Roboty budowlane - 369881-2020

07/08/2020    S152

Polska-Katowice: Roboty budowlane

2020/S 152-369881

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Myśliwska 5
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-017
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Koczy
E-mail: akoczy@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 322086225
Faks: +48 322598710
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gddkia.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami krajowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)

Numer referencyjny: O.KA.D-3.2410.66.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku od miejscowości Dankowice do węzła „Suchy Potok” (z węzłem) w Bielsku-Białej od km 28+030 do km 40+000 (dowiązanie się do istniejącej drogi ekspresowej S1).

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego w powiatach: bielskim, miejskim Bielsko-Biała, na terenie gmin: Wilamowice, Bestwina.

Zamówienie będzie realizowane w formule „Projektuj i buduj”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 477 000 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 604 800 223.52 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351910 Usługi geologiczne
71352000 Usługi badania podłoża
71313000 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo śląskie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie, warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu, wykona roboty budowlane i uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę został przedstawiony w programie funkcjonalno-użytkowym („PFU”).

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z powyższym w ramach kontraktu Wykonawca będzie miał obowiązek zaprojektować i wykonać w szczególności:

1) drogę ekspresową S1;

2) węzły drogowe: Stara Wieś i Suchy Potok;

3) miejsca obsługi podróżnych: MOP III Dankowice Wschód i MOP II Dankowice Zachód;

4) obwód utrzymania drogowego (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi zlokalizowany w obszarze węzła Stara Wieś;

5) przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą S1;

6) drogi inne niż droga S1, w tym: zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości, dodatkowe jezdnie zlokalizowane w pasie drogowym drogi S1;

7) budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, skrzyżowań drogi krajowej z linią kolejową;

8) przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę S1;

9) obiekty inżynierskie w ciągu drogi S1 i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą S1;

10) system odwodnienia terenu;

11) urządzenia ochrony środowiska;

12) infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze S1 w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;

13) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych;

14) wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych;

15) sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego;

16) oświetlenie drogowe;

17) organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

18) oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników wody z pasa drogowego;

19) po zakończeniu pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe oraz wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę;

20) wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości lub budynków użytkowanych lub uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy;

21) wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracowanie szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych;

22) wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;

23) system zarządzania ruchem;

24) wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem właściwości gruntów, skał i materiałów, przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami lub zadanymi przemieszczeniami; wartości granicznych odkształceń; wymagań określonych w polskich normach;

25) wykonanie nowej sieci wodociągowej Dn300, zapewniającej dostawę wody z sieci będącej własnością Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach do sieci w Dankowicach zarządzanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie okresu gwarancji jakości / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji kontraktu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Oś priorytetowa POIiŚ nr III pn. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego i działania nr 3.1 POIiŚ pn. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 200-485054
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/08/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Mirbud Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Unii Europejskiej 18
Miejscowość: Skierniewice
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 96-100
Państwo: Polska
E-mail: SEKRETARIAT@MIRBUD.PL
Adres internetowy: https://mirbud.pl/
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Kobylarnia Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Zakole 1, Kobylarnia
Miejscowość: Brzoza
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 86-061
Państwo: Polska
E-mail: PBDIM@KOBYLARNIA.PL
Adres internetowy: https://www.kobylarnia.pl/
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 477 000 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Cały zakres zamówienia z wyłączeniem kluczowych części zamówienia, które Wykonawca wykona osobiście tj. nawierzchni bitumicznej, łącznie z wytworzeniem (co najmniej 80 % ilości) i wbudowaniem mieszanek bitumicznych oraz pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni powyżej gruntu rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp), z wyłączeniem dostaw materiałów i usług

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2020