienia uzupełniającego z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. zamówienie uzupełniające udziela się w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Za moment udzielenia zamówienia podstawowego uznaje się moment podpisania umowy z wybranym wykonawcą. W przedmiotowej sprawie czynność ta została dokonana dnia 30.4.2015;
2. zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowego (wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy kwoty 10 764 697,47 PLN netto);
3. zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Zamówienie uzupełniające jest powtórzeniem tego samego rodzaju zamówienia podstawowego;
5. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Kody CPV nadane przez Zamawiającego dla zamówienia uzupełniającego są tożsame z kodami nadanymi przez Zamawiającego dla zamówienia podstawowego.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IREZA4/1d-216-08/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 191-345137 z dnia 2.10.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 90/106/0093/15/Z/I Nazwa: Wykonanie przebudowy toru nr 1 linii kolejowej nr 149 na odcinku Knurów–Leszczyny w km 17,500 – 22,667 w ramach projektu pn. „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruchu towarowym na terenie Śląska, etap IV”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.10.2015
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Lider konsorcjum: Skanska Spółka Akcyjna, Partner konsorcjum Skanska SK a.s.
Adres pocztowy: ul. Gen. J. Zajączka
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-518
Państwo: Polska
Tel.: +48 225613000

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 10 764 697,47 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.10.2015