Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 369837-2021

21/07/2021    S139

Polska-Szczecin: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2021/S 139-369837

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 126-331382)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: DZP-240/30/PN/2021
Adres pocztowy: ul. Rybacka 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-204
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Orzechowska, Marzena Kopacka-Biculewicz
E-mail: przetargi@pum.edu.pl
Tel.: +48 914800778
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pum.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa komór, łaźni, sterylizatorów i innych urządzeń laboratoryjnych dla budynku MCD nr 3 PUM

Numer referencyjny: DZP-240/30/PN/2021
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komór, łaźni, sterylizatorów i innych urządzeń laboratoryjnych dla budynku MCD nr 3 PUM.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 126-331382

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 56

Powinno być:

Koniec: 01/12/2021

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 49

Powinno być:

Koniec: 01/12/2021

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 28

Powinno być:

Koniec: 01/12/2021

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 42

Powinno być:

Koniec: 01/12/2021

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 42

Powinno być:

Koniec: 01/12/2021

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 84

Powinno być:

Koniec: 01/12/2021

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 42

Powinno być:

Koniec: 01/12/2021

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 56

Powinno być:

Koniec: 01/12/2021

Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:

1. W ramach realizacji zamówienia w każdej części wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko, a także do ich wniesienia do miejsca wskazanego przez zamawiającego.

2. Miejscem dostawy będzie: MCD nr 3, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin. Po zawarciu umowy z wykonawcą i otrzymaniu od wykonawcy informacji o planowanej dostawie zamawiający doprecyzuje dokładne miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia.

3. Dokumentem potwierdzającym odbiór każdej dostawy jest protokół zdawczo-odbiorczy.

4. Za datę wykonania dostawy uważa się datę przekazania przedmiotu umowy zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń. Jeżeli dostawa będzie realizowana w częściach, za termin dostawy zamawiający uzna datę ostatniej dostawy.

5. Odbioru przedmiotu umowy dokonuje przedstawiciel zamawiającego w miejscu wykonania umowy.

Powinno być:

1. W ramach realizacji zamówienia w każdej części wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko, a także do ich wniesienia do miejsca wskazanego przez zamawiającego.

2. Miejscem dostawy będzie: MCD nr 3, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin. Po zawarciu umowy z wykonawcą i otrzymaniu od wykonawcy informacji o planowanej dostawie zamawiający doprecyzuje dokładne miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia.

3. Dokumentem potwierdzającym odbiór każdej dostawy jest protokół zdawczo-odbiorczy.

4. Za datę wykonania dostawy uważa się datę przekazania przedmiotu umowy zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń. Jeżeli dostawa będzie realizowana w częściach, za termin dostawy zamawiający uzna datę ostatniej dostawy.

5. Odbioru przedmiotu umowy dokonuje przedstawiciel zamawiającego w miejscu wykonania umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz przekazać przedmiot umowy w stanie gotowym do użytku, (tj. dokonać dostawy i instalacji) w terminie do 2 tygodni od uzyskania od Zamawiającego informacji o gotowości pomieszczeń do instalacji, nie później jednak niż do dnia 1 grudnia 2021.

7. W przypadku gdy, Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o gotowości, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć oraz przekazać przedmiot umowy w stanie gotowym do użytku (tj. dokonać dostawy i instalacji) do dnia 1 grudnia 2021.

8. Termin dostawy może zostać zmieniony po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia producenta o opóźnieniach w realizacji zamówień lub po przekazaniu Zamawiającemu informacji o szczególnych przeszkodach w realizacji zamówienia, np. o kwarantannie. Nowo ustalony według zdania poprzedniego termin nie może być dłuższy niż do 15.12.2021.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/07/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 13/08/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Powinno być:
Data: 10/11/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/07/2021
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 13/08/2021
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: