Diensten - 369836-2019

06/08/2019    S150    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Capelle aan den IJssel: Onderhouden van bomen

2019/S 150-369836

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Capelle aan den IJssel
Groenedijk 10
Capelle aan den IJssel
2903 LZ
Nederland
Contactpersoon: Project- en ingenieursbureau
Telefoon: +31 102848641
E-mail: aanbestedingen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl
NUTS-code: NL33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.capelleaandenijssel.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/14675441-cyclisch-onderhoud-bomen
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cyclisch onderhoud bomen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77211500
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

— snoeiwerkzaamheden aan bomen,

— verwijderen bomen,

— verwijderen stobben,

— bestrijding eikenprocessierups,

— groeiplaatsverbetering,

— digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden,

— werkzaamheden als gevolg van calamiteiten,

— afhandelen klachten en meldingen.

05 Tijdsbepaling.

Het bestek betreft een overeenkomst met een looptijd van 1.1.2020 t/m 31.12.2023, met een optie tot verlenging van de looptijd van het contract van 1 keer 2 jaar. Het werk start direct na de gunning in overleg met de opdrachtgever. De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever, aan de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd. Eventuele kortingen opgenomen in de inschrijvingsstaat gelden ook bij eventuele verlenging.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77341000
77211300
77211400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

— snoeiwerkzaamheden aan bomen,

— verwijderen bomen,

— verwijderen stobben,

— bestrijding eikenprocessierups,

— groeiplaatsverbetering,

— digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden,

— werkzaamheden als gevolg van calamiteiten,

— afhandelen klachten en meldingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1.1.2020 tot en met

31.12.2023. De directie behoudt zich het recht voor om de periode 1 maal met 24 maanden te

verlengen tot en met 31.12.2025. Echter het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver

geen recht tot enige compensatie.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Vragen om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten van deze aanbesteding dient uitsluitend digitaal via de berichtenmodule van www.aanbestedingskalender.nl te worden ingediend. Vragen dienen uiterlijk op 3.9.2019 vóór 9:00 uur (NL) ingediend te zijn.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— NEN-EN-ISO 9001:2015 met betrekking tot de scope van de overeenkomst,

— Groenkeur bomenonderhoud,

— VCA*(*),

— CO2 bewustzijnscertificaat tenminste niveau 4.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Groenkeur Bomen, zie verder bestek en leidraad.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De gemiddelde afschrijving van een specialistisch voertuig ligt tussen de 6 en 8 jaar. Een korte looptijd dan 4 jaar is voor veel gegadigden niet interessant om een concurrerende aanbieding te doen.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Capelle aan den IJssel

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Inschrijvers dienen hun inschrijving volledig digitaal en ondertekend via de aanbestedingskalender in de digitale kluis te deponeren. Inschrijvingen zullen na het verstrijken van de sluitingstermijn via de kluissystematiek van de aanbestedingskalender worden geopend. Bij de opening worden geen inschrijvers toegelaten. De aanbestedende dienst neemt uitsluitend inschrijvingen in behandeling die met volledige inachtneming van de onderstaande voorschriften zijn opgemaakt en ingezonden:

— de inschrijving is voorzien van een rechtsgeldige handtekening. Hieronder wordt minimaal verstaan een ingescande natte handtekening,

— per fax, e-mail of per post ingediende inschrijvingen worden niet geaccepteerd,

— de documenten en bijlagen waaruit de inschrijving is opgebouwd, dienen als losse PDF/A format bestanden in een gecomprimeerde map (ZIP) geüpload te worden,

— aanbiedingen zijn gesteld in het Nederlands. Tijdens het aanbestedingstraject wordt uitsluitend de Nederlandse taal gebruikt in woord en geschrift. Dit geldt ook voor de (contract)uitvoering.

Door de aanbestedende dienst zal een proces verbaal van aanbesteding worden opgesteld, welke via de aanbestedingskalender wordt gepubliceerd en tenminste het navolgende bevat:

—— de naam en het adres van de aanbestedende dienst,

—— de namen en vestigingsplaatsen van de inschrijver(s),

—— degenen die de kluis op de aanbestedingskalender hebben geopend.

De aanbestedende dienst deelt uiterlijk op de 2e dag na opening van kluis 2, aan alle inschrijvers hun voorlopige positie in de rangorde op grond van de inschrijvingssommen mee.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Vragen om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten van deze aanbesteding dient uitsluitend digitaal via de berichtenmodule van www.aanbestedingskalender.nl te worden ingediend. Vragen dienen uiterlijk op 3.9.2019 vóór 9:00 uur (Nederlandse tijd) ingediend te zijn.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Den Haag
Postbus 30302
Den Haag
2500 EH
Nederland
Telefoon: +31 883622200

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Dienst Stadsbeheer
Postbus 70
Capelle aan den IJssel
2900 AB
Nederland
Telefoon: +31 102848641
E-mail: aanbestedingen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl

Internetadres: http://www.capelleaandenijssel.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/08/2019