Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 370088-2021

21/07/2021    S139

Danmark-København: Arkitekt-, ingeniør- og opmålingsvirksomhed

2021/S 139-370088

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Koopmann Jensen
E-mail: g17s@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.kk.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/137398967.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/137398967.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ydelser udført af landinspektører og kort- og landmålingsteknikkere mv.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71250000 Arkitekt-, ingeniør- og opmålingsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på rammeaftale vedr. ydelser udført af landinspektører, kort- og landmålingsteknikere og tekniske tegnere/designere.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter følgende ikke udtømmende liste over ydelser:

— Matrikulære arbejder: Udstykning, arealoverførsel, sammenlægning, udskillelse og nedlæggelse af offentlig vej, optagelse, nedlægning og omlægning af private fællesveje, ekspropriation og skelretablering

— Tinglysning: Tinglysning af nye servitutter, aflysning af eksisterende servitutter, skøder, fremsøgning af indhold i tingbogen og tolkning og rådgivning (servitutredegørelse)

— Rådgivning og jura: Regler og lovgivning for ejendomme, udviklingsmuligheder, fysisk planlægning og vejjura

— Teknisk opmåling: Opmåling og 3D scanning af bygninger, opmåling og 3D scanning af veje og anlæg, kortlægning med f.eks. droner og afsætning, opmåling og/eller tilsyn med byggepladser.

Udbuddet omfatter desuden et konkret projekt vedr. opmåling og/eller matrikelregulering af 39 kolonihaveforeninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leverandørens medarbejdere / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leverandørens materiel / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være beskikket som landinspektør eller have tilsvarende autorisation eller medlemskab i det land, hvor tilbudsgivers virksomhed er etableret.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Erhvervsansvarsforsikring, soliditetsgrad, likviditetsgrad, bruttofortjeneste og medarbejdere.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum 10 mio. DKK.

- Tilbudsgivers soliditetsgrad for seneste regnskabsår skal udgøre minimum 25 %.

- Tilbudsgivers likviditetsgrad for seneste regnskabsår skal udgøre minimum 115 %.

- Tilbudsgivers bruttofortjeneste for seneste regnskabsår skal udgøre minimum 20 mio. DKK.

- Tilbudsgiver skal have minimum 20 medarbejdere.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have præsteret minimum 5 leveringer af landinspektørydelser, der er udført inden for de seneste 3 år. De 5 leveringer skal dække over:

— 1 levering vedr. opmåling med en mindsteomsætning på 200 000 DKK

— 1 levering vedr. matrikelregulering med en mindsteomsætning på 50 000 DKK

— 3 leveringer vedr. landinspektørydelser med en mindsteomsætning på 150 000 DKK pr. levering. Leveringen kan omfatte opmåling eller matrikelregulering, men det er ikke et krav.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

LBK nr 763 af 6. oktober 1999.

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder en arbejdsklausul vedr. løn på overenskomstmæssige vilkår. Kontrakten

Indeholder en klausul vedr. overholdelse af CSR-vilkår.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/09/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/09/2021
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Følgende udelukkelsesgrunde finder anvendelse udover udbudslovens § 135 (de obligatoriske udelukkelsesgrunde) og § 136 (de i Danmark obligatorisk udelukkelsesgrunde). Udbudslovens §137, nr. 1-3 og nr. 7.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/07/2021