Servicios - 369909-2019

Submission deadline has been amended by:  439346-2019
06/08/2019    S150    Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Servicios de seguros de vida

2019/S 150-369909

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: ul. Długa 1/2
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 61-848
País: Polonia
Persona de contacto: Grażyna Kowalska
Correo electrónico: grazyna.kowalska@skpp.edu.pl
Fax: +48 618549088

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://platformazakupowa.pl/skpp

Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: ul. Długa 1/2, Dział Zamówień Publicznych, pok. 603
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 61-848
País: Polonia
Persona de contacto: Beata Zoellner platformazakupowa.pl i w sytuacji awaryjnej (np. awaria — platformazakupowa.pl)
Correo electrónico: beata.zoellner@skpp.edu.pl
Fax: +48 618549093

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://platformazakupowa.pl/skpp

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ich współmałżonków/(partnerów życiowych) oraz pełnoletnich dzieci

Número de referencia: EZP/114/19
II.1.2)Código CPV principal
66511000 Servicios de seguros de vida
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ich współmałżonków/(partnerów życiowych) oraz pełnoletnich dzieci. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp .

„Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu”. Wykonawca składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 w dokumencie JEDZ elektronicznie, zgodnie z wymogiem zamawiającego określonym w SIWZ. Informacja dotycząca przepisów RODO zamieszczona jest w SIWZ Załącznik nr 6.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
66511000 Servicios de seguros de vida
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ich współmałżonków/(partnerów życiowych) oraz pełnoletnich dzieci Wadium 35 000,00 PLN.

Zamawiający przewiduje zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług, na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6). Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających o łącznej kwocie nieprzekraczającej 20% wartości realizowanego zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: klauzule fakultatywne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami drogą elektroniczną za pośrednictwem platformazakupowa.pl/skpp. W sytuacji awaryjnej, tj. awaria platformazakupowa.pl, kontakt za pomocą e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SIWZ).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: o zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, na potwierdzenie spełnienia tego warunku przedłoży: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest uprawniony do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, tj. uzyskał zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w Dziale I grupa 1 i 5, o którym mowa w ustawie z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2019, poz. 381 ze zm.) lub złożyć dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego możliwość wykonywania działalności ubezpieczeniowej, a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28.7.1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub na podstawie innego dokumentu potwierdzającego możliwość wykonywania działalności ubezpieczeniowej, w przypadku prowadzenia działalności na podstawie innej niż zezwolenie. Nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 5. Zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Z.U.S. lub K.R.U.S albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; pkt 2–4 — Pozostałe wymagane dokumenty zgodnie z SIWZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy zgodnie z wymienionymi w SIWZ w zakresie zmiany terminu dostawy, zmiany sposobu spełnienia świadczenia, wynagrodzenia Wykonawcy oraz jeżeli zachodzi jedna z okoliczności zgodnie z art. 144 ust. 1 i 1e ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania zmian do umowy określone zostały w § 3 załączonego do SIWZ wzoru umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/09/2019
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/09/2019
Hora local: 10:00
Lugar:

Siedziba Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych, pokój 603, POLSKA/.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
01/08/2019