Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 370240-2022

08/07/2022    S130

Pays-Bas-Wageningen: Services de réparation et d'entretien de générateurs

2022/S 130-370240

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wageningen University & Research
Numéro national d'identification: 09215846
Adresse postale: Postbus 59
Ville: Wageningen
Code NUTS: NL Nederland
Code postal: 6700 AB
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Wageningen University & Research (WUR) Facilitair Bedrijf
Courriel: jasper.verkuilen@wur.nl
Téléphone: +31 317489164
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wur.nl
Adresse du profil d’acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=188786
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Autre activité: Onderwijs & onderzoek

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Onderhoud windturbines

II.1.2)Code CPV principal
50532300 Services de réparation et d'entretien de générateurs
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Stichting Wageningen Research heeft een 5 jarige overeenkomst (inclusief mogelijke verlengingen) afgesloten met Enercon GmbH voor onderhoud aan de E70 windturbines van WR in Flevoland. Uit marktonderzoek blijkt dat er geen andere aanbieders zijn die een aanbieding kunnen doen onder de voorwaarden die Wageningen Research stelt.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 2 000 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: NL Nederland
II.2.4)Description des prestations:

De opdracht behelst alle technische werkzaamheden aan een 20-tal Enercon E70 windturbines, gelegen direct ten oosten van de A6 ter hoogte van de Runder- en Edelhertweg. voor een looptijd van 5 jaar, te weten: gepland onderhoud, signaleren van storingen, opvolgen van storingen, (specialistische) reparaties, update en functionerend onderhoud van software voor aansturing op energiemarkten, afschakelen van de turbines bij onderhoud netwerk, wettelijke taken rondom veiligheid, op voorraad houden en verkrijgen van onderdelen en benodigde expertise, coördineren kraanwerkzaamheden en bladonderhoud.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Les travaux/produits/services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé pour la raison suivante:
    • absence de concurrence pour des raisons techniques
Explication:

Het onderhoud aan de betreffende turbines van Enercon kan alleen worden uitgevoerd door Enercon zelf. Om dit te toetsen is marktonderzoek uitgevoerd en daarnaast een aankonidiging gedaan van vrijwillige transparantie vooraf. Zowel marktonderzoek als de aankondiging bevestigen dat er geen andere partijen zijn.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 217-572314
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
04/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Enercon GmbH
Ville: Aurich
Code NUTS: DE Deutschland
Pays: Allemagne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 2 000 000.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Rechtbank Gelderland
Ville: Arnhem
Pays: Pays-Bas
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
04/07/2022