Tjenesteydelser - 369883-2019

Submission deadline has been amended by:  411682-2019
06/08/2019    S150

Danmark-Frederikssund: Rådgivning i forbindelse med byggeri

2019/S 150-369883

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederikssund Kommune
CVR-nummer: 29189129
Postadresse: Torvet 2
By: Frederikssund
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3600
Land: Danmark
Kontaktperson: Frederik Lund Christiansen
E-mail: flchr@frederikssund.dk
Telefon: +45 47351079
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/110989311.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.frederikssund.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/110989311.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/110989311.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset EU-udbud - Rammeaftale om bygherrerådgivning til byudviklingsprojektet i Vinge i Frederikssund Kommune

Sagsnr.: 88.12.00-P20-2-19
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Frederikssund Kommune ønsker at indgå en rammeaftale om bygherrerådgivning med én Tilbudsgiver tiltænkt konkrete, løbende opgaver relateret til bygherrerådgivning i forbindelse med et pågående byudviklingsprojekt i byen Vinge i Frederikssund Kommune.

Ordregiver forbeholder sig ret til ligeledes at anvende Rammeaftalen til opgaver relateret til bygherrerådgivning i Frederikssund Kommune i øvrigt.

Opgaverne under Rammeaftalen forventes at have stor forskelligartethed og kompleksitet, og derfor kræves der af den tildelte Tilbudsgiver erfaring og kompetencer inden for en bred række ydelser relateret til bygherrerådgivning.

Tryk her https://permalink.mercell.com/110989311.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Frederikssund Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Frederikssund Kommune ønsker at indgå en rammeaftale om bygherrerådgivning med én Tilbudsgiver tiltænkt konkrete, løbende opgaver relateret til bygherrerådgivning i forbindelse med et pågående byudviklingsprojekt i byen Vinge i Frederikssund Kommune.

Ordregiver forbeholder sig ret til ligeledes at anvende Rammeaftalen til opgaver relateret til bygherrerådgivning i Frederikssund Kommune i øvrigt.

Opgaverne under Rammeaftalen forventes at have stor forskelligartethed og kompleksitet, og derfor kræves der af den tildelte Tilbudsgiver erfaring og kompetencer inden for en bred række ydelser relateret til bygherrerådgivning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange 12 måneder, således at Rammeaftalen løber i maksimalt 48 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 ansøgere vurderes egnet, foretager Ordregiver en udvælgelse af de 5 bedst egnede ansøgere. Der vil i den forbindelse blive lagt særlig vægt på referencer vedr. opgaver relateret til et byudviklingsprojekt inden for de ydelser, der er fremhævet i Rammeaftalebilag 2, punkt 2.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at Ansøger kan dokumentere mindst 3 relevante referencer vedrørende bygherrerådgivning til et byudviklingsprojekt af størrelsesordenen 5 ha eller større, inden for de ydelser, der er beskrevet i Fri, Danske Ark og Bygherreforeningens Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning, udført inden for de seneste 3 år (regnet fra ansøgningsfristens udløb).

Såfremt flere end 5 ansøgere vurderes egnet, foretager Ordregiver en udvælgelse af de 5 bedst egnede ansøgere. Der vil i den forbindelse blive lagt særlig vægt på referencer vedr. opgaver relateret til et byudviklingsprojekt inden for de ydelser, der er fremhævet i Rammeaftalebilag 2, punkt 2.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Ansøger kan dokumentere mindst 3 relevante referencer vedrørende bygherrerådgivning til et byudviklingsprojekt af størrelsesordenen 5 ha eller større, inden for de ydelser, der er beskrevet i Fri, Danske Ark og Bygherreforeningens Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning, udført inden for de seneste 3 år (regnet fra ansøgningsfristens udløb).

Såfremt flere end 5 ansøgere vurderes egnet, foretager Ordregiver en udvælgelse af de 5 bedst egnede ansøgere. Der vil i den forbindelse blive lagt særlig vægt på referencer vedr. opgaver relateret til et byudviklingsprojekt inden for de ydelser, der er fremhævet i Rammeaftalebilag 2, punkt 2.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/09/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/08/2019