Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 370165-2022

08/07/2022    S130

Roumanie-București: Services de réparation et d'entretien de voitures

2022/S 130-370165

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealul Spirii" Bucuresti - Ilfov
Numéro national d'identification: 33949746
Adresse postale: Strada: Calea 13 Septembrie, nr. 135
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 76100
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Gheorghe Stan
Courriel: achizitii@isubif.ro
Téléphone: +40 212075500
Fax: +40 213166171
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.isubif.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Ordre et sécurité publics

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al I.S.U. ”Dealul Spirii” București-Ilfov

Numéro de référence: 3394974620214
II.1.2)Code CPV principal
50112000 Services de réparation et d'entretien de voitures
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Autoritatea contractanta va încheia acorduri-cadru de prestare a serviciilor de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pentru o perioada de 24 luni, împărțind în acest sens obiectul procedurii în 6 loturi, astfel încât să corespundă mai bine nevoilor autorității contractante, precum și capacității operatorilor economici.

Autoritatea contractanta este interesată să achiziționeze atât piesele de schimb și materialele necesare în procesul de reparare și întreținere a autovehiculelor, cât și serviciile menționate, acestea urmând a se efectua în atelierele specializate ale operatorilor economici câștigători.

În derularea acordurilor-cadru se va avea în vedere faptul că orice serviciu de mentenanță preventivă și/sau corectivă va fi achiziționat doar în baza unui contract subsecvent, semnat de către reprezentanții legali ai părților, în limita fondurilor bugetare alocate.

Ofertanții pot depune ofertă de preț pentru unul sau mai multe loturi, detaliat pe fiecare marcă / tip de autovehicul solicitat de către autoritatea contractanta, conform specificațiilor din Caietul de sarcini.

Operatorii economici trebuie să facă dovada faptului că dețin cel puțin un atelier specializat sau că au încheiate acorduri de asociere sau subcontractare cu operatori economici autorizați să execute serviciile ce fac obiectul acordului-cadru. În situația în care, după atribuirea acordului-cadru, fondurile alocate sunt sub pragurile estimate, autoritatea contractanta nu-și asumă obligația de a executa reparațiile curente și reviziile tehnice la valoarea maximă prezentată în fișa de date a achiziției.

Acordul-cadru, ca modalitate specială de atribuire a unui contract de achiziție publică, conține cantități estimate de produse și servicii pe care autoritatea contractantă consideră că le va achiziționa ulterior, cantități care apar la nivelul documentației de atribuire a respectivului acord-cadru, autoritatea contractantă având obligația, ulterior, la momentul încheierii contractelor subsecvente, de a stabili cantitățile fixe ce vor fi achiziționate în cadrul respectivului contract subsecvent.

Serviciile și produsele aferente prestării serviciilor de mentenanță corectivă și preventivă ce se vor achiziționa trebuie să îndeplinească în totalitate cerințele minime ale specificațiilor tehnice așa cum sunt prevăzute în Caietul de sarcini. Cantitățile minime și maxime ale acordului-cadru, respectiv ale contractelor subsecvente, sunt menționate în Caietul de sarcini.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 3 820 749.00 RON
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

LOT 5 – TOYOTA (1 autospecială)

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
50112000 Services de réparation et d'entretien de voitures
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Lieu principal d'exécution:

Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov

II.2.4)Description des prestations:

Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 5 – TOYOTA (1 autospecială)

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: NUMARUL DE POSTURI DE LUCRU ALOCAT AUTORITĂŢII CONTRACTANTE / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: CATEGORIA DE PIESE OFERTATE - piese OE (de origine - agreate de producătorul fiecarui tip de autovehicul) sau OEM (Original Equipment Manufacturer) / Pondération: 40
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Daca 2 sau mai multi ofertanti obtin acelasi punctaj va fi declarat castigător care a obtinut cel mai mare punctaj la factorul pret.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

LOT 1 – DAEWOO (5 autospeciale)

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
50112000 Services de réparation et d'entretien de voitures
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Lieu principal d'exécution:

Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov

II.2.4)Description des prestations:

Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 1 – DAEWOO (5 autospeciale)

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: NUMARUL DE POSTURI DE LUCRU ALOCAT AUTORITĂŢII CONTRACTANTE / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: CATEGORIA DE PIESE OFERTATE - piese OE (de origine - agreate de producătorul fiecarui tip de autovehicul) sau OEM (Original Equipment Manufacturer) / Pondération: 40
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Daca 2 sau mai multi ofertanti obtin acelasi punctaj va fi declarat castigător ofertantul care a obtinut cel mai mare punctaj la factorul pret.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

LOT 3 – ISUZU-KIA-MITSUBISHI (9 autospeciale)

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
50112000 Services de réparation et d'entretien de voitures
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Lieu principal d'exécution:

Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov

II.2.4)Description des prestations:

Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 3 – ISUZU-KIA-MITSUBISHI (9 autospeciale)

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: NUMARUL DE POSTURI DE LUCRU ALOCAT AUTORITĂŢII CONTRACTANTE / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: CATEGORIA DE PIESE OFERTATE - piese OE (de origine - agreate de producătorul fiecarui tip de autovehicul) sau OEM (Original Equipment Manufacturer) / Pondération: 40
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Daca 2 sau mai multi ofertanti obtin acelasi punctaj va fi declarat castigător care a obtinut cel mai mare punctaj la factorul pret.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

LOT 4 – LAND ROVER (3 autospeciale)

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
50112000 Services de réparation et d'entretien de voitures
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Lieu principal d'exécution:

Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov

II.2.4)Description des prestations:

Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 4 – LAND ROVER (3 autospeciale)

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: CATEGORIA DE PIESE OFERTATE - piese OE (de origine - agreate de producătorul fiecarui tip de autovehicul) sau OEM (Original Equipment Manufacturer) / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: NUMARUL DE POSTURI DE LUCRU ALOCAT AUTORITĂŢII CONTRACTANTE / Pondération: 20
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Daca 2 sau mai multi ofertanti obtin acelasi punctaj va fi declarat castigător care a obtinut cel mai mare punctaj la factorul pret.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

LOT 6 – RABA-ROMAN (47 autospeciale)

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
50112000 Services de réparation et d'entretien de voitures
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Lieu principal d'exécution:

Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov

II.2.4)Description des prestations:

Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 6 – RABA-ROMAN (47 autospeciale)

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: NUMARUL DE POSTURI DE LUCRU ALOCAT AUTORITĂŢII CONTRACTANTE / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: CATEGORIA DE PIESE OFERTATE - piese OE (de origine - agreate de producătorul fiecarui tip de autovehicul) sau OEM (Original Equipment Manufacturer) / Pondération: 40
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Daca 2 sau mai multi ofertanti obtin acelasi punctaj va fi declarat castigător care a obtinut cel mai mare punctaj la factorul pret.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

LOT 2 – FORD (3 autospeciale)

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
50112000 Services de réparation et d'entretien de voitures
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Lieu principal d'exécution:

Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov

II.2.4)Description des prestations:

Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 2 – FORD (3 autospeciale)

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: CATEGORIA DE PIESE OFERTATE - piese OE (de origine - agreate de producătorul fiecarui tip de autovehicul) sau OEM (Original Equipment Manufacturer) / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: NUMARUL DE POSTURI DE LUCRU ALOCAT AUTORITĂŢII CONTRACTANTE / Pondération: 20
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Daca 2 sau mai multi ofertanti obtin acelasi punctaj va fi declarat castigător ofertantul care a obtinut cel mai mare punctaj la factorul pret.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 121-320025
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 176/L
Lot nº: 6
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/05/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Tehnoprest-2001 S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9133523
Adresse postale: Strada PACII, Nr. 20
Ville: Chitila
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 077045
Pays: Roumanie
Courriel: adi.andrei@mymail.ro
Téléphone: +40 214363027
Fax: +40 214363027
Adresse internet: www.tehnoprest2001.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 122 729.58 RON
Valeur totale du marché/du lot: 122 729.58 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 200/L
Lot nº: 6
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Tehnoprest-2001 S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9133523
Adresse postale: Strada PACII, Nr. 20
Ville: Chitila
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 077045
Pays: Roumanie
Courriel: adi.andrei@mymail.ro
Téléphone: +40 214363027
Fax: +40 214363027
Adresse internet: www.tehnoprest2001.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 81 412.50 RON
Valeur totale du marché/du lot: 81 412.50 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 175/L
Lot nº: 3
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/05/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: QUADRILLE AUTOMOTIVE SRL
Numéro national d'identification: RO16155516
Adresse postale: Strada Valea Ialomiţei, Nr. 13
Ville: Bragadiru
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 061963
Pays: Roumanie
Courriel: mihai.plopeanu@qauto.ro
Téléphone: +40 723663840
Adresse internet: www.facebook.com/Qautoservice/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 30 428.94 RON
Valeur totale du marché/du lot: 30 428.94 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 201/L
Lot nº: 2
Intitulé:

Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov - LOT 2 - FORD

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/09/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: QUADRILLE AUTOMOTIVE SRL
Numéro national d'identification: RO16155516
Adresse postale: Strada Valea Ialomiţei, Nr. 13
Ville: Bragadiru
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 061963
Pays: Roumanie
Courriel: mihai.plopeanu@qauto.ro
Téléphone: +40 723663840
Adresse internet: www.facebook.com/Qautoservice/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 119 292.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 130 977.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 202/L
Lot nº: 3
Intitulé:

Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov - LOT 3 - ISUZU KIA MITSUBISHI

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/09/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: QUADRILLE AUTOMOTIVE SRL
Numéro national d'identification: RO16155516
Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bragadiru
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 769641
Pays: Roumanie
Courriel: mihai.plopeanu@qauto.ro
Téléphone: +40 723663840
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 314 988.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 345 589.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 220/l
Lot nº: 6
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/09/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Tehnoprest-2001 S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9133523
Adresse postale: Strada PACII, Nr. 20
Ville: Chitila
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 077045
Pays: Roumanie
Courriel: adi.andrei@mymail.ro
Téléphone: +40 214363027
Fax: +40 214363027
Adresse internet: www.tehnoprest2001.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 24 785.08 RON
Valeur totale du marché/du lot: 24 785.08 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 237/L
Lot nº: 6
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al I.S.U. ”Dealul Spirii” București-Ilfov

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Tehnoprest-2001 S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9133523
Adresse postale: Strada PACII, Nr. 20
Ville: Chitila
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 077045
Pays: Roumanie
Courriel: adi.andrei@mymail.ro
Téléphone: +40 214363027
Fax: +40 214363027
Adresse internet: www.tehnoprest2001.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 56 584.39 RON
Valeur totale du marché/du lot: 56 584.39 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 235/L
Lot nº: 3
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al I.S.U. ”Dealul Spirii” București-Ilfov

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: QUADRILLE AUTOMOTIVE SRL
Numéro national d'identification: RO16155516
Adresse postale: Șoseaua Alexandriei, nr. 2
Ville: Bragadiru
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 769641
Pays: Roumanie
Courriel: mihai.plopeanu@qauto.ro
Téléphone: +40 723663840
Adresse internet: https://www.facebook.com/Qautoservice/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 388.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 3 388.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 258 / L
Lot nº: 6
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov - LOT 6: ROMAN

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
15/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Tehnoprest-2001 S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9133523
Adresse postale: Strada PACII, Nr. 20
Ville: Chitila
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 077045
Pays: Roumanie
Courriel: adi.andrei@mymail.ro
Téléphone: +40 214363027
Fax: +40 214363027
Adresse internet: www.tehnoprest2001.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 127 596.61 RON
Valeur totale du marché/du lot: 127 596.61 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 277/L
Lot nº: 6
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Tehnoprest-2001 S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9133523
Adresse postale: Strada PACII, Nr. 20
Ville: Chitila
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 077045
Pays: Roumanie
Courriel: adi.andrei@mymail.ro
Téléphone: +40 214363027
Fax: +40 214363027
Adresse internet: www.tehnoprest2001.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 90 467.13 RON
Valeur totale du marché/du lot: 90 467.13 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 286/L
Lot nº: 6
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Tehnoprest-2001 S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9133523
Adresse postale: Strada PACII, Nr. 20
Ville: Chitila
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 077045
Pays: Roumanie
Courriel: adi.andrei@mymail.ro
Téléphone: +40 214363027
Fax: +40 214363027
Adresse internet: www.tehnoprest2001.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 19 369.77 RON
Valeur totale du marché/du lot: 19 369.77 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 11/L
Lot nº: 3
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
19/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: QUADRILLE AUTOMOTIVE SRL
Numéro national d'identification: RO16155516
Adresse postale: Șoseaua Alexandriei, nr. 2
Ville: Bragadiru
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 769641
Pays: Roumanie
Courriel: mihai.plopeanu@qauto.ro
Téléphone: +40 723663840
Adresse internet: https://www.facebook.com/Qautoservice/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 154.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 2 154.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 48/L
Lot nº: 2
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
21/02/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: QUADRILLE AUTOMOTIVE SRL
Numéro national d'identification: RO16155516
Adresse postale: Șoseaua Alexandriei, nr. 2
Ville: Bragadiru
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 769641
Pays: Roumanie
Courriel: mihai.plopeanu@qauto.ro
Téléphone: +40 723663840
Adresse internet: https://www.facebook.com/Qautoservice/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 836.17 RON
Valeur totale du marché/du lot: 1 836.17 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 42/L
Lot nº: 6
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/02/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Tehnoprest-2001 S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9133523
Adresse postale: Strada PACII, Nr. 20
Ville: Chitila
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 077045
Pays: Roumanie
Courriel: adi.andrei@mymail.ro
Téléphone: +40 214363027
Fax: +40 214363027
Adresse internet: www.tehnoprest2001.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 48 796.50 RON
Valeur totale du marché/du lot: 48 796.50 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 125 / L
Lot nº: 3
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov - LOT 3: Isuzu / Kia / Mitsubishi

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
21/04/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: QUADRILLE AUTOMOTIVE SRL
Numéro national d'identification: RO16155516
Adresse postale: Șoseaua Alexandriei, nr. 2
Ville: Bragadiru
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 769641
Pays: Roumanie
Courriel: mihai.plopeanu@qauto.ro
Téléphone: +40 723663840
Adresse internet: https://www.facebook.com/Qautoservice/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 028.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 3 028.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 121 / L
Lot nº: 4
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov - LOT 4: Land Rover

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
21/04/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: QUADRILLE AUTOMOTIVE SRL
Numéro national d'identification: RO16155516
Adresse postale: Șoseaua Alexandriei, nr. 2
Ville: Bragadiru
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 769641
Pays: Roumanie
Courriel: mihai.plopeanu@qauto.ro
Téléphone: +40 723663840
Adresse internet: https://www.facebook.com/Qautoservice/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 955.80 RON
Valeur totale du marché/du lot: 3 955.80 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 127 / L
Lot nº: 6
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov - LOT 6: Roman

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
21/04/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Tehnoprest-2001 S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9133523
Adresse postale: Strada PACII, Nr. 20
Ville: Chitila
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 077045
Pays: Roumanie
Courriel: adi.andrei@mymail.ro
Téléphone: +40 214363027
Fax: +40 214363027
Adresse internet: www.tehnoprest2001.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 100 781.46 RON
Valeur totale du marché/du lot: 100 781.46 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 61/L
Lot nº: 6
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov -

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
21/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Tehnoprest-2001 S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9133523
Adresse postale: Strada PACII, Nr. 20
Ville: Chitila
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 077045
Pays: Roumanie
Courriel: adi.andrei@mymail.ro
Téléphone: +40 214363027
Fax: +40 214363027
Adresse internet: www.tehnoprest2001.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 119 632.57 RON
Valeur totale du marché/du lot: 119 632.57 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 80/l
Lot nº: 3
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: QUADRILLE AUTOMOTIVE SRL
Numéro national d'identification: RO16155516
Adresse postale: Șoseaua Alexandriei, nr. 2
Ville: Bragadiru
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 769641
Pays: Roumanie
Courriel: mihai.plopeanu@qauto.ro
Téléphone: +40 723663840
Adresse internet: https://www.facebook.com/Qautoservice/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 165.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 1 165.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 17/L
Lot nº: 6
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Tehnoprest-2001 S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9133523
Adresse postale: Strada PACII, Nr. 20
Ville: Chitila
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 077045
Pays: Roumanie
Courriel: adi.andrei@mymail.ro
Téléphone: +40 214363027
Fax: +40 214363027
Adresse internet: www.tehnoprest2001.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 47 433.76 RON
Valeur totale du marché/du lot: 47 433.76 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 282/L
Lot nº: 3
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
17/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: QUADRILLE AUTOMOTIVE SRL
Numéro national d'identification: RO16155516
Adresse postale: Șoseaua Alexandriei, nr. 2
Ville: Bragadiru
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 769641
Pays: Roumanie
Courriel: mihai.plopeanu@qauto.ro
Téléphone: +40 723663840
Adresse internet: https://www.facebook.com/Qautoservice/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 863.79 RON
Valeur totale du marché/du lot: 2 863.79 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 228/L
Lot nº: 6
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al I.S.U. ”Dealul Spirii” București-Ilfov

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Tehnoprest-2001 S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9133523
Adresse postale: Strada PACII, Nr. 20
Ville: Chitila
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 077045
Pays: Roumanie
Courriel: adi.andrei@mymail.ro
Téléphone: +40 214363027
Fax: +40 214363027
Adresse internet: www.tehnoprest2001.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 38 395.55 RON
Valeur totale du marché/du lot: 38 395.55 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 217 / L
Lot nº: 3
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov - Lotul 3: ISUZU / KIA / MITSUBISHI

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/09/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: QUADRILLE AUTOMOTIVE SRL
Numéro national d'identification: RO16155516
Adresse postale: Șoseaua Alexandriei, nr. 2
Ville: Bragadiru
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 769641
Pays: Roumanie
Courriel: mihai.plopeanu@qauto.ro
Téléphone: +40 723663840
Adresse internet: https://www.facebook.com/Qautoservice/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 112.37 RON
Valeur totale du marché/du lot: 8 112.37 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 204/L
Lot nº: 6
Intitulé:

Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov - LOT 6 - RABA ROMAN

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/09/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Tehnoprest-2001 S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9133523
Adresse postale: Strada PACII, Nr. 20
Ville: Chitila
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 077045
Pays: Roumanie
Courriel: adi.andrei@mymail.ro
Téléphone: +40 214363027
Fax: +40 214363027
Adresse internet: www.tehnoprest2001.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 191 089.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 3 182 275.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 203/L
Lot nº: 4
Intitulé:

Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov - LOT 4 - LAND ROVER

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/09/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: QUADRILLE AUTOMOTIVE SRL
Numéro national d'identification: RO16155516
Adresse postale: Șoseaua Alexandriei, nr. 2
Ville: Bragadiru
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 769641
Pays: Roumanie
Courriel: mihai.plopeanu@qauto.ro
Téléphone: +40 723663840
Adresse internet: https://www.facebook.com/Qautoservice/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 147 556.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 161 908.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 199/L
Lot nº: 3
Intitulé:

Contract subsecvent de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: QUADRILLE AUTOMOTIVE SRL
Numéro national d'identification: RO16155516
Adresse postale: Strada Valea Ialomiţei, Nr. 13
Ville: Bragadiru
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 061963
Pays: Roumanie
Courriel: mihai.plopeanu@qauto.ro
Téléphone: +40 723663840
Adresse internet: www.facebook.com/Qautoservice/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 403.26 RON
Valeur totale du marché/du lot: 11 403.26 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
04/07/2022