Supplies - 369830-2018

24/08/2018    S162    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Poznań: Computer servers

2018/S 162-369830

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Postal address: ul. Jackowskiego 18
Town: Poznań
NUTS code: PL418
Postal code: 60-509
Country: Poland
Contact person: Joanna Rządkowska-Jurga
E-mail: zp@powiat.poznan.pl
Telephone: +48 618410686
Fax: +48 618418823

Internet address(es):

Main address: www.bip.powiat.poznan.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.powiat.poznan.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa systemu backupu i archiwizacji.

Reference number: ZP.272.00047.2018, ZP.ZD-00280/18
II.1.2)Main CPV code
48822000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa systemu backupu i archiwizacji do siedziby Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, POLSKA.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
48710000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4)Description of the procurement:

1. Dostawa systemu backupu i archiwizacji do siedziby Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż zaproponowany system (sprzęt i oprogramowanie) spełnia określone wymagania, poprzez przedłożenie szczegółowego opisu proponowanego systemu. Przedmiotowy opis musi stanowić potwierdzenie, iż zaproponowany system (oprogramowanie i sprzęt) posiada wszystkie paramenty nie gorsze od wymaganych przez Zamawiającego, w tym w szczególności zawierać informacje dotyczące jego producenta, modelu oraz funkcjonalności.

3. Zadanie zostanie wykonane w terminie od 14 do 28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

4. Faktyczny czas realizacji zamówienia zależny będzie od zaproponowanego przez Wykonawcę terminu dostawy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Wyrażony w pełnych dniach kalendarzowych termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający:

1. wymaga wniesienia wadium w kwocie: 6 500,00 PLN,

2. przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie,

A w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Co najmniej jednego zamówienia obejmującego swoim zakresem dostawę systemu do backupu i archiwizacji

O poniższej minimalnej funkcjonalności:

a) system zarządzany z poziomu jednej konsoli,

b) backup maszyn wirtualnych w środowisku klastra Hyper-V bez konieczności instalowania agenta wewnątrz maszyny wirtualnej, wsparcie dla Microsoft Windows Server 2012/2016,

c) backup maszyn fizycznych z systemami Windows i Linux z wykorzystaniem funkcjonalności Bare Metal Restore,

d) konsystentny backup baz danych MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL na platformach Windows/Linux,

e) deduplikacja dla danych backupowanych i archiwizowanych o wielkości bloku nie przekraczającym 128KB,

f) archiwizacja danych z możliwością pozostawiania znaczników na zasobach produkcyjnych (dla zasobów plikowych Windows\Linux).

Wykazanie nastąpi poprzez przedłożenie przez Wykonawcę wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/10/2018
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/10/2018
Local time: 11:15

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Wykonawca musi spełnić warunki określone w Sekcji III.1.3). Ogłoszenia. Jednocześnie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę względem którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze. zm.).

2. Wykonawca do upływu terminu składania ofert winien przesłać aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, iż wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu, w JEDZ winien podać informacje dotyczące podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, w JEDZ winien podać informacje dotyczące warunków określonych przez Zamawiającego, potwierdzające funkcjonalności określone w Sekcji III.1.3) ogłoszenia.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

4. Wykonawcy, w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,

O której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

5. Ponadto, na etapie składania oferty, Wykonawca winien przedłożyć:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy;

2) dokument potwierdzający wniesienie wadium;

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców.

6. Szczegółowy opis wymaganych dokumentów oraz informacje dot. obowiązków wynikających z RODO zamieszczone zostały pod adresem www.bip.powiat.poznan.pl.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują niżej wskazane środki ochrony prawnej:

1) Odwołanie – przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest obowiązany.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób elektroniczny, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w formie pisemnej.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

6) Odwołanie wobec innych czynności niż określone w pkt 2) i 3) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7) Na orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

8) Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte są w art. 179–198g ustawy oraz właściwych dyrektyw odwoławczych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/08/2018