Lieferungen - 370022-2018

24/08/2018    S162    Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Vänersborg: Sportartiklar och -utrustning

2018/S 162-370022

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Vänersborgs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1538
Postadress: Sundsgatan 29
Ort: Vänersborg
Nuts-kod: SE232
Postnummer: 462 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Peter Lyyski
E-post: Peter.lyyski@vanersborg.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vanersborg.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afitoblctp&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afitoblctp&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Gymnastik och idrottsmaterial

Referensnummer: D.nr:2017/55
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
37400000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling avser ramavtal med en leverantör för successiva avrop avseende gymnastik, idrottsmaterial, hallinredning för inom- respektive utomhusbruk till idrottsläggningar inom VästUpp.

VästUpp är en upphandlingssamordning i Västsverige. I denna upphandling ingår följande deltagande kommuner samt deras bolag och förbund.

Lysekils kommun, Munkedals kommun, Sotenäs kommun, Strömstads kommun, Trollhättans Stad, Uddevalla kommun, Vänersborgs kommun.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser ramavtal med en leverantör för successiva avrop avseende gymnastik, idrottsmaterial, hallinredning för inom- respektive utomhusbruk till idrottsläggningar inom VästUpp.

VästUpp är en upphandlingssamordning i Västsverige. I denna upphandling ingår följande deltagande kommuner samt deras bolag och förbund.

Lysekils kommun, Munkedals kommun, Sotenäs kommun, Strömstads kommun, Trollhättans Stad, Uddevalla kommun, Vänersborgs kommun.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 19/11/2018
Slut: 19/11/2020
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/09/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/03/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/09/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/08/2018