Προμήθειες - 369932-2017

21/09/2017    S181

Πολωνία-Βαρσοβία: Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια φορητού εξοπλισμού για επιτήρηση συνόρων και συνοριακούς ελέγχους

2017/S 181-369932

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής — Frontex
Ταχ. διεύθυνση: Plac Europejski 6
Πόλη: Warsaw
Κωδικός NUTS: PL911 Not specified
Ταχ. κωδικός: 00-844
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Frontex Procurement Team
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@frontex.europa.eu
Τηλέφωνο: +48 222059500
Φαξ: +48 222059501
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2906
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2906
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια φορητού εξοπλισμού για επιτήρηση συνόρων και συνοριακούς ελέγχους.

Αριθμός αναφοράς: Frontex/OP/796/2017/AH.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
35120000 Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο διαγωνισμός διαιρείται σε 5 παρτίδες ανά τύπο εξοπλισμού:

παρτίδα 1: φορητές θερμικές κάμερες,

παρτίδα 2: γυαλιά νυκτερινής όρασης,

παρτίδα 3: διόπτρες νυκτερινής όρασης,

παρτίδα 4: ανιχνευτές διοξειδίου του άνθρακα (CO2),

παρτίδα 5: ανιχνευτές καρδιακού παλμού.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Φορητές θερμικές κάμερες

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
35125300 Κάμερες ασφαλείας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: PL911 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Εγκαταστάσεις του Frontex, Plac Europejski 6, 00-855 Warsaw, ΠΟΛΩΝΙΑ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

— Οι απαιτούμενες θερμικές κάμερες πρέπει να είναι φορητές, μη ψυχόμενες θερμικές συσκευές λήψεως εικόνων με προβολέα-διόπτρα εικόνων εξόδου για την παραγωγή εικόνας που γίνεται αντιληπτή και από τα 2 μάτια του χρήστη.

— Οι κάμερες θα πρέπει να είναι κατάλληλες για επιτήρηση σε μεσαίο βεληνεκές για περιπολίες με όχημα ή πεζή σε συνθήκες ευρωπαϊκού κλίματος.

— Οι κάμερες θα πρέπει να παραδοθούν στη μορφή του παρακάτω συνόλου: σώμα της κάμερας, 2 σετ μπαταριών, παροχή ενέργειας για τις μπαταρίες, σετ συντήρησης/καθαρισμού, θήκη μεταφοράς.

— Οι θερμικές κάμερες πρέπει να έχουν χαμηλή μάζα και εργονομικό σχεδιασμό για φορητή λειτουργία.

— Ο εκτιμώμενος χρόνος λειτουργίας κατά την περίοδο εγγύησης είναι περίπου 4 ώρες ανά ημέρα.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 250 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Μετά την αρχική διάρκεια των 2 ετών, η σύμβαση-πλαίσιο θα ανανεωθεί αυτομάτως μία φορά κατ' ανώτατο όριο, για επιπλέον περίοδο 2 ετών και υπό τους ίδιους όρους.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Frontex διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έκτακτη διαδικασία με διαπραγμάτευση βάσει του άρθρου 134 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29.10.2012, (κανόνες εφαρμογής) για την αύξηση του ανώτατου ορίου, εφόσον παραστεί ανάγκη.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Γυαλιά νυκτερινής όρασης

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
35120000 Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: PL911 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Εγκαταστάσεις του Frontex, Plac Europejski 6, 00-855 Warsaw, ΠΟΛΩΝΙΑ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

— Οι απαιτούμενες συσκευές νυκτερινής όρασης θα είναι μονοφθαλμικά γυαλιά νυχτερινής όρασης με ευρύ οπτικό πεδίο άνω των 38º, έναν οπτικό στόχο, έναν ενισχυτή εικόνας αλλά 2 προσοφθάλμιους φακούς. Τα γυαλιά θα πρέπει να είναι κατάλληλες για επιτήρηση σε μικρό βεληνεκές για περιπολίες με όχημα ή πεζή σε συνθήκες ευρωπαϊκού κλίματος.

— Τα γυαλιά νυκτερινής όρασης θα παρέχουν εικόνα υψηλής ποιότητας του τοπίου σε τυπικές για την ΕΕ συνθήκες νύκτας, συγκρινούμενες με την ποιότητα της εικόνας που γίνεται αντιληπτή από γυμνό οφθαλμό σε συνθήκες ημέρας.

— Τα γυαλιά νυκτερινής όρασης πρέπει να έχουν ενσωματωμένες λυχνίες ενισχυτή εικόνας τυπικών μηχανικών διαστάσεων και με βασική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Λυχνίες μη τυπικών διαστάσεων/τάσης δεν γίνονται αποδεκτές.

— Τα γυαλιά νυκτερινής όρασης θα πρέπει να έχουν χαμηλή μάζα και εργονομικό σχεδιασμό με δυνατότητα προσαρμογής στο κεφάλι. Απαιτείται μάσκα προσώπου.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 500 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Μετά την αρχική διάρκεια των 2 ετών, η σύμβαση-πλαίσιο θα ανανεωθεί αυτομάτως μία φορά κατ' ανώτατο όριο, για επιπλέον περίοδο 2 ετών και υπό τους ίδιους όρους.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Frontex διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έκτακτη διαδικασία με διαπραγμάτευση βάσει του άρθρου 134 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29.10.2012, (κανόνες εφαρμογής) για την αύξηση του ανώτατου ορίου, εφόσον παραστεί ανάγκη.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Διόπτρες νυκτερινής όρασης

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
35120000 Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: PL911 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Εγκαταστάσεις του Frontex, Plac Europejski 6, 00-855 Warsaw, ΠΟΛΩΝΙΑ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

— Οι απαιτούμενες διόπτρες νυκτερινής όρασης θα είναι μονοφθαλμικές συσκευές νυκτερινής όρασης με έναν οπτικό στόχο, έναν ενισχυτή εικόνας αλλά 2 προσοφθάλμιους φακούς. Οι διόπτρες θα πρέπει να είναι κατάλληλες για επιτήρηση σε βεληνεκές μικρό έως μεσαίο για περιπολίες με όχημα ή πεζή σε συνθήκες ευρωπαϊκού κλίματος.

— Οι διόπτρες νυκτερινής όρασης θα παρέχουν εικόνα υψηλής ποιότητας του τοπίου σε τυπικές για την ΕΕ συνθήκες νύκτας, συγκρινούμενες με την ποιότητα της εικόνας που γίνεται αντιληπτή από γυμνό οφθαλμό σε συνθήκες ημέρας.

— Οι διόπτρες νυκτερινής όρασης πρέπει να κατασκευάζονται έχοντας λυχνίες ενισχυτή εικόνας τυπικών μηχανικών διαστάσεων και με βασική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Λυχνίες μη τυπικών διαστάσεων/τάσης δεν γίνονται αποδεκτές.

— Οι διόπτρες νυκτερινής όρασης θα πρέπει να έχουν χαμηλή μάζα και εργονομικό σχεδιασμό με δυνατότητα προσαρμογής στο κεφάλι.

— Σχεδόν όλες οι τεχνικές, λειτουργικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για τα γυαλιά νυκτερινής όρασης εφαρμόζονται για τις διόπτρες. Ωστόσο, πέρα από το σύνολο των γυαλιών νυκτερινής όρασης, ο υποψήφιος καλείται να παράσχει επιπλέον αντικειμενικό φακό με μεγέθυνση x3 που θα περιλαμβάνεται στη θήκη μεταφοράς.

— Ο αντικειμενικός φακός με μεγέθυνση x3 θα πρέπει να προσαρμόζεται γρήγορα και εύκολα στο σώμα των γυαλιών νυχτερινής όρασης, στο περιβάλλον του τομέα.

— Η συσκευή με τον προσαρμοσμένο αντικειμενικό φακό θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο σημείο 5.3.5 του παρόντος εγγράφου.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 400 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Μετά την αρχική διάρκεια των 2 ετών, η σύμβαση-πλαίσιο θα ανανεωθεί αυτομάτως μία φορά κατ' ανώτατο όριο, για επιπλέον περίοδο 2 ετών και υπό τους ίδιους όρους.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Frontex διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έκτακτη διαδικασία με διαπραγμάτευση βάσει του άρθρου 134 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29.10.2012, (κανόνες εφαρμογής) για την αύξηση του ανώτατου ορίου, εφόσον παραστεί ανάγκη.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ανιχνευτές διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
35120000 Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: PL911 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Εγκαταστάσεις του Frontex, Plac Europejski 6, 00-855 Warsaw, ΠΟΛΩΝΙΑ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι ανιχνευτές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της υπάρχουσας συγκέντρωσης CO2 σε κλειστή χωρητικότητα για τον εντοπισμό ανθρώπων που κρύβονται σε περιορισμένους χώρους, όπως ρυμουλκούμενα οχήματα, δωμάτια και οχήματα (παρακολούθηση της συγκέντρωσης CO2 του αέρα που εκπνέεται από άνθρωπο).

Το κιτ ανιχνευτή διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα:

— ανθεκτική θήκη μεταφοράς,

— ιμάντας μεταφοράς,

— λαστιχένιο περίβλημα για προστασία από κραδασμούς,

— σετ ακουστικών,

— καλώδιο φορτιστή αυτοκινήτου (12 V/DC μόνο),

— προσαρμογέας 220 V/AC,

— διεπαφή υπολογιστή IR και καλώδιο μεταφοράς δεδομένων,

— λογισμικό PM-COM για την προβολή αποθηκευμένων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των CD,

— ακροστοιχείο δειγματοληψίας (εύκαμπτος σωλήνας): πιθανές παραλλαγές: α) άκαμπτη ράβδος με υποδοχή ή β) εύκαμπτος σωλήνας που προστατεύεται από άκαμπτα αφαιρέσιμα τμήματα (τα τμήματα πρέπει να είναι περασμένα από κοινού για να μην μπορούν να λυθούν ή μπλοκαριστούν κατά τη χρήση), μήκος: το λιγότερο 1.5 m,

— φίλτρο με σκόνη και λάστιχο νερού,

— στήριγμα ανάγνωσης και κλιπ στερέωσης,

— προσαρμογέας βαθμονόμησης/δειγματοληψίας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 250 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Μετά την αρχική διάρκεια των 2 ετών, η σύμβαση-πλαίσιο θα ανανεωθεί αυτομάτως μία φορά κατ' ανώτατο όριο, για επιπλέον περίοδο 2 ετών και υπό τους ίδιους όρους.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Frontex διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έκτακτη διαδικασία με διαπραγμάτευση βάσει του άρθρου 134 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29.10.2012, (κανόνες εφαρμογής) για την αύξηση του ανώτατου ορίου, εφόσον παραστεί ανάγκη.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ανιχνευτές καρδιακού παλμού

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
35120000 Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: PL911 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Εγκαταστάσεις του Frontex, Plac Europejski 6, 00-855 Warsaw, ΠΟΛΩΝΙΑ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο ανιχνευτής καρδιακού παλμού πρέπει να επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό ανθρώπων που κρύβονται σε οχήματα εν στάσει (ασχέτως ωφέλιμου φορτίου) σε συνθήκες διέλευσης συνόρων όπου παρατηρείται συνεχή παρουσία οχημάτων, (δονήσεις στη βάση λόγω διέλευσης οχημάτων), οι οποίες δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων του ανιχνευτή.

Το κιτ ανιχνευτή καρδιακού παλμού (σύστημα) πρέπει να περιέχει:

— ενισχυμένος φορητός υπολογιστής (ανθεκτικός στους κραδασμούς), με προεγκατεστημένες εξειδικευμένες εφαρμογές (λογισμικό για την ανίχνευση καρδιακού παλμού), με έγχρωμη οθόνη αφής και μέγεθος διαγωνίως τουλάχιστον 12" (ίντσες),

— θήκη μεταφοράς φορητού υπολογιστή και καλώδιο επαναφόρτισης,

— σύστημα αισθητήρων (που προστατεύονται από περιβαλλοντικούς παράγοντες — παγωνιά, βροχή, χαλάζι, κ.λπ.) και συναφή εξαρτήματα για τοποθέτηση σε μεταλλικά ή πλαστικά στοιχεία του οχήματος,

— σχετικά καλώδια, 2 υποδοχές USB και κατάλληλες υποδοχές για 4 αισθητήρες (συμπεριλαμβανομένης μονάδας ελέγχου αισθητήρα, εάν κριθεί απαραίτητο), καθώς και δυνατότητα σύνδεσης πληκτρολογίου και ποντικιού,

— συσκευή επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών,

— θήκη μεταφοράς συστήματος, με διαχωριστικό μέρος για αποθήκευση και μεταφορά των εξαρτημάτων του. Η θήκη μεταφοράς πρέπει να είναι ανθεκτική σε κρούσεις και υγρασία, καθώς και αρκετά μεγάλη ώστε να χωράει το σετ και όλα τα εξαρτήματά του,

— πλήρεις οδηγίες και εγχειρίδιο χρήσης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα,

— 4 (σεισμικούς) αισθητήρες δόνησης και 1 επιπλέον εφεδρικό:

• ελάχιστη προστασία IP 54,

• αδιάβροχες ηλεκτρικές υποδοχές (τουλάχιστον IP 5 για αδιάβροχη προστασία),

• αισθητήρας — καλώδια για σύνδεση με υπολογιστή κατάλληλα για εξωτερικές εργασίες. Τουλάχιστον 15 m μήκος.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Μετά την αρχική διάρκεια των 2 ετών, η σύμβαση-πλαίσιο θα ανανεωθεί αυτομάτως μία φορά κατ' ανώτατο όριο, για επιπλέον περίοδο 2 ετών και υπό τους ίδιους όρους.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Frontex διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έκτακτη διαδικασία με διαπραγμάτευση βάσει του άρθρου 134 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29.10.2012, (κανόνες εφαρμογής) για την αύξηση του ανώτατου ορίου, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποδείξουν ότι νομιμοποιούνται να εκτελέσουν τη σύμβαση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, όπως προκύπτει από την εγγραφή τους σε εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο, από ένορκη δήλωση ή πιστοποιητικό, από την ιδιότητα μέλους σε ειδικό οργανισμό, από ρητή άδεια, ή από την εγγραφή τους στο μητρώο ΦΠΑ.

Απαιτούμενα αποδεικτικά:

Ο υποψήφιος θα πρέπει να παράσχει ένα δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο νομικής οντότητας (βλέπε σύνδεση κατωτέρω) συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 23/10/2017
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 3 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 30/10/2017
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Frontex Headquarters, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, ΠΟΛΩΝΙΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι εκπρόσωποι των υποψηφίων είναι ευπρόσδεκτοι (1 εκπρόσωπος ανά υποψήφιο κατ' ανώτατο όριο). Παρακαλώ πληροφορήστε τον Frontex μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: procurement@frontex.europa.eu σχετικά με τη συμμετοχή σας.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
11/09/2017