Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 370185-2022

08/07/2022    S130

Pologne-Krosno: Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux

2022/S 130-370185

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adresse postale: ul. Fredry 12
Ville: Krosno
Code NUTS: PL821 Krośnieński
Code postal: 38-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Małgorzata Pachana
Courriel: m.pachana@mpgk.krosno.pl
Téléphone: +48 134748315
Fax: +48 134368678
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.ekrosno.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Sp. z o.o.
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 – frakcja niskokaloryczna -odzysk termiczny

Numéro de référence: DZ-2300-6/RCO/2022
II.1.2)Code CPV principal
90513000 Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i przetwarzania odpadów w instalacji termicznego przetwarzania odpadów, sklasyfikowanych zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych w Instalacji komunalnej RCO Krosno o wartości szacowanej ciepła spalania 9-12 MJ/kg, w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów wstępnie posegregowanych oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90512000 Services de transport des ordures ménagères
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL821 Krośnieński
Lieu principal d'exécution:

RCO ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno

II.2.4)Description des prestations:

1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

a) odebranie od Zamawiającego ok. 12 000 Mg odpadów, odbiór dzienny od ok. 18 Mg do ok. 85 Mg (5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku),

b) odpady te stanowić będą tzw. frakcję balastową. Odpady wytwarzane będą w procesie mechanicznego przetwarzania, w wyniku którego usunięte ze strumienia zostaną frakcje: szkło, duże folie i kartony, metale żelazne i nieżelazne oraz tworzywa sztuczne i papier nadające się do recyklingu.

c) odpady będą przekazywane luzem w formie nierozdrobnionej,

d) odbiór odpadów odbywał się będzie z Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej 108,

e) Zamawiający zobowiązuje się do:

- zapewnienia transportu odpadów do instalacji termicznego przetworzenia zlokalizowanej do 100 km od siedziby Zamawiającego – całkowity koszt ponosi Zamawiający.

- pokrycia części kosztów transportu odpadów do instalacji termicznego przetworzenia zlokalizowanej powyżej 100 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający zapewni pokrycie części kosztów transportu do 100 km poprzez zwrot kwoty ryczałtowej w wysokości 30 zł/Mg, tj. 100 km x 6 zł/km koszt transportu = 600 zł/kurs, 600 zł/20 Mg (przy założeniu ładowności 20 Mg) = 30 zł/Mg

f) za załadunek koszty ponosi Zamawiający,

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania mniejszej ilości odpadów niż 12 000 Mg, wielkość ta nie będzie mniejsza niż 8 000 Mg,

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku przesunięcia terminu obowiązywania załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca (Dz.U. 2015r. poz. 1277),

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w zakresie magazynowania, przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 oraz w zakresie wytwarzania odpadów paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 oraz zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 12 z zastrzeżeniem lit. e tiret pierwsze.

3. Wymagania dodatkowe

Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę art. 95 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – osób wykonujących przez okres trwania umowy czynności związane z transportem odpadów (kierowców) – powyższe nie dotyczy sytuacji w której Zamawiający zapewnia transport lit e tiret pierwsze.

Postanawiania w tym zakresie zostały uregulowane w paragrafie 7 Części II SWZ- Wzorze umowy

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy, tj. od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. z możliwością wydłużenia do 6 miesięcy.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 108-305332
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 – frakcja niskokaloryczna -odzysk termiczny

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Zamawiający- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej– Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością unieważniło postępowaniw o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 –frakcja niskokaloryczna -odzysk termiczny”.

Uzasadnienie prawne i faktyczne:

Uzasadnienie prawne:

art. 255 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dalej Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 04.07.2022 r. do godz. 11:00 nie wpłynęła żadna oferta.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Terminy wniesienia odwołania:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,.

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1-3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

c) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

1) Skargę wnosi się Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
04/07/2022