Dostawy - 370369-2020

Submission deadline has been amended by:  407109-2020
07/08/2020    S152

Polska-Polkowice: Kamery bezpieczeństwa

2020/S 152-370369

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Polkowice
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Polkowice
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 59-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Stępień
E-mail: astepien@ug.polkowice.pl
Tel.: +48 768474159
Faks: +48 767246780

Adresy internetowe:

Główny adres: www.polkowice.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.polkowice.eu/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywna

Numer referencyjny: ZP.271.35.2020
II.1.2)Główny kod CPV
35125300 Kamery bezpieczeństwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

„Budowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywna”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części. Każda z części oceniana będzie odrębnie. Przewidziano 15 części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35125300 Kamery bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polkowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Nazwa zadania: „Budowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywna”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

2. Przedmiotem zamówienia dostawa następujących urządzeń:

Część 1 – CPV: 35125300-2 Kamery bezpieczeństwa

— kamer typu 1 – 56 sztuki,

— kamer typu 2 – 5 sztuki,

— kamery PTZ – 1 sztuka,

— kamer LPR – 16 sztuk.

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3. Procedury weryfikacyjne.

Dla części 1 w terminie od 3 do 5 dni liczonych od wezwania Dostawcy uzyskanie pozytywnych ocen w przeprowadzonych procedurach weryfikujących spełnienie wymagań dla urządzeń opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. 3. Zamawiający wymaga, aby w testach w roli obserwatora mogli brać udział przedstawiciele pozostałych uczestników postępowania.

Pkt. 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Weryfikacja sprzętowa

Dostawca dostarczy Zamawiającemu karty katalogowe wszystkich oferowanych urządzeń i oprogramowania. Na podstawie otrzymanych kart katalogowych Zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferowany sprzęt spełnia wymagania zawarte w dokumentacji SIWZ.

Pozytywna ocena Zamawiającego kart katalogowych jest wymagana do przystąpienia do procedur weryfikacyjnych opisanych w pkt 3.2.1 i 3.2.2.

Procedura weryfikacji spełnienia wymagań stawianych kamerom.

Dostawca na wezwanie Zamawiającego zainstaluje w sposób bezinwazyjny jedną sztukę kamery LPR oraz jedną sztukę kamery typu 1 na słupie oświetleniowym wskazanym na poniższym rysunku

Oraz zapewni niezbędny sprzęt do wykonania testów opisanych w pkt 3.2.1 i 3.2.2.

Podczas przeprowadzania testów mogą być obecne w charakterze obserwatorów inne zainteresowane osoby, a w szczególności przedstawiciele pozostałych uczestników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rejestracji video i audio prowadzonych testów

Oraz do udostępnienia zainteresowanym osobom lub upublicznienia materiału video nagranego podczas przeprowadzania testów przez oferowane kamery.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udostępnienia pozostałym Dostawcom lub upublicznienia nagrań sporządzonych podczas wykonywania testów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rejestracji video i audio prowadzonych testów.

Zamawiający wymaga, aby w testach w roli obserwatora mogli brać udział przedstawiciele pozostałych uczestników postępowania.

Szczegółowe informacje wskazano w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części. Każda z części oceniana będzie odrębnie.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

A: Kryterium nr 1: Cena ryczałtowa brutto: 60 %

B: Kryterium nr 2: Okres gwarancji: 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237280 Akcesoria zasilające
31400000 Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polkowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Nazwa zadania: „Budowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywna”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

2. Przedmiotem zamówienia dostawa następujących urządzeń:

Cześć 2 – CPV: 30237280-5 Akcesoria zasilające, 3140000-9 Akumulatory elektryczne

— zasilaczy do punktów kamerowych – 19 sztuk,

— akumulatorów do punktów kamerowych – 68 sztuk.

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3. Procedury weryfikacyjne.

Weryfikacja sprzętowa

Dostawca dostarczy Zamawiającemu karty katalogowe wszystkich oferowanych urządzeń i oprogramowania. Na podstawie otrzymanych kart katalogowych Zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferowany sprzęt spełnia wymagania zawarte w dokumentacji SIWZ.

Szczegółowe informacje wskazano w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części. Każda z części oceniana będzie odrębnie.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

A: Kryterium nr 1: Cena ryczałtowa brutto: 60 %

B: Kryterium nr 2: Okres gwarancji: 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32260000 Urządzenia do przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polkowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Nazwa zadania: „Budowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywna”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

2. Przedmiotem zamówienia dostawa następujących urządzeń:

Cześć 3 – CPV: 32260000-3 Urządzenia do przesyłu danych

— przełączników magistralne – 9 sztuk,

— przełączników końcowych – 19 sztuk,

— kompletów wkładek SFP Fo – 38 sztuk,

— wkładek SFP Cu – 40 sztuk,

— kabli połączeniowe 10Gbps – 7 sztuk.

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3. Procedury weryfikacyjne.

Weryfikacja sprzętowa

Dostawca dostarczy Zamawiającemu karty katalogowe wszystkich oferowanych urządzeń i oprogramowania. Na podstawie otrzymanych kart katalogowych Zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferowany sprzęt spełnia wymagania zawarte w dokumentacji SIWZ.

Szczegółowe informacje wskazano w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części. Każda z części oceniana będzie odrębnie.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

A: Kryterium nr 1: Cena ryczałtowa brutto: 60 %

B: Kryterium nr 2: Okres gwarancji: 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237280 Akcesoria zasilające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polkowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Nazwa zadania: „Budowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywna”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

2. Przedmiotem zamówienia dostawa następujących urządzeń:

Cześć 4 – CPV: 30237280-5 Akcesoria zasilające

— czujników warunków środowiskowych – 22 sztuk.

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3. Procedury weryfikacyjne.

Weryfikacja sprzętowa

Dostawca dostarczy Zamawiającemu karty katalogowe wszystkich oferowanych urządzeń i oprogramowania. Na podstawie otrzymanych kart katalogowych Zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferowany sprzęt spełnia wymagania zawarte w dokumentacji SIWZ.

Szczegółowe informacje wskazano w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części. Każda z części oceniana będzie odrębnie.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

A: Kryterium nr 1: Cena ryczałtowa brutto: 60 %

B: Kryterium nr 2: Okres gwarancji: 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38621000 Aparatura światłowodowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polkowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Nazwa zadania: „Budowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywna”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

2. Przedmiotem zamówienia dostawa następujących urządzeń:

Cześć 5 – CPV: 38621000-4 Aparatura światłowodowa

— urządzenia służącego do pomiarów reflektometrycznych włókien – 1 sztuka,

— urządzenia służącego do pomiarów włókien światłowodowych metodą transmisyjną – 1 komplet,

— urządzenia do łączenia włókien światłowodowych – 1 sztuka,

— kompletu narzędzi do pracy z kablami światłowodowymi.

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3. Procedury weryfikacyjne.

Weryfikacja sprzętowa

Dostawca dostarczy Zamawiającemu karty katalogowe wszystkich oferowanych urządzeń i oprogramowania. Na podstawie otrzymanych kart katalogowych Zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferowany sprzęt spełnia wymagania zawarte w dokumentacji SIWZ.

Szczegółowe informacje wskazano w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części. Każda z części oceniana będzie odrębnie.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

A: Kryterium nr 1: Cena ryczałtowa brutto: 60 %

B: Kryterium nr 2: Okres gwarancji: 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32510000 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polkowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Nazwa zadania: „Budowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywna”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

2. Przedmiotem zamówienia dostawa następujących urządzeń:

Cześć 6 – CPV: 32510000-1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny

— radiowych punktów dostępowych – 10 sztuki,

— kontrolera radiowych punktów dostępowych – 1 sztuka,

— router testowy – 1 sztuka.

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3. Procedury weryfikacyjne.

Weryfikacja sprzętowa

Dostawca dostarczy Zamawiającemu karty katalogowe wszystkich oferowanych urządzeń i oprogramowania. Na podstawie otrzymanych kart katalogowych Zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferowany sprzęt spełnia wymagania zawarte w dokumentacji SIWZ.

Szczegółowe informacje wskazano w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części. Każda z części oceniana będzie odrębnie.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

A: Kryterium nr 1: Cena ryczałtowa brutto: 60 %

B: Kryterium nr 2: Okres gwarancji: 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 7

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48821000 Serwery sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polkowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Nazwa zadania: „Budowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywna”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

2. Przedmiotem zamówienia dostawa następujących urządzeń:

Cześć 7 – CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe

— konsoli KVM – 2 sztuki.

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3. Procedury weryfikacyjne.

Weryfikacja sprzętowa

Dostawca dostarczy Zamawiającemu karty katalogowe wszystkich oferowanych urządzeń i oprogramowania. Na podstawie otrzymanych kart katalogowych Zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferowany sprzęt spełnia wymagania zawarte w dokumentacji SIWZ.

Szczegółowe informacje wskazano w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części. Każda z części oceniana będzie odrębnie.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

A: Kryterium nr 1: Cena ryczałtowa brutto: 60 %

B: Kryterium nr 2: Okres gwarancji: 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 8

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32510000 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polkowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Nazwa zadania: „Budowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywna”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

2. Przedmiotem zamówienia dostawa następujących urządzeń:

Cześć 8 – CPV: 32510000-1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny

— zestaw radiolinii – 2 sztuki.

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3. Procedury weryfikacyjne.

Weryfikacja sprzętowa

Dostawca dostarczy Zamawiającemu karty katalogowe wszystkich oferowanych urządzeń i oprogramowania. Na podstawie otrzymanych kart katalogowych Zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferowany sprzęt spełnia wymagania zawarte w dokumentacji SIWZ.

Szczegółowe informacje wskazano w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części. Każda z części oceniana będzie odrębnie.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

A: Kryterium nr 1: Cena ryczałtowa brutto: 60 %

B: Kryterium nr 2: Okres gwarancji: 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 9

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32552120 Telefony awaryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polkowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Nazwa zadania: „Budowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywna”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

2. Przedmiotem zamówienia dostawa następujących urządzeń:

Cześć 9 – CPV: 32552120-4 Telefony awaryjne

— aparatów telefonicznych IP – 4 sztuki.

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3. Procedury weryfikacyjne.

Weryfikacja sprzętowa

Dostawca dostarczy Zamawiającemu karty katalogowe wszystkich oferowanych urządzeń i oprogramowania. Na podstawie otrzymanych kart katalogowych Zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferowany sprzęt spełnia wymagania zawarte w dokumentacji SIWZ.

Szczegółowe informacje wskazano w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części. Każda z części oceniana będzie odrębnie.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

A: Kryterium nr 1: Cena ryczałtowa brutto: 60 %

B: Kryterium nr 2: Okres gwarancji: 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 10

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48821000 Serwery sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polkowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Nazwa zadania: „Budowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywna”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

2. Przedmiotem zamówienia dostawa następujących urządzeń:

Cześć 10 – CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe

— serwerów typu 1 – 4 sztuk,

— serwerów typu 2 – 2 sztuki.

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3. Procedury weryfikacyjne.

Weryfikacja sprzętowa

Dostawca dostarczy Zamawiającemu karty katalogowe wszystkich oferowanych urządzeń i oprogramowania. Na podstawie otrzymanych kart katalogowych Zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferowany sprzęt spełnia wymagania zawarte w dokumentacji SIWZ.

Szczegółowe informacje wskazano w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części. Każda z części oceniana będzie odrębnie.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

A: Kryterium nr 1: Cena ryczałtowa brutto: 60 %

B: Kryterium nr 2: Okres gwarancji: 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 11

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48821000 Serwery sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polkowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Nazwa zadania: „Budowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywna”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

2. Przedmiotem zamówienia dostawa następujących urządzeń:

Cześć 11 – CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe

— oprogramowanie do zarządzania kopiami zapasowymi.

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3. Procedury weryfikacyjne.

Weryfikacja sprzętowa

Dostawca dostarczy Zamawiającemu karty katalogowe wszystkich oferowanych urządzeń i oprogramowania. Na podstawie otrzymanych kart katalogowych Zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferowany sprzęt spełnia wymagania zawarte w dokumentacji SIWZ.

Szczegółowe informacje wskazano w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części. Każda z części oceniana będzie odrębnie.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

A: Kryterium nr 1: Cena ryczałtowa brutto: 60 %

B: Kryterium nr 2: Okres gwarancji: 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 12

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231310 Wyświetlacze płaskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polkowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Nazwa zadania: „Budowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywna”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

2. Przedmiotem zamówienia dostawa następujących urządzeń:

Cześć 12 – CPV: 30231310-3 Wyświetlacze płaskie

— znaki pomiaru prędkości – 4 sztuki.

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3. Procedury weryfikacyjne.

Weryfikacja sprzętowa

Dostawca dostarczy Zamawiającemu karty katalogowe wszystkich oferowanych urządzeń i oprogramowania. Na podstawie otrzymanych kart katalogowych Zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferowany sprzęt spełnia wymagania zawarte w dokumentacji SIWZ.

Szczegółowe informacje wskazano w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części. Każda z części oceniana będzie odrębnie.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

A: Kryterium nr 1: Cena ryczałtowa brutto: 60 %

B: Kryterium nr 2: Okres gwarancji: 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 13

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48821000 Serwery sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polkowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Nazwa zadania: „Budowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywna”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

2. Przedmiotem zamówienia dostawa następujących urządzeń:

Cześć 13 – CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe

— macierzy dyskowej – 1 sztuka,

— rozszerzenia macierzy dyskowej – 1 sztuki,

— dysków twardych – 48 sztuki.

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3. Procedury weryfikacyjne.

Weryfikacja sprzętowa

Dostawca dostarczy Zamawiającemu karty katalogowe wszystkich oferowanych urządzeń i oprogramowania. Na podstawie otrzymanych kart katalogowych Zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferowany sprzęt spełnia wymagania zawarte w dokumentacji SIWZ.

Szczegółowe informacje wskazano w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części. Każda z części oceniana będzie odrębnie.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

A: Kryterium nr 1: Cena ryczałtowa brutto: 60 %

B: Kryterium nr 2: Okres gwarancji: 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 14

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231310 Wyświetlacze płaskie
48821000 Serwery sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polkowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Nazwa zadania: „Budowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywna”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

2. Przedmiotem zamówienia dostawa następujących urządzeń:

Cześć 14 – CPV: 30231310-3 Wyświetlacze płaskie, 48821000-9 Serwery sieciowe

— stacji operatorskich – 5 sztuk,

— monitorów typu 1 – 6 sztuk,

— monitorów typu 2 – 6 sztuk.

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3. Procedury weryfikacyjne.

Weryfikacja sprzętowa

Dostawca dostarczy Zamawiającemu karty katalogowe wszystkich oferowanych urządzeń i oprogramowania. Na podstawie otrzymanych kart katalogowych Zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferowany sprzęt spełnia wymagania zawarte w dokumentacji SIWZ.

Szczegółowe informacje wskazano w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części. Każda z części oceniana będzie odrębnie.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

A: Kryterium nr 1: Cena ryczałtowa brutto: 60 %

B: Kryterium nr 2: Okres gwarancji: 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 15

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48821000 Serwery sieciowe
30237280 Akcesoria zasilające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polkowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Nazwa zadania: „Budowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywna”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

2. Przedmiotem zamówienia dostawa następujących urządzeń:

Cześć 15 – CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe, 30237280-5 Akcesoria zasilające

— pamięci RAM – 8 sztuk,

— listew zasilających – 10 sztuk.

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3. Procedury weryfikacyjne.

Weryfikacja sprzętowa

Dostawca dostarczy Zamawiającemu karty katalogowe wszystkich oferowanych urządzeń i oprogramowania. Na podstawie otrzymanych kart katalogowych Zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferowany sprzęt spełnia wymagania zawarte w dokumentacji SIWZ.

Szczegółowe informacje wskazano w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części. Każda z części oceniana będzie odrębnie.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

A: Kryterium nr 1: Cena ryczałtowa brutto: 60 %

B: Kryterium nr 2: Okres gwarancji: 40 %

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

A.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy; Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców na podstawie art.24 ust.5 pkt.1i8 ustawy.

B.spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

A)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

B)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

C)zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2.Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.

3.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 lub ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 8.

5.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z pkt. V SIWZ.

2. Do oferty Wykonawca zobligowany jest załączyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ):

a) Działając zgodnie z przepisami ustawy Zamawiający żąda złożenia, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

b) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.2.1) lit a), Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ), o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, który będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

c) JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

d) Wymogi dotyczące złożenia JEDZ zostały określone w pkt. V SIWZ.

e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

CD w pkt. III.1.2)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

CD z pkt. III.1.1)

2) Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z pkt. V SIWZ) wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.

3) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika.

UWAGA:

Do oferty Wykonawca zobligowany jest załączyć jedynie powyżej wymienione oświadczenia i pełnomocnictwa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dodatkowe dokumenty, o których mowa w pkt. IV.4. złożone wraz z ofertą nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego, chyba że zaistnieje okoliczność o której mowa w § 10 rozporządzenia ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – co nastąpić może poprzez złożenie „Oświadczenia dotyczącego złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów”, którego wzór załączono do SIWZ.

W przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów nie wymaganych na tym etapie od Wykonawcy i jednoczesnym braku oświadczenia, o którym mowa powyżej („Oświadczenie dotyczącego złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów”, którego wzór załączono do SIWZ) Wykonawca zostanie wezwany do złożenia tych dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp. Natomiast w przypadku złożenia w Formularzu oświadczenia o aktualności i jednoczesnym złożeniu do oferty dokumentów niekompletnych, zawierających błędy lub budzących wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Wykonawca zostanie wezwany do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

3. Informacje o przynależności do grupy kapitałowej:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie Wykonawca składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, oddzielnie składa ww. dokument.

UWAGA: W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego postępowania złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane.

4. Po otwarciu ofert:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 26 ust. 1, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, potwierdzających:

A. spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w Pkt. III.1.B.C) SIWZ;

B. że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiającego.

2. W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) Dostawca dostarczy Zamawiającemu karty katalogowe wszystkich oferowanych urządzeń i oprogramowania. Na podstawie otrzymanych kart katalogowych Zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferowany sprzęt spełnia wymagania zawarte w dokumentacji SIWZ.;

CD poniżej

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

CD z pkt powyżej

b) Próbka (test) - Dla części 1 w terminie od 3 do 5 dni liczonych od wezwania Dostawcy uzyskanie pozytywnych ocen w przeprowadzonych procedurach weryfikujących spełnienie wymagań dla urządzeń opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. 3.

(Test zostanie przeprowadzony w terminie od 3 do 5 dni liczonych od dnia poinformowania Wykonawcy o pozytywnej weryfikacji kart katalogowych, o których mowa w punkcie powyżej).

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (tj. informacje z Krajowego Rejestru Karnego wystawiane dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 13; osób fizycznych będących: członkiem organu zarządzającego, nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, prokurenta, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 14 ustawy; informacji z Krajowego Rejestru Karnego wystawiane dla Wykonawców będących podmiotem zbiorowym w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 21 ustawy),

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016, poz. 716).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty Wykonawca składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

CD w pkt.III.1.3)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

CD z pkt. III.1.2)

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w SIWZ pkt. IV.4.3.:

1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 2) lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy ich wystawienia określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. IV.4.3.a), składa dokument, o którym mowa w pkt. IV.4.4.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

CD poniżej

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

CD z pkt. powyżej

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający skorzysta na każdym etapie postępowania z wezwania Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę w JEDZ, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy.

7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 oraz z 2016 r. poz. 1579).

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Wówczas Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy załączono do SIWZ. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zmiany zakresu dostaw, waloryzacji wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiany obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/09/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Siedzibie Zamawiającego - Polkowice, ul. Górna 2, sala konferencyjna – pokój nr 204 (II piętro).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Zamawiający przewiduje w przedmiotowym postępowaniu możliwość zastosowania procedury wynikającej z art. 24aa ustawy (tzw. procedury odwróconej). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.

Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego, na który należy składać oferty, a także na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem /GminaPolkowice/skrytkaESP. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej astepien@ug.polkowice.pl. Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert oraz sposobów komunikacji zawarte są w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje określenia, na podstawie art. 29 ust 3a oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Pzp, wymagań w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (adres: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska, strona internetowa: www.uzp.gov.pl) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, opisanych w pkt. V.3. SIWZ.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w w/w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Zamawiający, nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Zasady postępowania po wniesieniu odwołania, zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp.

12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13. Skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

16. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2020