Leveringen - 369839-2018

24/08/2018    S162    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Namen: Computeruitrusting en -benodigdheden

2018/S 162-369839

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: RW-SPW-DGT — département des technologies de l'information et de la communication
Nationaal identificatienummer: 0316.381.138_517268
Postadres: Boulevard du Nord 8
Plaats: Namur
NUTS-code: BE352
Postcode: 5000
Land: België
Contactpersoon: Monsieur Francis Mossay, directeur général
E-mail: marchespublics.dtic@spw.wallonie.be
Telefoon: +32 81772068
Fax: +32 81773932

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wallonie.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=317722

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=317722
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SPW-DT43-T0.04.00-18H891-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SPW-DGT-DTIC_2018_M009_FournituresRéseaux — Marché relatif à la fourniture de matériels pour les réseaux

Referentienummer: SPW-DT43-T0.04.00-18H891-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché relatif à la fourniture de matériels pour les réseaux (voir point 1 du Titre II du CSC pour plus de détails). En application des articles 2, 6o-7o et 47 de la loi du 17.6.2016, le pouvoir adjudicateur agit en tant que centrale d’achat et passe le présent marché au bénéfice de pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires (PAB). (voir CSC pour plus de détails).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wallonie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir point 1 du Titre II du CSC.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

En application de l’article 57, §2 de la loi du 17.6.2016, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de recourir à une faculté de reconduction du marché pour 2 fois une année au maximum (voir CSC)

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/10/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/10/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Ouverture des offres dématérialisée via e-tendering

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conseil d'État
Postadres: Rue de la Science 33
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 22349611

Internetadres: www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Postadres: Rue Lucien Namèche 54
Plaats: Namur
Postcode: 5000
Land: België
E-mail: courrier@le-mediateur.be

Internetadres: www.le-mediateur.be

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— demande de suspension en extrême urgence: le délai pour le recours en suspension est de 15 jours à dater de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte selon le canal par lequel le réclamant a été informé de la décision,

— demande d' annulation: 60 jours à partir de la connaissance de la décision.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: RW-SPW-DGT — département des technologies de l'information et de la communication
Postadres: Boulevard du Nord 8
Plaats: Namur
Postcode: 5000
Land: België
E-mail: marchespublics.dtic@spw.wallonie.be
Telefoon: +32 81772068
Fax: +32 81773932

Internetadres: www.wallonie.be

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/08/2018