Services - 370002-2019

06/08/2019    S150

België-Brussel: Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken

2019/S 150-370002

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Brussels Planningsbureau
Nationaal identificatienummer: 0664.820.875_547977
Postadres: Naamsestraat 59
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Sabrine Cipriano
E-mail: Scipriano@perspective.brussels
Telefoon: +32 4354230
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://perspective.brussels/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349016
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349016
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=B.B.P.-B.B.P.-IBSA%2FAR%2F20190717BIS-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor diensten, bestaande uit percelen met als voorwerp “Wetenschappelijke en methodologische ondersteuning voor het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) van perspective.brussels

Referentienummer: B.B.P.-B.B.P.-IBSA/AR/20190717BIS-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79300000 Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht is een raamovereenkomst voor diensten met als voorwerp methodologische en wetenschappelijke ondersteuning door experts bij de uitoefening van de wetenschappelijke activiteiten van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), een van de afdelingen van perspective.brussels.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wetenschappelijke en methodologische ondersteuning op het gebied van economie en econometrie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79300000 Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De analyses die op deze domeinen worden gemaakt door het BISA, hebben systematisch betrekking op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze zijn hoofdzakelijk gebaseerd op concepten die verband houden met de arbeidseconomie, de innovatie-economie, de demografie van bedrijven, de nationale rekeningen, de geografische economie (en vooral de stedelijke economie) of ook de publieke economie (met inbegrip van de overheidsfinanciën) (zie bestek).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst kan 1 maal worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wetenschappelijke en methodologische ondersteuning op het gebied van inkomen, sociale integratie en leefomstandigheden

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79300000 Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De analyses die op deze domeinen worden gemaakt door het BISA, hebben systematisch betrekking op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze zijn hoofdzakelijk gebaseerd op concepten die verband houden met het meten van inkomens, de levensstandaard, de armoede van de huishoudens, sociale bijstand of de consumptie en uitgaven van de huishoudens. Ze kunnen ook gebaseerd zijn op de verwerking van enquêtegegevens (zie bestek).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst kan 1 maal worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wetenschappelijke en methodologische ondersteuning voor de evaluatie van het overheidsbeleid

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79300000 Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het BISA evalueert het overheidsbeleid op vraag van de politieke autoriteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ministeriële kabinetten en de regering) of in uitvoering van een ordonnantie.

Zo kunnen de evaluatiethema’s uiteenlopend zijn en betrekking hebben op:

— de governance van beleidsmaatregelen of strategische plannen/programma’s op het niveau van het Brussels Gewest,

— de dimensies van bepaalde economische, sociale en milieubeleidsmaatregelen,

— beleidsmaatregelen inzake ruimtelijke ordening en huisvesting,

— beleidsmaatregelen inzake innovatie of onderzoek en ontwikkeling,

— beleidsmaatregelen inzake cohesie en regionale ontwikkeling zoals EFRO,

— de genderdimensie die op het overheidsbeleid wordt toegepast,

— de dimensie administratieve vereenvoudiging (zie bestek).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst kan 1 maal worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wetenschappelijke en methodologische ondersteuning op het gebied van demografie

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79300000 Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De analyses die op dit domein worden gemaakt door het BISA, hebben systematisch betrekking op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de concepten inzake bevolking per leeftijd, geslacht of nationaliteit, huishoudens, vruchtbaarheid, sterfte, migraties, onzichtbare bevolking wegens niet officieel geteld en bevolkingsprognoses (zie bestek).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst kan 1 maal worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wetenschappelijke en methodologische ondersteuning op het gebied van onderwijs en jonge kinderen

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79300000 Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De analyses die op deze domeinen worden gemaakt door het BISA, hebben systematisch betrekking op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wat onderwijs betreft, zijn ze hoofdzakelijk gebaseerd op concepten inzake de schoolbevolking in het verplichte onderwijs, hun perspectieven qua evolutie, het hoger en universitair onderwijs, schoolverlaters, afgestudeerden, gender, schoolmobiliteit, sociale promotie en opleiding/vorming of, wat kinderopvang betreft, op concepten inzake de dekkingsgraad, de toegankelijkheid of toekomstige perspectieven (zie bestek).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst kan 1 maal worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wetenschappelijke en methodologische ondersteuning op het gebied van mobiliteit, vervoer en milieu

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79300000 Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De analyses die op deze domeinen worden gemaakt door het BISA, hebben systematisch betrekking op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze zijn gebaseerd op zeer uiteenlopende concepten, die vaak complementair zijn. Het domein van mobiliteit en vervoer betreft de gebruikte vervoermiddelen (voertuigen, openbaar vervoer, vliegtuig, fiets, enz.), de verplaatsingsgewoonten en hun evolutie (zachte mobiliteit, modale verschuivingen, woon-schoolverkeer en woon-werkverkeer, enz.), parkeren, goederenvervoer en verkeersveiligheid. Het domein milieu moet in de ruimste zin worden opgevat. Het heeft meer bepaald betrekking op milieudiagnoses (lucht, klimaat, water, bodem, natuur en biodiversiteit, groene ruimtes, enz.) en op de banden tussen milieu en maatschappij (druk op het milieu vanuit verschillende hoeken, antwoorden en maatregelen genomen om het milieu te beschermen, de verhouding tussen de bevolking en hun omgeving, enz.). De domeinen leefomgeving en duurzame ontwikkeling zijn transversaal. Ze hebben niet alleen een milieudimensie, maar ook een sociale en economische dimensie (zie bestek).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst kan 1 maal worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wetenschappelijke en methodologische ondersteuning op het gebied van ruimtelijke ordening, huisvesting en toerisme

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79300000 Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De analyses die op deze domeinen worden gemaakt door het BISA, hebben systematisch betrekking op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze zijn gebaseerd op zeer uiteenlopende concepten, die vaak complementair zijn. Het domein ruimtelijke ordening en huisvesting betreft het bodemgebruik, het gebouwenpark, vastgoedtransacties, de huurprijzen (het niveau, de eventuele regeling ervan, de bepaling ervan), het wooncomfort, de huisvestingspremies en -toelagen, de industrieparken en -terreinen, de sociale woningparken, de eigendomsstructuur, het verband met de huishoudens, nieuwe samenlevingsvormen, leegstaande woningen [...].

Wat toerisme betreft, interesseren de volgende kwesties het BISA: de nieuwe manieren waarop particulieren hun woning kunnen verhuren voor toeristische doeleinden, overnachtingen in hotels, de impact van grote evenementen op het toerisme en het profiel van de toeristen (zie bestek).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst kan 1 maal worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wetenschappelijke en methodologische ondersteuning op het gebied van gezondheid

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79300000 Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De analyses die op het domein van gezondheid worden gemaakt door het BISA, hebben systematisch betrekking op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze worden vaak gemaakt in samenwerking met andere instellingen, met name communautaire. Ze zijn gebaseerd op zeer uiteenlopende concepten, met name de toegang tot gezondheidszorg of de afstemming tussen vraag en aanbod op het vlak van gezondheidszorg, de gezondheidstoestand en -praktijken, de verschillen qua geslacht, sterfte (zie bestek).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst kan 1 maal worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 24
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2019