Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 369919-2019

Submission deadline has been amended by:  405378-2019
06/08/2019    S150

Magyarország-Budapest: Iparspecifikus szoftvercsomag

2019/S 150-369919

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fáber Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46185552
Postai cím: Böszörményi út 20–22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wachsler György
E-mail: faber@faberkft.hu
Telefon: +36 13556859
Fax: +36 13556859
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.faberkft.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.faberkft.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000951782019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000951782019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Parkolás-üzemeltetés és kapcsolódó szolgáltatások

Hivatkozási szám: EKR000951782019
II.1.2)Fő CPV-kód
48100000 Iparspecifikus szoftvercsomag
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az ajánlatkérő célja egységes, egy rendszerben működő integrált ügyviteli rendszer és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásháttér működtetése, melynek keretei között az Integrált rendszer egyes funkciói révén alkalmassá válik, arra, hogy az adatok egy egységes adatbázisban tárolódjanak, az adott szervezeti egységhez automatikusan rögzüljenek, majd a további ügykezelési funkciók ellátása az Integrált rendszer egyes funkcióira tekintettel biztosítottá váljon úgy, hogy abban az esetben, ha az illetékes egység munkatársának szüksége van az adott adatra, az a munkája során a rendelkezésére áll.

Az Integrált rendszertől alapvetően elvárt funkció, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogassa az adatok teljes körű elektronikus feldolgozásának lehetőségét, az automatizálást továbbá a manuális adatfeldolgozási funkciók kiváltását, és ezzel egy időben az emberi döntésekből eredő hibák kiküszöbölését.

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
48100000 Iparspecifikus szoftvercsomag
48611000 Adatbázis-kezelő szoftvercsomag
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
51214000 Parkolóórával kapcsolatos szerelési szolgáltatások
72261000 Szoftvertámogatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat közigazgatási területén lévő parkolási övezetek területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az ajánlatkérő célja egységes, egy rendszerben működő Integrált rendszer és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásháttér működtetése, melynek keretei között az Integrált rendszer egyes funkciói révén alkalmassá válik, arra, hogy az adatok egy egységes adatbázisban tárolódjanak, az adott szervezeti egységhez automatikusan rögzüljenek, majd a további ügykezelési funkciók ellátása az Integrált rendszer egyes funkcióira tekintettel biztosítottá váljon úgy, hogy abban az esetben, ha az illetékes egység munkatársának szüksége van az adott adatra, az a munkája során a rendelkezésére áll.

Az Integrált rendszertől alapvetően elvárt funkció, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogassa az adatok teljes körű elektronikus feldolgozásának lehetőségét, az automatizálást továbbá a manuális adatfeldolgozási funkciók kiváltását, és ezzel egy időben az emberi döntésekből eredő hibák kiküszöbölését. Az Integrált rendszer működése során folyamatosan legalább 50 darab PDA egyidejűleg a közterületen üzemeltetés alatt használatban van, a parkolás ellenőrzési rendszer és közterület-felügyeleti rendszer üzemeltetése jelenleg az alábbi főbb mutatók szerint történik:

— az üzemeltetés során éves szinten az ügymenet kezelése eléri 67 000 db-ot

— legalább 15 000 darab lekérdezés történik a közhiteles gépjárműnyilvántartásából és személyi adat és lakcím nyilvántartásaiból

— adat továbbítás valósul meg szabálysértési nyilvántartó rendszerbe

A teljes ellátandó tevékenység és szolgáltatás kialakítása valamint szállítása, majd üzemvitele során az integrált Rendszernek a továbbiakban részletezett funkciókat kell tartalmaznia, továbbá biztosítania kell a teljes Integrált rendszer működéséhez szükséges üzemviteli, üzemben tartási, fejlesztési funkciókat is.

Parkolás-üzemeltetés területén ellátandó tevékenységek (A):

A/1.) Pótdíjnyilvántartó funkció ellátása,

A/2.) Kedvezményes parkolási engedélyek kezelése funkció ellátása,

A/3) Gyalogos nyomkövető GPS funkció ellátása,

A/4.) Sity Control funkció ellátása,

A/5.) Jegykiadó automaták hibabejelentő funkciójának ellátása,

A/6.) Zárt parkolást kezelő funkció ellátás.

A Közterület-felügyelet területén ellátandó tevékenységek (B):

B/1.) Helyszíni bírság kezelő funkció ellátása,

B/2.) Kerékbilincselést támogató funkció ellátása,

B/3.) Jármű elszállítást támogató funkció ellátása,

B/4.) Területfoglalást támogató funkció ellátása,

B/5.) Jármű és személynyilvántartó lekérdező funkció ellátása,

B/6.) Jármű nyomkövető GPS funkció ellátása,

B/7.) Térfigyelő kamerás funkció ellátása

(A) és (B) tárgyhoz kapcsolódó Egyéb Funkciók (C):

C/1.) Általános bejelenési intézkedési funkció ellátása,

C/2.) Elektronikus dokumentumokat kezelő funkció ellátása,

C/3.) Interfészeket kezelő funkció ellátása,

C/4.) Egységes pénzügyi analitikai funkció ellátása,

C/5.) Panaszkezelési funkció, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása,

C/6.) Ügyfélablak funkciók ellátása,

C/7.) Helyszíni adatrögzítési és ellenőrzési funkció ellátása tárgyában, továbbá a tevékenységekkel összefüggésben nyújtandó Szolgáltatások II.

1.) Tanácsadás.

2.) Alkalmazásüzemeltetési és oktatási szolgáltatás.

3.) Kapcsolódó infrastruktúra üzemeltetés, üzemben tartás.

4.) Az Integrált rendszer üzemeltetésében résztvevő műszaki eszközök biztosítása.

5.) A SIM kártyák üzemben tartási szolgáltatásának biztosítása.

6.) Jegykiadó automaták üzemben tartásának biztosítása.

Az Integrált rendszernek biztosítania kell továbbá a mobil adatátvitelhez szükséges SIM kártyákat a közbeszerzési dokumentumokban szereplő biztonsági kritériumoknak megfelelően, azzal, hogy az ehhez kapcsolódó szükséges számítástechnikai és infokommunikációs eszközpark biztosítása az Ajánlatkérő kötelezettsége.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

*** Folytatás a VI.4.3) II. pontban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Szakmai ajánlat színvonala / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Képek biztonsági jegyei / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Beérkező levelek előállítása, kezelése / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Törzsadat tárolási funkció / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. Tértivevény előállítás és a ragszámkezelés / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az eljárásban opció nincs. AK kizárólag azért jelölte be az opciót, hogy a helyet a karakterkorlátra tekintettel használhassa.

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező Integrált rendszer elvárt funkcionalitását éppen ezen integráció elvárása miatt egy homogén rendszer tudja kielégíteni, továbbá az ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, a feladatok egymásra épülése miatt - figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait - a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

FAKSZ: dr. Szűcs Gabriella OO868, dr. Csók István Áron OO118, dr. Bábosik Roland Ottó O1011

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igaz.ban olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. AK kizárja az eljárásból azt az ATt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igaz.ban részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A véglegessé vált határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal(EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.

1)Előzetes ig.: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban:Kr.) 1. § (1) bek alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzésieljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet 2-7. §-ának megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.nek a hatálya alá. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67.§ (3)bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglaltnyilatkozatát.

A Kbt. 67. § (4) bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Közös ajánlattétel esetén a Kr.3.§(5) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kr. 13. §-ra.

2)Igazolás: A Kr. 1. § (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 1.§ (4)bek alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintettgazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzésieljárásban előírt követelményeknek. A Kr. 8. § ib) és 10. § (1) bek. gb) pontja szerint az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontját a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti, valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatásával kell igazolni.

Amennyiben az AT-nek nincsen 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. Pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kr. 1. § (5) bek alapján, nem Magyarországon letelepedettgazdasági szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Felhívjuk a figyelmet a Kr. 13. §-ra. AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek.ben, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.ben foglaltakra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1)Előzetes ig.:

Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával. A Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész „α” pont). Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban bekell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről azalkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKDbe foglalt nyilatkozatát. Irányadó továbbá Kr.3.§(3)bek. Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, irányadóak a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bek. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttesmegfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a Kr.3.§(5) bek. irányadó.

Igazolás:

Kr.1.§(2)bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokbenyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 19.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

P1.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (4) bek. és Kr.19.§(1) bek. b) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania.

a)Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az eredménykimutatást ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező.

b)Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (parkolás ellenőrzési rendszer és közterület-felügyeleti rendszer üzemeltetése tárgyú) származó nettó árbevételről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek azadatok rendelkezésre állnak.

c)Amennyiben ajánlattevő az előírt beszámolóval, vagy árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogiformában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a Kr. 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

d)Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett ajánlattevő esetében, amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő adózás utáni eredményéről szóló nyilatkozatát is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek.re.

Alkalmazandó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3), (7) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8), (11) bekezdése és Kbt. 67. (3) bekezdése. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (4)-(5) és (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 69.§ (11a) és Kbt. 65.§ (12) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1.

A szerződés teljesítésére gazdasági-pénzügyi szempontból alkalmasnak minősül Ajánlattevő, amennyiben

P.1.

Az ajánlati felhívás feladását megelőző három, beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás előtti eredménye három évből legalább kettőben nem volt negatív.

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati felhívás feladását megelőző három beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (parkolás ellenőrzési rendszer és közterület-felügyeleti rendszer üzemeltetése tárgyú) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri (működésének ideje alatt összesen) legalább a nettó 50 000 000,- Ft értékeket.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a fenti követelménynek. Azon követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás:

Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával.

A Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. (EEKD IV. Rész „α” pont)

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, azalkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD foglalt nyilatkozatát.

Irányadó továbbá Kr.3.§(3)bek. Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, irányadóak a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttesmegfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a Kr.3.§(5) bek. irányadó.

Az alkalmasság igazolása:

Kr.1.§(2)bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokbenyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.21-22.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

M1.

Kr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 évben belül megkezdett, a felhívás III.1.3.) M1.1)-M1.5) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásaira vonatkozó igazolást a Kr. 22. §(1)-(2) bek. szerint legalább az alábbi tartalommal:

— szolgáltatás tárgyának és teljesítés mennyiségének rövid leírása (olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a teljesítés idejét (kezdési és a befejezési időpont - év/hónap/nap megjelölésével),

— a szerződést kötő másik fél megnevezését, továbbá

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, és a referencia igazolás kiállítható az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, az igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.

Ha a nyertes ajánlattevő által közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az igazolásban az alábbiaknak is szerepelnie kell:

— nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá

— az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya, annak megfelelően amilyen arányban az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, a Kr. 21. § (3a) bek. a) pontjára, 21/A.§-ra és a 22. § (4) és (5) bek.-re.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdése.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó részletes adatokat és a fentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlat részeként be kell nyújtania.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdésében, valamint a 69.§ (11a) és 65.§ (12) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 6 évben belül megkezdett és legfeljebb 3 éven belül befejezett

M1.1) legalább egy darab parkolás ellenőrzési rendszer és közterület-felügyeleti rendszer üzemeltetése tárgyú referenciát, amelynek esetében legalább 120 egymást követő munkanapon át folyamatosan legalább 15 darab PDA egyidejűleg az adott közterületen üzemeltetés alatt használatban volt.

M1.2) legalább egy darab parkolás ellenőrzési rendszer és közterület-felügyeleti rendszer üzemeltetése tárgyú referenciát, amely egybefüggő 12 hónap alatti ügymenet kezelése elérte az 50 000 db-ot.

M1.3) legalább egy darab referenciát, amelynek keretében parkolás ellenőrzési vagy közterület-felügyeleti rendszer alkalmazásával, egybefüggő 12 hónap időtartam alatt legalább 10 000 db lekérdezést hajtottak végre közhiteles gépjárműnyilvántartásából és személyi adat és lakcím nyilvántartásaiból.

M1.4) legalább egy db referenciát, amelynek keretében parkolás ellenőrzési vagy közterület-felügyeleti rendszer alkalmazásával az adatok szabálysértési nyilvántartó rendszerbe történő továbbítása valósult meg teljesített szolgáltatás részét képezve.

M1.5) legalább egy db referenciát, amelynek legalább egybefüggő 12 hónap időtartama alatt informatikai szakrendszeren üzemeltetett, PDA eszközzel a helyszínen végrehajtható, kerékbilincselést támogató alkalmazás a megvalósított szolgáltatás része volt.

A fenti M1.1)-M1.5) referenciák egy szerződés alapján is teljesíthető.

Az „ügymenet kezelés” alatt ajánlatkérő az alábbit érti: A rendszerben meglévő funkciókkal ellátható ügyiratok kezelése, bonyolítása, úgy mint pótdíjesemények, szabálysértési bírság események, közigazgatási bírság események, kerékbilincs események.

A „PDA eszköz” alatt ajánlatkérő bármilyen kisméretű mobil eszközt, zsebben hordozható számítógépet ért, mely adatgyűjtésre, adatok tárolására és egyszerűbb feldolgozására szolgál.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi- és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezet szerint.

Teljesítésigazolás: Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint.

Kifizetés: Kbt. 135.§ (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint átutalással a szerződéstervezetben részletesen meghatározottak szerint.

Ajánlattétel, kifizetés elszámolás pénzneme: HUF.

Részszámlázás szabályai a szerződés-tervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/09/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/09/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az EKR rendelet 15.§ (2) bekezdése értelmében.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le,így a424/2017.(XII.19.)Kr.(EKR.r.)alkalmazandó.

2. A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció EKR.r.előírásai szerint. Az eljárásban való ajánlattételfeltétele, hogy AT az EKR.r.6.§(6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR működtetéséta 27/2017.(XI.6.)MvM r.alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

3. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával,vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt. 41/A.§ (1), (3)

4. Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r.11.§(1) bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ATnek az ajánlat részeként kitölteni. Ajánlatba csatolni kell:

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti ajánlati nyilatkozatot,

— Kbt. 66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlatbenyújtásakor már ismert alvállalkozókat-(nemleges nyilatkozat is csatolandó). AK a Kr. 2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat,

— Kbt.67.§(4)bek.szerinti nyilatkozatot,

— ajánlati biztosíték nyújtását igazoló dokumentum,

— változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó),továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Kr.13.§-ban meghatározott iratokat,

— amennyiben az AT Kbt.69.§(11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani,

— ATnek (közös ATnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.25.§(3)-(4)bek. vonatkozásában,

— Ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az AT, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró személyvonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot részletesen ld. Közbeszerzési Dokumentumok,

— szakmai ajánlatot (részletesen KD-ben).

5. AK a hiánypótlásra a Kbt.71. § szerint biztosít lehetőséget. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplőgazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

6. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.

7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt.35. §-ban foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást.

8. AK kizárja a nyertes AT(-k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodószervezet(projekttársaság) létrehozását.

9. Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.

10. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.

11. AK a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésben foglaltakat.

13.AK a Kbt.45.§(1)bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig, 10-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig terjedő időintervallum.

14. AK a IV.2.6) pontban Feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.

Folytatás a VI.4.3) III. pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

I. jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

II. II.2.4) pont folytatása:

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsőhatára: 1-10.

Ajánlatkérő az

1. ért. szempontnál (Ajánlati ár [nettó Ft/hó]): fordított arányosítást,

2. ért. szempont 2.1-2.4. alszempontjainál: pontozás módszerét alkalmazza.

Részletek KD-ben.

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nettó 5 000 000 HUF. ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt. 54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető

— ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt.-nél (Bank) vezetett HUF: 12001008 – 00215665 – 00100000 számú számlájára történő befizetéssel, úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás megnevezését (Parkolás-üzemeltetés és kapcsolódó szolgáltatások) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás /befizetés időpontja,

— pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával, illetve kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti, Kbt. 41/A.§(2)bek. szerinti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő -mint Kedvezményezett- nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.

Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.6 pontjában foglalt időtartama lejártáig érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni. Az ajánlati biztosíték további szabályait a Kbt. 54. §-a tartalmazza.

III. A VI.3) pont folytatása:

15. Jelen felhívásban az ATnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását AK a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.2) és III.1.3) pont.

16. Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell

a) a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság vagy jogelődje a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiállított tanúsítványt, amely igazolja, hogy az ajánlattevő által megajánlott szoftver (megajánlott informatikai rendszer) rendelkezik olyan szoftverfunkcióval, mely a Belügyminisztérium gépjárműnyilvántartásából és a személyi adat és lakcímnyilvántartásából közvetlen adatlekérdezésre képes, és amely teljesen zárt rendszerben, naplózottan működik.

b) Ajánlattevő által megajánlott szoftver által előállított helyszíni bírság kiszabásáról szóló nyomtatványt, melynek meg kell felelnie a 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 20. § (1) bekezdés alapján annak 4. számú melléklete szerinti nyomtatvány mintának (Nyomtatvány helyszín bírság kiszabásáról).

A fentiek hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenséget eredményezi.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/08/2019